Du är här

2018-10-19

Klövern AB (publ): Delårsrapport januari - september 2018

»» Intäkterna ökade med 6 procent till 2 397 mkr (2 261).

»» Driftöverskottet ökade med 6 procent till 1 646 mkr (1 553).

»» Förvaltningsresultatet ökade med 5 procent till 1 047 mkr (1 001).

»» Resultatet före skatt uppgick till 1 888 mkr (2 410) och resultatet efter
skatt, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till 1 779 mkr (2
006) motsvarande 1,78 kr (1,93) per stamaktie.

»» Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 817 mkr (1 371).

»» Projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, bidrog med
värdeökningar på fastigheter om 209 mkr (380).

»» Efter tillträde av 10 fastigheter för 4 264 mkr, frånträde av 12
fastigheter för 1 976 mkr och investeringar om 1 248 mkr uppgick värdet på
fastighetsportföljen till 47 378 mkr.

»» Räntetäckningsgraden uppgick till 2,9 (3,1) och den justerade soliditeten
uppgick till 37,0 procent.

»» EPRA NAV uppgick till 15,31 kr.

VD:s kommentar

Starkt resultat i kombination med internationell expansion

Klövern levererar återigen ett starkt resultat. Samtliga geografiska marknader
visar styrka. Den omfattande renodlingen av det svenska beståndet är nu
genomförd vilket öppnar upp för nya affärer.
Samtidigt har en internationell expansion inletts genom förvärv i Köpenhamn
och New York.

Sammantaget har såväl årets första nio månader som det tredje kvartalet varit
bra. Affärstempot har varit högt. Vi har fullföljt vår svenska renodling och
etablerat oss på två nya intressanta utlandsmarknader. Därutöver har vi under
inledningen av oktober lagt ett väl förankrat bud på fastighetsbolaget Agora
vilket förstärker Klöverns position på ett antal orter med fastigheter för
vilka vi ser spännande utvecklingsmöjligheter genom våra lokalt baserade
förvaltnings- och projektorganisationer.

STARK RESULTATUTVECKLING
Under årets tredje kvartal ökade intäkterna med 9 procent till 813 mkr.
Samtidigt ökade även förvaltningsresultatet med 9 procent till 367 mkr.
Överskottsgraden uppgick till 71 procent, att jämföra med 66 procent under de
senaste 12 månaderna. Den ekonomiska uthyrningsgraden ökade till 90 procent,
en förbättring från 89 procent vid årets inledning. Nettoinflyttningen
uppgick till 18 mkr under kvartalet och 67 mkr under niomånadersperioden
vilket är riktigt starkt. Kvaliteten och stabiliteten i vårt resultat
fortsätter att förbättras då en allt större andel av intjäningen härrör från
moderna lokaler på starka och stabila hyresmarknader. Detta syns bland annat
i stigande genomsnittliga hyresintäkter. De positiva värdeförändringarna på
fastigheter uppgick till 271 mkr under det tredje kvartalet, främst drivet av
investeringar gjorda vid nyuthyrning, stigande marknadshyror, sänkta
avkastningskrav och utveckling av byggrättsportföljen. Resultatet före skatt
var återigen starkt och uppgick under kvartalet till 644 mkr.

BRA HYRESMARKNAD
Samtliga våra geografiska marknader utvecklas fortsatt bra. Särskilt stark
upplever vi hyresmarknaden vara i Stockholm och Uppsala. Det är glädjande att
den positiva utvecklingen i Kista håller i sig. Det har varit fortsatt högt
tempo i uthyrningen. Senast i raden av större uthyrningar var ett hyresavtal
med Samsung om etablering av deras nya svenska huvudkontor i fastigheten
Kista Gate i Kista Science City. I Kista Gate har under 2017 och 2018 även
tecknats hyresavtal med bland annat Baxter Medical, Climeon, Celgene och
Novartis.

