Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-05

Kommuniké från årsstämma i Binero Group AB (publ) den 5 maj 2022

Vid årsstämma i Binero Group AB (publ), org.nr 556264-3022, (”Bolaget”) den 5 maj 2022 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.binero.com/bolagsstyrning.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar.

Årsstämman beslutade att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att till årsstämmans förfogande stående medel om 41 787 917 kronor balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Styrelse och revisorsarvode
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 500 000 kronor varav 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Årsstämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes de nuvarande styrelseledamöterna Carl-Magnus Hallberg, Victoria Dexback och Jacob Ståhle. Vidare beslutades i enlighet med på stämman justerat förslag från valberedningen att välja Jonas Feist som styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma. Hellen Wohlin Lidgard har avböjt omval. Carl-Magnus Hallberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman valde det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers som revisor som utsett Tobias Stråhle som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om ändring av principer för tillsättande och uppdrag för valberedningen
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om ändring av principer för tillsättande och uppdrag för valberedningen i avseende på tidpunkten för dels ägarstrukturen för tillsättande av valberedningen (30 september istället för omedelbart före offentliggörande), dels för offentliggörande av valberedningens ledamöter (31 oktober istället för sex månader innan årsstämma).

Beslut om ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genomföra vissa redaktionella ändringar av bolagsordningen.

Beslut om emissionsbemyndigande
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om 20 procent av aktiekapitalet.

För mer information vänligen kontakta:


Carl-Magnus Hallberg, ordförande i Binero Group AB
Telefon: +46 73 506 60 00

Om Binero Group


Binero Group utvecklar och levererar moln- och plattformstjänster byggda på öppna standarder och öppen källkod. Vår specialistkompetens inom modern applikationsutveckling, automatisering och managering av molntjänster hjälper kunder till framgångsrik användning av moln- och plattformstjänster.  Med våra tjänster som är skalbara, driftsäkra och i teknikens framkant har vi ett starkt erbjudande till såväl offentlig sektor och stora företag som till digitala tillväxtbolag.

Aktien är listad på NASDAQ First North Growth Market.

Kontaktuppgifter Redeye AB, Certified Adviser:
Tel: +46 8 121 57 690, certifiedadviser@redeye.se

Bifogade filer


Kommuniké från årsstämma i Binero Group AB (publ) den 5 maj 2022

Författare MFN