Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-27

Klövern AB (publ): Kallelse till årsstämma i Klövern AB (publ)

Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, håller årsstämma fredagen den 24
april 2020, kl. 14.00, Kista Gate, Torshamnsgatan 48, Kista. Inregistrering
inleds kl. 13.00.

Anmälan m.m.

Rätt att delta i årsstämman har den som;

1. dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen
den 18 april 2020 (vänligen notera att aktieägare måste vara införd i
aktieboken senast fredagen den 17 april 2020 eftersom
avstämningsdagen infaller på en lördag),
2. dels har anmält sig till bolaget senast måndagen den 20 april 2020,
helst före kl. 12.00, under adress: Klövern AB, c/o Walthon
Advokater, Klövern Årsstämma 2020, Box 716, 114 11 Stockholm, per
telefon 010-482 70 00 eller via webbplatsen klovern.se.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer samt eventuella biträden vid årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att
delta i årsstämman, genom förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i
eget namn så att vederbörande är registrerad som aktieägare i aktieboken
lördagen den 18 april 2020. Eftersom avstämningsdagen infaller på en lördag
måste sådan registrering vara verkställd senast fredagen den 17 april 2020.
Registreringen kan vara tillfällig. Begäran om sådan registrering görs i
god tid hos den bank eller det värdepappersinstitut som förvaltar aktierna.

Ombud och fullmaktsformulär

Den som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och
registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före dagen
för stämman, med undantag för om fullmakten anger en längre giltighetstid,
dock maximalt fem år. Fullmakten i original samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på
adressen ovan och ska finnas tillgänglig vid årsstämman. Fullmaktsformulär
finns tillgängligt på bolagets webbplats klovern.se, eller sänds till
aktieägare som så önskar.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer bolaget att behandla de personuppgifter om
aktieägare som efterfrågas ovan. Personuppgifter som samlas in från
aktieboken och anmälan om deltagande samt uppgifter om ombud och biträden
kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd och, i
förekommande fall, bolagsstämmoprotokoll. Uppgifterna används endast för
årsstämman 2020 och behandling sker i enlighet med Integritetspolicy
gällande behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämma. För
information om hur dina personuppgifter behandlas se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-....

Antal aktier

I bolaget finns vid tiden för kallelsen totalt 932 437 980 aktier, varav 69
358 703 stamaktier av serie A, 846 635 277 stamaktier av serie B och
16 444 000 preferensaktier. Stamaktier av serie A har en röst per aktie och
stamaktier av serie B samt preferensaktier har en tiondels röst per aktie.
Antalet röster uppgår sammanlagt till 155 666 630,7.

Bolaget innehar vid tiden för kallelsen 90 956 740 egna stamaktier av serie
B, motsvarande 9 095 674 röster, vilka inte får företrädas på årsstämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Beslut om:
1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen,
3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören,
och
4. avstämningsdagar, för det fall årsstämman beslutar om vinstutdelning.
1. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och
revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag.
2. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
3. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
4. Val av revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade
revisionsbolag.
5. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
6. Beslut avseende valberedningens sammansättning.
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta
bolagets egna aktier.
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier.
9. Beslut om justerade principer för avsättning till Klöverns
Vinstandelsstiftelse.
10. Beslut om avsättning till Klöverns Vinstandelsstiftelse.
11. Beslut om Optionsprogram 2020.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av
besluten.
13. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Ordförande vid stämman, punkt 2

Valberedningen föreslår att Pia Gideon utses till ordförande vid
årsstämman.

Vinstutdelning, punkt 9 b och d

Styrelsen föreslår en utdelning för räkenskapsåret 2019 om 0,26 kronor per
stamaktie av serie A respektive serie B och 20,00 kronor per
preferensaktie.

Som avstämningsdagar för utdelning för stamaktier föreslås;

1. 30 december 2020 med beräknad utbetalningsdag den 7 januari 2021, och
2. 31 mars 2021 med beräknad utbetalningsdag den 7 april 2021.

