Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-04-26

Knowit: Kommuniké från årsstämma i Knowit AB

Knowit AB (publ) har idag avhållit årsstämma och beslöt följande:

Styrelse
Till styrelsen omvalde stämman Mats Olsson, (ordförande), Camilla
Monefeldt Kirstein och Jon Risfelt. Nyval skedde av Gunilla Asker,
Stefan Gardefjord, Kia Orback-Pettersson och Peder Ramel.

Revisor
Till revisor valdes KPMG AB för tiden intill slutet av årsstämman 2019
som har meddelat att Helena Arvidsson Älgne ska vara huvudansvarig
revisor.

Utdelning
Årsstämman beslutade att för räkenskapsåret 2017 dela ut 4,75 kronor
per aktie, med avstämningsdag den 30 april 2018. Utbetalning beräknas
ske den 4 maj 2018.

Valberedning inför årsstämman 2019
Inför årsstämman 2019 ska valberedningen ska normalt bestå av en
representant för var och en av de tre röstmässigt största
ägarregistrerade aktieägarna samt styrelsens ordförande, som ska
kalla valberedningen till dess första sammanträde senast i oktober
året före nästkommande årsstämma.Namnen på valberedningens ledamöter
med uppgift om vilka ägare de representerar offentliggörs i samband
med Knowit AB:s tredje kvartalsrapport eller, om en ändring sker
senare, så snart den har skett. Valberedningen består fram till dess
nästa utses.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman fattade beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare. Ersättningen består av fast lön, rörlig del samt
pension och andra förmåner. Den rörliga ersättningen ska vara
maximerad och aldrig överstiga den fasta delen. Den rörliga
ersättningen ska baseras på utfall i förhållande till uppsatta mål
och vara kopplad till medarbetarens prestationer. Den rörliga
ersättningen ska villkorad av att Bolaget inte redovisar förlust för
det år som ersättningen avser. Den rörliga ersättningen ska inte vara
pensionsgrundande.

Beslut om kvittningsemission
Årsstämman beslutade om riktade emissioner om totalt högst 90 000
aktier därvid aktiekapitalet i Knowit AB kan komma att ökas med
totalt högst 90 000 kronor och att emissionerna riktas till säljarna
av aktier respektive innehavare av syntetiska optioner i Knowit
Dataess AS, Knowit Experience AS samt Knowit Skåne AB.

Teckningskursen för de nyemitterade aktierna ska vara den
genomsnittliga köpkursen för Knowit ABs aktier under perioden fr.o.m.
den 2 maj t.o.m. den 8 maj 2018. Teckning ska ske tidigast den 11 maj
2018 och senast den 16 maj 2018. Respektive säljares betalning för
tecknade aktier ska ske vid teckning genom kvittning av säljares
fordran på köpeskillingrespektive optionsinnehavares fordran på
lösenbelopp . Överteckning ska ej kunna ske.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om ökning av
aktiekapitalet med högst 500 000 kronor genom en eller flera
emissioner av sammanlagt högst 500 000 aktier. Emissionen kan ske med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med villkor om
apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Syftet till
möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att
skapa förutsättningar för att kunna förvärva företag eller
verksamhet.

Informationen är sådan som Knowit ska offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Detta pressmeddelande lämnades för
offentliggörande klockan 17.30 den 26 april 2018.

Patrik Syrén, IRO, Knowit, 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30
eller
Mats Olsson, Styrelsens ordförande, Knowit, 08-700 66 00
eller
Per Wallentin, vd och koncernchef, Knowit, 08-700 66 00

Om Knowit:
Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som, inom den allt snabbare
digitaliseringen, skapar unika kundvärden genom att erbjuda
gränsöverskridande leveranser från tre affärsområden, Experience,
Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom
design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer
oss från andra konsultbolag. Vår kultur präglas av öppenhet,
förståelse för kundens affär, hög specialistkompetens och en vilja
att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag drygt
2000 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i
Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB
(publ) är noterat på Stockholmsbörsens mid-cap lista. För mer
information om Knowit, besök gärna knowit.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/knowit/r/kommunike-fran-arsstamma-i-knowit-ab,...
http://mb.cision.com/Main/674/2507140/830768.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.