Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-12-02

Klaria Pharma Holding AB: Klaria Pharma offentliggör prospekt avseende företrädesemission samt uppdaterar om säkerställandegrad

Klaria Pharma Holding AB ("Klaria" eller "Bolaget") meddelar idag att prospekt avseende förestående nyemission ("Företrädesemissionen") har godkänts och registrerats av Finansinspektionen ("Prospektet"). Bolaget meddelar även att Företrädesemissionen om upp till 74,0 MSEK före emissionskostnader har säkerställts till cirka 80 procent via utökad toppgaranti.

Offentliggörande av prospekt

Prospektet som Klaria har upprättat med anledning av den förestående nyemissionen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, och anmälningssedlar finns tillgängliga på Klaria webbplats (www.klaria.com) och på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Säkerställandegrad

Klaria har via utökad toppgaranti till 11 MSEK säkerställt Företrädesemissionen till cirka 80 procent, motsvarande 59,2 MSEK. Detta medför att emissionskostnaderna beräknas öka med drygt 0,1 MSEK till cirka 10,5 MSEK, varav garantiersättning uppgår till cirka 6,2 MSEK.

Företrädesemissionen i sammandrag

  • Företrädesemissionen avser en emission av högst 59 166 957 aktier och kommer tillföra Klaria upp till 74,0 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 10,5 MSEK, varav garantiersättning utgör cirka 6,2 MSEK.
  • Teckningskursen per aktie uppgår till 1,25 SEK.
  • Innehavare av aktier i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för vardera på avstämningsdagen innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.
  • Preliminär tidsplan för företrädesemissionen
  • 5 december 2022 Avstämningsdag för rätten att erhålla teckningsrätter
  • 7 - 16 december 2022 Handel i teckningsrätter på Nasdaq First North Growth Market
  • 7 - 21 december 2022 Teckningsperiod
  • 22 december 2022 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet

Rådgivare

Erik Penser Bank är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Klaria i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jesper Wiklund, VD Klaria Pharma Holding AB (publ)

investor.relations@klaria.com(scott.boyer@klaria.com)

Tel: 08-446 42 99

För mer information, besök Klaria Pharma Holdings webbplats klaria.com eller kontakta:

Jesper Wiklund, VD Klaria Pharma Holding AB (publ)
investor.relations@klaria.com (scott.boyer@klaria.com)
Tel: 08-446 42 99

 

Författare Cision