Som avstämningsdagar för utdelning för preferensaktier föreslås;

1. 30 juni 2020 med beräknad utbetalningsdag den 3 juli 2020,
2. 30 september 2020 med beräknad utbetalningsdag den 5 oktober 2020,
3. 30 december 2020 med beräknad utbetalningsdag den 7 januari 2021, och
4. 31 mars 2021 med beräknad utbetalningsdag den 7 april 2021.

Utdelningsbeloppet per stamaktie av serie A respektive serie B om totalt
0,26 kronor ska fördelas på två utbetalningar om vardera 0,13 kronor.
Utdelningsbeloppet per preferensaktie om totalt 20,00 kronor ska fördelas
på fyra utbetalningar om vardera 5,00 kronor.

Styrelsen föreslår vidare att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning
varav viss del kan tas i anspråk för utdelning för tillkommande stam- och
preferensaktier enligt nedan.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att samtliga nya stam- och
preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av stämmans
bemyndigande enligt punkt 17 nedan, ska ge rätt till utdelning från och med
den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
Detta innebär att rätt till första utdelning om 0,13 kronor per stamaktie
respektive 5,00 kronor per preferensaktie föreligger vid den första
avstämningsdag enligt ovan som infaller efter införandet i aktieboken.

Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, fastställande av
arvoden samt val av styrelse och revisorer, punkterna 10 ? 13

Valberedningen, bestående av Mia Arnhult, valberedningens ordförande
(Rutger Arnhult via bolag), Christina Tillman (Corem Property Group AB),
Lars Höckenström (Gårdarike), Johannes Wingborg (Länsförsäkringar
Fondförvaltning AB) och Pia Gideon (Klöverns styrelseordförande), föreslår
att styrelsen oförändrat ska bestå av fem (5) ledamöter. Valberedningen
föreslår att bolaget oförändrat ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag
som revisor.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsens arvode ska
uppgå till 1 060 000 kronor. Förslaget innebär en ökning med totalt 40 000
kronor i förhållande till beslutat arvode för 2019. Arvodet ska fördelas
enligt följande, varvid beslutat arvode för 2019 anges inom parentes.

* Ordföranden 430 000 kronor (420 000 kronor)
* Ledamot 210 000 kronor (200 000 kronor)

Styrelseledamot som samtidigt är anställd i bolaget ska inte erhålla något
styrelsearvode. Till styrelseledamot som utför utskottsarbete utgår ingen
ytterligare ersättning.

Revisorernas arvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att för tiden intill slutet
av nästa årsstämma omvälja Rutger Arnhult, Eva Landén, Pia Gideon, Johanna
Fagrell Köhler och Ulf Ivarsson.

Till ordförande för styrelsen föreslår valberedningen omval av Pia Gideon.

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen
att årsstämman beslutar att för tiden intill nästa årsstämma omvälja det
registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor. Ernst
& Young AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer
Fredric Hävrén fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, punkt 14

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om följande riktlinjer för
bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i
Klövern, att gälla som längst för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

Riktlinjerna beslutas av årsstämman och ska tillämpas på ersättningar som
avtalas samt förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det
att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020.  Ersättningsutskottet, som
under 2019 bestått av Pia Gideon, Ulf Ivarsson och föredragande Malin
Lundgren bereder frågan om fastställande av riktlinjer för ersättning samt
andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare och
föreslår styrelsen desamma.

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör samt övriga
medlemmar av bolagsledningen. Dessa uppgår vid början av 2020 till fem (5)
personer; verkställande direktör, transaktionschef, finanschef, chefsjurist
samt strategi- och analyschef.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen
och hållbarhet

Klöverns affärsstrategi kan i korthet beskrivas som följande:

Klövern ska med närhet och engagemang erbjuda attraktiva lokaler och aktivt
bidra till stadsutvecklingen i tillväxtregioner. Hållbarhet är en
förutsättning för goda affärer, och centralt i Klöverns affärsstrategi är
bolagets hållbarhetsstrategi som tar sin utgångspunkt i visionen,
affärsidéen och bolagets värderingar. Ett väl integrerat hållbarhetsarbete
i affärsmodellen och organisationen skapar förutsättningar för god
lönsamhet i ett långsiktigt perspektiv genom attraktiva fastigheter, nöjda
kun...

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.