Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-10

Kommuniké från årsstämma i Comintelli (publ) den 10 juni 2020 2020-06-10 14:00

Vid årsstämman fastställdes bolagets framlagda resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalanräkning. Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen balanseras till nästa års räkenskaper. Årsstämman beslöt om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för deras uppdrag för bolaget avseende räkenskapsåret 2019.

Det beslutades att styrelsen skall bestå av fyra (4) ledamöter och en (1) suppleant samt att bolaget skall ha en (1) revisor utan revisorssuppleant. Beslöts att arvode skall utgå till styrelsens ordförande med SEK 120 000 kr, till icke anställda styrelseledamöter med SEK 72 000 samt till revisorn med fast ersättning enligt offert. Till styrelsens ordförande omvaldes Per Hjortblad, till styrelseledamöter omvaldes Lennart Grabe, Roine Gabrielsson och Tomas Huuva, till styrelsesuppleant omvaldes Jesper Ejdling Martell och till revisor omvaldes Ulf Sundborg, KPMG.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman uppgående till högst 20 procent, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande. De nyemitterade aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som avses i 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets möjlighet att snabbt ta tillvara nya affärsmöjligheter som kan uppstå på den snabbföränderliga marknaden inom bolagets verksamhetsområde. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning (genom nya ägare av strategisk betydelse för bolaget eller på annat sätt) för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter respektive immateriella rättigheter och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska grunderna för emissionskursen vara på marknadsmässiga villkor.

För ytterligare information

Jesper Martell Peter Mörsell
VD, Comintelli AB CFO, Comintelli AB
Telefon: 070 622 98 31 Telefon: 070 543 73 95
E-post: jesper.martell@comintelli.com E-post: peter.morsell@comintelli.com

Författare Comintelli

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.