RENODLING OCH INTERNATIONELL EXPANSION
Vi har under året fortsatt att renodla och fokusera fastighetsbeståndet i
Sverige. Under 2016-2018 har Klövern sålt över 80 fastigheter och helt lämnat
ett tiotal mindre orter. Senast i raden av avyttringar var
fastighetsbestånden i Härnösand, Sollefteå och Falun som frånträddes den 31
augusti. Klövern är nu verksamt på 14 orter. Av det totala
fastighetsbeståndet är hela 95 procent beläget i vad vi betecknar som större
städer, dvs. med mer än 100 000 invånare. Storstadsregioner, dvs. med mer än
en miljon invånare - i Klöverns fall Stockholm/Uppsala, Göteborg,
Köpenhamn/Malmö och New York - utgör närmare 70 procent av
fastighetsbeståndet. Under 2018 har vi med kraft etablerat oss i Köpenhamn.
Under det tredje kvartalet tillträdde Klövern ytterligare fyra fastigheter i
den danska huvudstaden för totalt drygt en miljard kronor. Vid slutet av
kvartalet uppgick värdet på vår fastighetsportfölj i Köpenhamn till 3,7
miljarder kronor vilket gör staden värdemässigt till Klöverns tredje största.
Vi har under året också tagit ett par steg in på den amerikanska marknaden
genom förvärv av två projektfastigheter på Manhattan i New York. Ambitionen
är att utveckla totalt cirka 20 000 kvm högkvalitativa kontor.

PROJEKTUTVECKLING SKAPAR VÄRDE
Projektutveckling är en viktig del i Klöverns affärsmodell. Vi fokuserar på
att hela tiden sondera fram lönsamma projekt utifrån den existerande
fastighetsportföljen. Den rullande årliga projektvolymen räknar vi med ska
ligga i spannet 1,5-1,8 miljarder kronor. Resultatmässigt, i form av
värdeökningar på fastigheter, bidrog projektverksamhetens totalt 375 projekt
(inklusive utveckling av byggrätter) med 78 mkr under det tredje kvartalet
och med 374 mkr under de senaste 12 månaderna. På bostadssidan har vi inom
Klövern Living agerat med fortsatt försiktighet genom att fokusera på att
driva detaljplaner och utveckla den framtida projektportföljen medan
planerade produktionsstarter skjutits på framtiden. Klövern har trots detta
ändå en indirekt pågående projektutveckling även inom bostadssegmentet via
ägandet i Tobin Properties.

FINANSIELL STYRKA
Klöverns finansiella styrka är fortsatt god. Under året har vi aktivt arbetat
med att förlänga både kapitalbindningen och räntebindningen varefter dessa
per den sista september uppgick till 4,2 år respektive 2,8 år. Så mycket som
86 procent av kreditvolymen är räntesäkrad och den genomsnittliga
finansieringsräntan uppgår till 2,5 procent. Räntetäckningsgraden är
betryggande och uppgick under det tredje kvartalet till 2,8. Den 30 september
var den justerade soliditeten 37,0 procent, vilket innebär en förstärkning
under det tredje kvartalet.

GOD VÄRDETILLVÄXT
Substansvärdet per aktie (EPRA NAV) fortsätter att utvecklas väl och uppgick
per den 30 september till 15,31 kr, motsvarande en ökning med 9 procent sedan
årsskiftet och 17 procent under de senaste 12 månaderna.

FORTSATT STABIL UTVECKLING
Vi har totalt sett en mycket stabil verksamhet som uppvisar hög lönsamhet och
därtill har vi betryggande och förmånlig långfristig finansiering. Jag ser
med tillförsikt fram emot en fortsatt stabil utveckling under resten av året.

Rutger Arnhult, VD Klövern

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se
Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder
attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq
Stockholm. Ytterligare information finns påwww.klovern.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00,
E-post:info@klovern.se.

Denna information är sådan information som Klövern AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2018 kl. 07:30 CEST.
Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en
eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen
ha företräde.

Delårsrapport januari - september 2018. Läs hela rapporten här (pdf)
http://hugin.info/134084/R/2221189/869384.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Klövern AB (publ) via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.