Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-06-28

Kommuniké från årsstämma i OptiFreeze AB (publ) den 28 juni 2021

OptiFreeze AB (publ) ("Bolaget") höll den 28 juni 2021 årsstämma. Vid stämman fattades följande beslut.

Resultat- och balansräkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att Bolagets medel till förfogande balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja samtliga som under 2020 innehaft uppdrag som styrelseledamot, styrelsesuppleant eller verkställande direktör ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter med två (2) styrelsesuppleanter och att antalet revisorer ska vara en (1) utan revisorssuppleant.

Till styrelseledamöter omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Petr Dejmek, Elisabeth Yllfors och Martin Linde. Till nya ledamöter valdes, i enlighet med valberedningens förslag, Michael Kester, Ulf Hagman och Erik Silfverberg. Till styrelsesuppleanter omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Frederico Gómez Galindo och valdes, i enlighet med valberedningens förslag, Anders Hättmark. Till styrelsens ordförande valdes, i enlighet med valberedningens förslag, Ulf Hagman. Som en konsekvens av detta kommer Ulf Hagman att avgå som verkställande direktör och den nytillträdda styrelsen kommer inom kort att utse en ny verkställande direktör.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget KMPG AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att KPMG AB hade meddelat att auktoriserade revisorn David Olow kommer att vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 5 000 euro samt att arvode ska utgå med 5 000 euro till varje övrig ordinarie ledamot som inte är aktiv i Bolaget som anställd eller motsvarande.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Riktad emission av teckningsoptioner 2021/2024:1 samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera högst 1 170 000 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 105 300 kronor. Teckningsoptionerna medför rätt till nyteckning av aktier i Bolaget.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma dotterbolaget OptiFreeze Värdepapper AB, med rätt och skyldighet att, vid ett eller flera tillfällen, vidare överlåta teckningsoptioner till (i) Bolagets anställda, konsulter (exklusive Ulf Hagman) inklusive den verkställande direktören i Bolaget och andra ledande befattningshavare samt (ii) deltagarna (exklusive Erik Silfverberg) i incitamentsprogram i ArcAroma AB (publ) (upplöst den 21 maj 2021 genom fusion med Bolaget), till ett pris som inte understiger optionens marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell och i övrigt på samma villkor som i emissionen.

Teckningskursen per aktie ska i enlighet med beslutet fastställas till 125 kronor.

Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier under perioden från och med den 1 oktober 2024 till och med den 15 oktober 2024.

Den maximala utspädningseffekten av incitamentsprogrammet uppgår till högst cirka 6,01 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, förutsatt full teckning och förvärv samt utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner.

Riktad emission av teckningsoptioner 2021/2024:2 samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, att emittera högst 190 000 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 17 100 kronor. Teckningsoptionerna medför rätt till nyteckning av aktier i Bolaget.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma dotterbolaget OptiFreeze Värdepapper AB, med rätt och skyldighet att, vid ett eller flera tillfällen, vidare överlåta teckningsoptioner till Bolagets styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, till ett pris som inte understiger optionens marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell och i övrigt på samma villkor som i emissionen.

Teckningskursen per aktie ska i enlighet med beslutet fastställas till 125 kronor.

Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier under perioden från och med den 1 oktober 2024 till och med den 15 oktober 2024.

Den maximala utspädningseffekten av incitamentsprogrammet uppgår till högst cirka 1,03 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, förutsatt full teckning och förvärv samt utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen. Beslutet innebär att Bolaget ska ändra företagsnamn, att verksamhetsbeskrivningen ska kompletteras, samt att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier ska ändras. Vidare innebär beslutet att bolagsordningen ska kompletteras med bestämmelser som gör det möjligt för styrelsen att samla in fullmakter och att styrelsen får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman, samt att styrelsen får besluta att utomstående får följa bolagsstämman. Slutligen innebär beslutet att ett antal justeringar som beror på lagändringar samt några redaktionella justeringar ska göras.

Bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2021. Styrelsen ska ha rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra Bolaget rörelsekapital, kapital för utveckling av Bolagets projekt och/eller nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller annars med villkor. I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemission ske på marknadsmässiga villkor.

Bemyndigande för styrelsen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen förordnar, att göra de mindre justeringar i stämmans beslut jämte bilagor som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen vid Bolagsverket eller, i förekommande fall, hos Euroclear Sweden AB och i övrigt vidta de åtgärder som fordras för verkställande av besluten.

Principer för utseende av valberedning samt instruktion för valberedning

Stämman beslutade att bifalla valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedning.

_____________

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 26 maj 2021 och den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.optifreeze.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Hagman, VD

Mail: ulf.hagman@optifreeze.se

Tel: 0733-636380

Kort om OptiFreeze  

OptiFreeze AB (publ), org.nr 556844-3914, har en patenterad teknologi som kan användas för att förlänga hållbarheten på grönsaker, färsk skuren frukt, blomstersticklingar, snittblommor och andra plantor. Samma teknologi bevarar smak, form och textur på grönsaker, frukter och bär vid frysning. Den kan även användas för att framställa torkade varor som frukt, grönsaker, örter och kryddor med målet att förkorta torktiden samtidigt som smaken, doften och färgen bevaras. Denna teknologi öppnar upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=PN6mN-5nWIRlNmXJLDoyJHdw9HbmS...). 

Författare Cision