Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-17

Kommentar Absolicon: Genombrott inom bryggerisektorn och stärker kassan för att nå tillväxtmålen

Detta är en betald analys på uppdrag av Absolicon Solar Collector utförd av analysföretaget Carlsquare på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Absolicon har haft ett intensivt nyhetsflöde. Bland annat har bolaget fått ett genombrott inom bryggerisektorn och finansiella mål har kommunicerats. För att realisera på tillväxtplanerna avser bolaget att ta in SEK 50 miljoner i en nyemission. 

Absolicon har tre utestående ramavtal om försäljning av produktionslinor. Den första att teckna ramavtal var Greenline Africa som nu tillsammans med Absolicon skall installera en pilotanläggning åt bryggerikoncernen AB InBev i Mocambique. Det under AB InBevs 100+ Accelerator-program (läs mer på www.100accelerator.com). Pilotanläggningen kommer att installeras under sommaren 2020. Givet positiva resultat från en sex månader lång utvärderingsperiod är det AB InBevs avsikt att sätta upp en större installation om 20 000 kvm. Givet detta kommer ramavtalet med Greenline att generera en potentiell försäljning av produktionslina först under 2021.

Detta är dock ett genombrott med bra potential. Anheuser Busch Inbev NV, eller AB InBev, är världens största bryggerikoncern med runt 180 000 anställda och huvudkontor i Belgien. Under 2018 hade AB InBev en nettoomsättning på cirka USD 55 miljarder. Aktien handlas på Euronext Brussels och har i dag ett marknadsvärde på EUR 115 miljarder. AB InBev har en portfölj av som innefattar över 400 ölmärken, då inkluderat välkända namn som Budweiser, Corona, Beck’s och Stella Artois. AB InBev har också en läskedrycksverksamhet bestående av både egen produktion och avtal med PepsiCo rörande tappning och distribution.

Som mål har AB InBev att reducera sina CO2-utsläpp med 25 procent genom hela värdekedjan fram till år 2025. Absolicons teknologi har möjlighet att bidra till detta inom flera områden för AB InBev, däribland inom mäskning, kokning pastörisering, flasktvätt och rengöring av rör (CIP).

Det senaste av de tre ramavtalen tecknades i januari 2020 med den multinationella ingenjörsföretags-gruppen Al Hosni Group (Al Hosni). Satt i relation till både Greenline Energy och Aryina Finergy förefaller möjligheterna som mer fördelaktiga för Al Hosni att bygga orderbok. Detta kan i sin tur motivera en konvertering av ramavtalet till en faktisk beställning. Det då Al Hosni är en väletablerad affärsdriven firma med etablerade ingångar på flertalet potentiella kunder inom bland annat industrier och kommersiella fastigheter.

wysiwyg_image

Källa: Absolicon

Nedan följer en överblick av ramavtalens potentiella värden. De potentiella återkommande intäkterna i form av licensintäkter och försäljning av insatsvaror avser ett år och fullt kapacitetsutnyttjande vid produktlinorna.

wysiwyg_image

Källa: Absolicon pressmeddelanden och Carlsquare

Om ett av de tre ramavtalen konverteras till en faktisk beställning genererar det intäkter om SEK 40 miljoner från leverans av produktionslinan. Om de tre ramavtalen konverteras till faktiska beställningar kommer det att generera totala intäkter om SEK 120 miljoner. Vidare skall nämnas att Absolicon använder sig av successiv vinstavräkning  i sin redovisning. Det innebär att en upplupen intäkt tas upp i resultaträkningen allteftersom det pågående arbetet fortlöper (i stället för att redovisas när uppdraget eller projektet är färdigställt.

Vilket också framgår av tabellen ovan så genererar varje enskild lina värdefulla licensintäkter med hög marginal om SEK 8 miljoner per år givet full kapacitet. Går de tre produktionslinorna på full kapacitet kan alltså bolaget erhålla SEK 24 miljoner i licensintäkter och SEK 150 miljoner i försäljning av insatsvaror per år. Samtidigt är det vår bedömning att det kommer ta flera år innan produktionslinorna närmar sig fullt kapacitetsutnyttjande. Detta då många aktörer fortfarande är osäkra och marknaden fortfarande behöver mogna. Det är också av denna anledning som vi bedömer att möjligheten att själva äga och driva installationer är intressant – då det kan påskynda marknadsutvecklingen.

Finansiella mål

I februari kommunicerade Absolicon för första gången övergripande finansiella mål. År 2022 är avsikten att genera en nettoomsättning på SEK 100 miljoner till en bruttomarginal för produktionslinorna om 50 procent. Vid samma tillfälle skall även kassaflödet vara positivt. Enligt pressmeddelandet kommer omsättningen från fyra olika intäktsflöden:

  1. Intäkter från försäljning av produktionslinor
  2. Försäljning av insatsmaterial till flera installationer av solfångare
  3. Licensintäkter
  4. Försäljning av solfångare producerade vid produktionsanläggningen i Härnösand

Bara givet den teknologi som bolaget har utvecklat tillsammans med antalet utestående ramavtal och den befintliga pipelinen kan målsättningen nästan förefalla som blygsam. Även om påtryckningarna från samhället ökar på företag att ställa om till gröna lösningar finns fortfarande en uppenbar tröghet i marknaden som inte skall underskattas.

Av målsättningen om SEK 100 miljoner i nettoomsättning 2022 uppskattar bolaget att cirka 50 miljoner kommer från de tre första ovannämnda intäktskällorna. Resterande SEK 50 miljoner avses komma från den fjärde intäktskällan, försäljning av solfångare producerade i Härnösand. Med detta sagt är det uppenbart att bolaget ser fortsatt goda möjligheter inom detta affärsben, rimligtvis främst på geografiskt närliggande marknader. Potentialen finns inom både industrin och inom fjärrvärmesegmentet.

Det är också intressant att Absolicon inte utesluter möjligheten att själva vara delägare i installationer och sälja den producerade energin (HPA). Vi tycker att detta är en intressant modell som Soltechs verksamhet i Kina, ASRE, lyckats väl med. Dock ser kassaflödet litet annorlunda ut för denna affärsmodell då den kräver en initial investering, uppskattningsvis om mellan SEK 10 – 15 miljoner för en installation om 10 000 Kwh (eller 5 MW).

Nyemission

Absolicon kommer att genomföra en nyemission för att realisera på tillväxtplanerna. Vid full teckning stärks kassan med SEK 50 miljoner före relaterade kostnader. 50 procent av likviden kommer att nyttjas för försäljning och marknadsföring, 20 procent kommer gå till investeringar i solvärmeanläggningar och ytterligare 20 procent kommer gå till forskning & utveckling. Resterande 10 procent kommer att nyttjas som rörelsekapital.

Teckningskursen är satt till 110 kronor per nytecknad aktie. Teckningsperioden löper mellan den 19 februari och den 12 mars 2020. I vår senaste uppdaterade analys från den 10 oktober 2019 beräknas ett motiverat värde i basscenariot till 159 kronor före nyemissionen.

Som framgår i veckografen nedan har Absolicon-aktien brutit en fallande trend som startade under tredje kvartalet 2019. MACD har också genererat en köpsignal. Aktien handlas exklusive rätt att delta i nyemissionen sedan den 14 februari.

wysiwyg_image

Nedan visas utvecklingen i Absolicon-aktien (lila) tillsammans med Thomson Reuters globala index för utrustning och service till förnyelsebar energi (orange) under de senaste sex månaderna. Som framgår har Absolicon hamnat efter.

wysiwyg_image

     

Författare Markus Augustsson