Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-26

Klaria Pharma Holding AB: Kommuniké från årsstämma i Klaria Pharma Holding AB

Kommuniké från årsstämma i Klaria Pharma Holding AB

Vid årsstämman i Klaria Pharma Holding AB den 26 april 2019 fattades
följande beslut:

· Stämman beslutade att årets förlust balanseras i ny räkning.

· Styrelseledamöterna Björn Littorin, Anders Ardstål och Scott Boyer
omvaldes i enlighet med valberedningens förslag och Björn Littorin
omvaldes till styrelseordförande.

· Det beslutades enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och
verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under
räkenskapsåret 1 janauri - 31 december 2018.

· Revisionsbolaget BDO Mälardalen org nr. 556291-8473, med
auktoriserade revisorn Niclas Nordström som huvudansvarig revisor,
omvaldes som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

· Styrelsearvodet fastställdes till totalt 350 000 SEK, varav
styrelse-ordförande erhåller 250 000 kronor och styrelseledamot som
inte är anställd i bolaget erhåller 100 000 kronor. Arvode till
revisorerna beslutades utgå enligt godkänd räkning.

· Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen fatta beslut om: nyemission av aktier, emission av
konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner med rätt till
nyteckning av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse
om apport eller kvittning eller eljest med villkort inom ramen för
bolagets angivna aktiekapital samt i övrigt kunna förenas med villkor
som avses i 2 kap. 5§ andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.
Beslutet får medföra en ökning av högst 3 450 000 aktier i bolaget,
och innebär, om bemyndigandet utnyttjas till fullo, en utspädning med
ca 10% av antalet aktier och aktiekapitalet.

· Stämman beslutade att bolagets styrelseordförande får i uppdrag
att årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som
skall bestå av en representant vardera för minst två (2) av bolagets
största ägare per den 31 augusti och den störste aktieägare som är
oberoende av ovan nämnda huvudägare. Valberedningens sammansättning
skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast
sex månader före årsstämman. Valberedningen skall inom sig utse en
ordförande.

Stockholm i april 2019

KLARIA PHARMA HOLDING AB (publ)

Styrelsen

För mer information, besök Klaria Pharma Holdings webbplats klaria.com
eller kontakta:

Scott Boyer, VD Klaria Pharma Holding AB (publ)
scott.boyer@klaria.com
Tel: 08-446 42 99 / 0730-71 64 62
Detta är Klaria Pharma Holding AB
Klarias (Klaria Pharma Holding AB) är ett svenskt börsnoterat
läkemedelsbolag som utvecklar innovativa, snabbverkande produkter.
Genom att kombinera en patenterad teknologi -en film som fäster i
munslemhinnan -med väl beprövade substanser, har företaget utvecklat
ett koncept för läkemedelsdistribution med många fördelar och
tänkbara användningsområden. Klaria är noterat på First North under
kortnamnet KLAR. FNCA Sweden är Certified Advisor
(info@fnca.se,08-528 00 399) för Klaria Pharma Holding AB. För mer
information, se www.klaria.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/klaria-pharma-holding-ab/r/kommunike-fran-ars...
https://mb.cision.com/Main/12655/2797997/1032841.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.