Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-27

Knowit: God inledning trots osäkerhet i omvärlden

Trots osäkerhet i omvärlden ökar Knowit omsättningen under det första
kvartalet och har en god finansiell ställning. För hela koncernen
ökade omsättningen med 7,2% till 936,3 (873,7) MSEK, men med ett
något svagare resultat, 95,5 (100,4) MSEK och marginal, 10,2% (11,5),
än för motsvarande period föregående år. De största affärsområdena,
Solutions och Experience, har förbättrat resultat, omsättning och
marginal. Däremot har Insight fortsatta utmaningar som förstärkts
ytterligare av covid-19.

- Jag är nöjd med utfallet för årets första kvartal. Covid-19 har haft
en begränsad påverkan på resultatet i kvartalet, men vi ser en stor
osäkerhet framåt. Efterfrågan på digitaliseringstjänster på lång sikt
är dock fortsatt stark, och vår kundfördelning med en relativt stor
andel inom offentlig sektor är en styrka, då efterfrågan är mer
stabil, säger Per Wallentin.

Knowits största affärsområde Solutions har haft en fortsatt stark
efterfrågan på sina tjänster med en hög beläggning som följd. Inom
affärsområde Experience har satsningar på datadrivna kundupplevelser
resulterat både i en högre omsättning och en stark
marginalföbättring. Knowits minsta affärsområde Insight har fortsatt
påverkats av att större projekt stoppades under andra halvåret 2019.
Insight är också det affärsområde som drabbats hårdast av den
nuvarande osäkerheten i samhället.

- Utvecklingen av covid-19 har inneburit att vi har ställt om våra
arbetssätt. Sedan andra halvan av mars månad har vi följt
Folkhälsomyndighetens rekommendationer med distansarbete,
reserestriktioner, digitala möten och avbokade kundevent. Vårt
största affärsområde Solutions affärsmodell har visat sig fungera
särskilt väl under dessa förutsättningar, säger Per Wallentin.

Knowit har bromsat rekryteringen och har under mars månad använt de
statliga stödåtgärder som lanserats. Permitteringar har framförallt
genomförts under slutet av kvartalet och i april.

För detaljerad information om resultatet för första kvartalet hänvisas
till delårsrapporten som bifogas detta pressmeddelande.

Denna information är sådan som Knowit AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades, genom Per Wallentins, vd och koncernchef, försorg, för
offentliggörande den 28 april 2020, kl. 08.30 CET.

För mer information, kontakta:

Marie Björklund, CFO, 070-144 98 02, eller marie.bjorklund@knowit.se

Christina Johansson, Kommunikationschef Knowit AB, 070-542 1734 eller
christina.johansson@knowit.se

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som skapar unika kundvärden genom
att erbjuda digitala och gränsöverskridande lösningar från tre
affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att
kombinera kompetenser inom design och kommunikation,
managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra
konsultbolag. Vår vision är att skapa ett hållbart och mänskligt
samhälle genom digitalisering och innovation. Knowit etablerades 1990
och har idag cirka 2 350 medarbetare representerade på 14 orter i
Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och
Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i
Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/knowit/r/god-inledning-trots-osakerhet-i-omva...
https://mb.cision.com/Main/674/3097819/1237031.pdf
https://mb.cision.com/Public/674/3097819/94300264aafaec77.pdf

Författare Cision News