Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-18

Kommentar Infrea: Blickar in i 2020

Detta är en betald analys på uppdrag av Infrea utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Infrea redovisar lägre intäkter och svagare resultat än förväntat under kvartal 4 2019. Vi ser indikationer på att 2020 kan bli ett starkt år med hög tillväxt både vad gäller intäkter- och rörelseresultat.

Totala intäkter

Infreas totala intäkter uppgick till cirka 240 miljoner SEK under det fjärde kvartalet, en ökning från 127 miljoner SEK under Q4 2018. Tillväxten kan hänföras till bolagets fyra förvärv inom Mark & Anläggning som bidrog med ungefär 125 miljoner kronor, det resulterar i en negativ organisk tillväxt för koncernen. Något vi inte hade med i våra beräkningar. Bolaget förklarar detta genom en fortsatt svag utveckling inom Vatten & Avlopp samt temporära variationer inom ett dotterbolag inom Mark & Anläggning.  

Mark & Anläggning

Bolagets största affärsområde Mark & Anläggning står i kvartalet för cirka 78 procent av koncernen totala intäkter, i linje med våra förväntningar, samtidigt redovisar affärsområdet ett rörelseresultat om cirka 16,2 MSEK med en rörelsemarginal om 8,6 procent, vilket är ett par procentenheter lägre än våra estimat. Detta förklarar man genom en svag inledning i Q4 av bolagets tre förvärv, samt lägre aktivitet i Asfaltsgruppen. Här är Vd tydlig med att trenden vände ju längre kvartalet gick och vi förväntar oss en förbättrad rörelsemarginal för hela affärsområdet under 2020.

Vatten & Avlopp

Besvikelsen under det fjärde kvartalet är fortsatt hänfört till affärsområdet Vatten & Avlopp. Omsättningen minskade med cirka 3 miljoner kronor, samtidigt som rörelseresultatet minskades till negativt 3,1 miljoner, dock på verkat av en engångskostnad om cirka 2,5 miljoner kronor. Vi bedömer att bolaget fortsätter arbeta strukturerat med att åtgärda problematiska områden inom Vatten & Avlopp, något som är oerhört viktigt för den totala lönsamheten för Infrea koncernen.

Slutsatsen

Vi bedömer att rapporten för det fjärde kvartalet var något under våra förväntningar, där vi bedömde att tillväxten för de tre nytillträdda förvärven skulle vara något starkare, samtidigt som affärsområdet Vatten & Avlopp skulle ha en svag omsättningstillväxt.

Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter vände till vinst för helåret 2019, något vi uppskattar och ser som ett styrketecken, även om vi hade beräknat en något starkare rörelsemarginal. Vi ser att bolaget arbetar intensivt med att förbättra olönsamma delområden i koncernens affärsområden, något som Vd indikerar kommer synas tydligt under 2020. Sammanfattningsvis ser vi ett flertal tecken på att innevarande år kan bli ett år av stark marginalexpansion för Infrea.

Vi kommer analysera rapporten mer djupgående den närmaste tiden och se över våra prognoser och värdering av bolaget.

Författare Jonatan Andersson