Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-06-22

Kommuniké från årsstämma i Comintelli (publ) den 22 juni 2021

Comintelli (publ) höll årsstämma den 22 juni 2021. Vid årsstämman var 3 397 940 aktier representerade, vilket motsvarar 45,37 % av totala antalet aktier. Följande beslut fattades där besluten fattades med erforderlig majoritet och med fullständig enighet.

Vid årsstämman fastställdes bolagets framlagda resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalanräkning. Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen balanseras till nästa års räkenskaper. Årsstämman beslöt om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för deras uppdrag för bolaget avseende räkenskapsåret 2020.Det beslutades att styrelsen skall bestå av fyra (4) ledamöter och en (1) suppleant samt att bolaget skall ha en (1) revisor utan revisorssuppleant. Beslöts att arvode skall utgå till styrelsens ordförande med 3,5 Prisbasbelopp, till icke anställda styrelseledamöter med 2,0 Prisbasbelopp samt till revisorn med fast ersättning enligt offert. Till styrelsens ordförande omvaldes Per Hjortblad, till styrelseledamöter omvaldes Roine Gabrielsson och Tomas Huuva, Sofia Fogelfors nyvaldes som styrelseledamot, till styrelsesuppleant omvaldes Jesper Ejdling Martell och till revisor nyvaldes Fredrik Andersson, KPMG.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman uppgående till högst 20 procent, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande. De nyemitterade aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som avses i 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets möjlighet att snabbt ta tillvara nya affärsmöjligheter som kan uppstå på den snabbföränderliga marknaden inom bolagets verksamhetsområde. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning (genom nya ägare av strategisk betydelse för bolaget eller på annat sätt) för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter respektive immateriella rättigheter och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska grunderna för emissionskursen vara på marknadsmässiga villkor.

KONTAKT

Jesper Martell, VD 
E-post: jesper.martell@comintelli.com
Tel: +46 8 6637 600

Peter Mörsell, CFO 
E-post: peter.morsell@comintelli.com
Tel: +46 8 6637 600

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.