Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-10

Kommuniké från årsstämma i Betsson AB (publ)

Vid årsstämman i Betsson AB (publ) den 10 maj 2022 fattades i huvudsak följande beslut:

 • att fastställa den framlagda årsredovisningen samt att till förfogande stående vinstmedel ska balanseras i ny räkning.
 • att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
 • om arvoden till styrelsen och revisorn enligt valberedningens förslag.
 • att styrelsen ska bestå av sju ledamöter. Peter Hamberg, Eva Leach, Pontus Lindwall och Johan Lundberg omvaldes till styrelseledamöter samt Eva de Falck, Louise Nylén och Tristan Sjöberg valdes till nya styrelseledamöter. Johan Lundberg omvaldes till styrelseordförande.
 • att på nytt välja PricewaterhouseCoopers AB till revisor.
 • att anta valberedningens instruktion som även anger hur valberedningen ska utses.
 • att godkänna ersättningsrapporten för 2022.
 • att inrätta två incitamentsprogram som innebär att bolaget erbjuder 16 av koncernens ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner överlåtbara köpoptioner eller personaloptioner i bolaget.
 • om två separata automatiska aktieinlösenförfaranden. Inlösenförfarandena innebär sammanlagt att cirka 539 miljoner kronor, motsvarande 3,94 kronor per aktie, kommer att skiftas ut till bolagets aktieägare. De beslut som fattades beträffande var och ett av de två aktieinlösenförfarandena inkluderade:

i. genomförande av uppdelning av aktier, där varje befintlig aktie delas i två aktier,
ii. minskning av aktiekapitalet genom automatisk inlösen av aktier, samt
iii. ökning av aktiekapitalet genom fondemission.

Avstämningsdag för uppdelningen av aktierna kommer för det första inlösen-förfarandet att vara den 19 maj 2022 och för det andra inlösenförfarandet att vara den 12 september 2022. Handel i inlösenaktier kommer ske från den 23 maj 2022 till och med den 7 juni 2022 respektive den 14 september 2022 till och med den 27 september 2022. Avstämningsdag för indragning av inlösenaktier kommer att vara den 10 juni 2022 respektive den 30 september 2022. Betalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 15 juni 2022 respektive den 5 oktober 2022.

 • att bemyndiga styrelsen att, fram till nästa årsstämma, besluta om återköp och överlåtelse av aktier av serie B, vid ett eller flera tillfällen. Bemyndigandet innebär att styrelsen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, får besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet till ett pris motsvarande börskursen vid överlåtelsetillfället. Bemyndigandet är begränsat till att bolagets innehav inte får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget, varvid även ska beaktas eventuella aktier som styrelsen beslutat emittera med stöd av bemyndigandet i enlighet med nedan punkt.
 • att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Detta kan ske genom kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning. Bemyndigandet är begränsat såtillvida att det högst får omfatta sammanlagt 14,3 miljoner aktier av serie B, vilket motsvarar en utspädning om cirka 10 procent av aktiekapitalet och cirka 5 procent av rösterna, varvid även ska beaktas eventuella aktier som styrelsen beslutat överlåta med stöd av bemyndigandet i enlighet med föregående punkt.
 • att anta en ny bolagsordning där bland annat bolagets kapitalgränser justerats samt det gjorts möjligt för styrelsen att besluta att aktieägare inför en bolagsstämma ska kunna rösta per post samt att det ska kunna ske med elektroniska hjälpmedel.

Protokollet från årsstämman, inklusive de fullständiga besluten och den nya bolagsordningen, kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats.

För ytterligare information, kontakta:

Kommunikation Betsson AB 
press@betssonab.com

Investerarrelationer Betsson AB
ir@betssonab.com

Författare Cision