Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-27

Klaria Pharma Holding AB: Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Klaria Pharma Holding AB (publ) kallas härmed till extra
bolagsstämma den 15 oktober 2018, kl. 14.00 på Advokatfirman Lindberg
& Saxons kontor, Cardellgatan 1 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare ska för att få delta i stämman dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktiebokenden9 oktober
2018,delsanmälasittdeltagandetillbolagetsenastden9 oktober 2018
perpostpåadressKlariaPharmaHoldingAB,Virdings Allé 2,754 50
Uppsala,pertelefon08-4464299 eller per e-mail info@klaria.com.Vid
anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer,
aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella
biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till
anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga
behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid
före den 9 oktober 2018 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta
inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i
stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmansöppnande.
2. Val av ordförande vidstämman.
3. Upprättande och godkännande avröstlängd.
4. Val av minst enjusteringsman.
5. Godkännande avdagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigensammankallad.
7. Val av styrelseledamot.
8. Stämmansavslutande.

Förslag till beslut

Val av styrelseledamot (punkt 7)

Valberedningen föreslår att Anders Ardstål väljs som styrelseledamot
till dess nästa årsstämma har hållits. Michael Brobjer har begärt
utträde ur bolagets styrelse och i samråd med styrelsen begärt att
han ska entledigas från sitt uppdrag som styrelseledamot på en extra
bolagsstämma i samband med att ny styrelseledamot väljs i hans
ställe.

Anders Ardstål(f. 1981) är civilingenjör från Linköpings Tekniska
Högskola och har bred erfarenhet från flera branscher och
företagsledningar. Han har bland annat erfarenhet från ledningsarbete
på Vitrolife inom medicinteknik, start-up inom High Tech,
managementkonsult på McKinsey samt olika chefsroller inom
Thule-koncernen. Han har haft omfattande operationella roller och
drivit framgångsrika förändringsarbeten och omställningar i bolag
under expansion. Hans långa erfarenhet av att arbeta med
tillväxtbolag är ett värdefullt komplement till Klarias övriga
expertis i styrelsen. Anders Ardstål har för närvarande uppdrag som
styrelseordförande i Pmevenire AB, Proistami AB och Euryphaessa AB
samt uppdrag som styrelseledamot i Intellego Technologies AB. Anders
Ardstål äger inga aktier i Klaria Pharma Holding AB (publ).

Handlingar till stämman

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor
(adress och telefon enligt ovan) och på bolagets hemsida
www.klaria.comfrån och med den 27 september 2018 och sänds
kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Aktieägare kan begära att styrelsen och den verkställande direktören
vid bolagsstämman ska lämna upplysningar om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Stockholm i september 2018

KLARIA PHARMA HOLDING AB (publ)

Styrelsen

För mer information, besök Klaria Pharma Holding ABs webbplats
klaria.com eller kontakta:

Scott Boyer, VD Klaria Pharma Holding AB (publ) scott.boyer@klaria.com
Tel: 08-446 42 99 / 0730-71 64 62

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 27 september 2018 kl. 16.00 EST.

För mer information, besök Klaria Pharma Holding ABs
webbplatsklaria.com (http://www.klaria.com/)eller kontakta:

Scott Boyer, VD Klaria Pharma Holding AB (publ)
scott.boyer@klaria.com
Tel: 08-446 42 99 / 0730-71 64 62
För mer information, besök Klaria Pharma Holdings webbplats klaria.com
eller kontakta:

Scott Boyer, VD Klaria Pharma Holding AB (publ)
scott.boyer@klaria.com
Tel: 08-446 42 99 / 0730-71 64 62
Detta är Klaria Pharma Holding AB
Klarias (Klaria Pharma Holding AB) är ett svenskt börsnoterat
läkemedelsbolag som utvecklar innovativa, snabbverkande produkter
inom smärta och opioidöverdoser. Genom att kombinera en patenterad
teknologi -en film som fäster i munslemhinnan -med väl beprövade
substanser, har företaget utvecklat ett koncept för
läkemedelsdistribution med många fördelar och tänkbara
användningsområden. Klaria är noterat på First North under kortnamnet
KLAR. FNCA Sweden är Certified Advisor för Klaria Pharma Holding AB.
För mer information, se www.klaria.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/klaria-pharma-holding-ab/r/kallelse-till-extra...
http://mb.cision.com/Main/12655/2629937/917165.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.