Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-12

Kommuniké från årsstämma i Empir Group AB (publ)

Stockholm den 12 maj 2022

Empir Group AB ("Bolaget") har hållit årsstämma idag den 12 maj 2022 i Advokatfirman DLA Piper Sweden KB:s lokaler på Sveavägen 4 i Stockholm varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman fastställde resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2021.

Disposition av Bolagets resultat

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning till aktieägarna lämnas med 1,50 kronor, totalt 8 304 127 kronor, samt att avstämningsdag ska vara den 16 maj 2022. Utdelning beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 19 maj 2022.  

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2021.

Styrelse och revisorer

Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma fastställa antalet styrelseledamöter till tre ordinarie ledamöter, att till styrelseledamöter omvälja Fredrik Crafoord, Marcus Pettersson och Daniel Vargö samt att utse Fredrik Crafoord till styrelsens ordförande. Stämman beslutade vidare att omvälja KPMG AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, fortsatt med Henrik Lind som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag, att arvode om 600 000 kronor ska utgå till styrelsen fördelat med 300 000 kronor till ordföranden och 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Stämman beslutade vidare att ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete samt att arvode till bolagets revisorer ska utgå enligt löpande och godkända räkningar.

Instruktion för valberedningen

Stämman beslutade om instruktion för valberedningen inför årsstämman 2023 i enlighet med valberedningens förslag.

Godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade om att godkänna styrelsens framlagda ersättningsrapport för räkenskapsåret 2021.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier av serie B, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbete med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om återköp av egna aktier av serie B . Vidare beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.

Syftet med bemyndigandena är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med Bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra för Bolaget att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med egna aktier.

För vidare information, vänligen kontakta:

Lars Save, VD och Koncernchef

lars.save@empirgroup.se

+46 705 90 18 22

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 16.00 CEST den 12 maj 2022.

Om Empir Group

Empir Group AB är en koncern bestående av ett antal självständiga bolag som alla bedriver verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Författare Cision