Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-08

Karolinska Development AB (publ): Karolinska Developments portföljbolag Umecrine Cognition presenterar positiva komplettera...

STOCKHOLM, SVERIGE 8 maj 2020. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm:
KDEV) meddelar idag att dess portföljbolag Umecrine Cognition har
presenterat positiva kompletterande resultat från en fas 2a-studie av
golexanolon. Analyser av data för ytterligare effektmått visar att
läkemedelskandidaten utövar en signifikant effekt på hjärnans signalering,
med en korrelerad positiv effekt på extrem dagtrötthet ? ett symptom som
förekommer vid en rad CNS-relaterade störningar och kraftigt begränsar
patienternas livskvalitet. Umecrine Cognition kommer att utvärdera
möjligheter att anpassa utvecklingsstrategin för golexanolon i syfte att
tillvarata läkemedelskandidatens fulla potential baserat på dessa
uppmuntrande fynd.

Topline-data från fas 2a-studien av golexanolon i patienter med levercirros
och mild hepatisk encefalopati (HE) presenterades i april 2020. Som
tidigare rapporterats visade patienter i samtliga behandlingsgrupper
tendenser till förbättringar i kognitiv funktion, men ingen statistiskt
signifikant skillnad mellan golexanolon och placebo observerades vad
beträffar de specifika effektmått som användes.

En djupgående analys av ytterligare effektmått har nu utförts, vilken
avslöjar signifikanta förändringar (p=0,021) i hjärnaktiviteten, bedömd
genom spektral EEG-analys (elektroencefalogram). Spektral EEG är en mycket
känslig mätmetod som möjliggör objektiv utvärdering av en
läkemedelssubstans potentiella påverkan på den elektriska aktiviteten i
hjärnan. Mätmetoden är dessutom etablerad för utvärdering av mild HE.
Resultaten av denna predefinierade analys indikerar starkt att golexanolon
utövar en farmakologisk effekt i hjärnan även vid den lägsta dosen,10 mg
bid. En förbättring av EEG betraktas som en förbättring av HE. Dessutom
visar den fördjupade analysen av studiedata en motsvarande och statistiskt
signifikant förbättring (p=0,047) av extrem dagtrötthet, mätt som
förändring i ESS (Epworth Sleepiness Scale). Dessa fynd överensstämmer väl
med vad som har observerats i en tidigare studie av golexanolon i friska
försökspersoner.

Extrem dagtrötthet är ett tillstånd som kraftigt begränsar livskvaliteten.
Det kan orsakas av en mängd medicinska och psykiatriska tillstånd som
hepatisk encefalopati, primär biliär cirros, Alzheimers sjukdom och
schizofreni. På grund av nuvarande behandlingsalternativs begränsningar
finns det en stark efterfrågan på terapier med nya verkningsmekanismer,
såsom den potentiella first-in-class-substansen golexanolon.

?De positiva resultaten från den utökade analysen av fas 2a-data innebär en
attraktiv möjlighet att utvärdera golexanolon som en potentiell behandling
av extrem dagtrötthet, ett inkapaciterande tillstånd vilket kan uppträda
vid hepatisk encefalopati och flera CNS-relaterade sjukdomar. Vi ser fram
emot att stödja Umecrine Cognition i arbetet med att anpassa
utvecklingsstrategin för golexanolone baserat på dessa uppmuntrande
resultat?, kommenterar Viktor Drvota, vd, Karolinska Development.

Mer information om golexanolon och de uppdaterade resultaten från fas
2a-studien publiceras av Umecrine Cognition i ett separat pressmeddelande,
vilket kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats,
www.umecrinecognition.com

.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt
investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera
medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag
som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som
kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning
till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass
från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och
forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag
kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med
stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering
tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom
sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med
erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av
professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att
utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande
eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella
investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till
ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com

.

Denna information är sådan information som Karolinska Development AB (publ)
(Nasdaq Stockholm: KDEV) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Viktor Drvota för
offentliggörande den 8 maj 2020 klockan 08:35.

Bilaga

* KD PR UC 2020-05-08 SVE

Författare Hugin Nyheter