Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-04-28

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), org.nr 556528-4733, har i dag hållit årsstämma varvid följande beslut fattades. Stämman genomfördes med möjlighet till deltagande genom poströstning.

 

Beslut om fastställande av räkenskaper, vinstdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021 samt styrelsens förslag till vinstdisposition som innebär att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021. Vidare beviljade årsstämman styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsår 2021.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex, utan styrelsesuppleanter, varvid Anders Bengtsson, Sara Anderson, David Schelin, Petra Einarsson, Tina Helin och Håkon Welde omvaldes som styrelseledamöter. Anders Bengtsson omvaldes till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 310 000 kronor till styrelseordföranden samt 155 000 kronor till var och en av de övriga av stämman valda ledamöterna. Arvode till ledamöter i revisionsutskottet ska utgå med 50 000 kronor till utskottets ordförande och med 30 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i utskottet. Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor. Som huvudansvarig revisor avser Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB att utse auktoriserade revisorn Lars Kylberg. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna rapport över ersättningar till ledande befattningshavare för 2021.

Beslut om införande av ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2022)

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2022) innefattande a) införande av LTIP 2022, b) riktad emission av teckningsoptioner till dotterbolag, och c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda.

Aktierätter ska tilldelas deltagarna vederlagsfritt, vilka intjänas efter tre år ger rätt att förvärva aktier i bolaget, förutsatt att vissa prestationsvillkor relaterade till bolagets aktiekurs respektive utsläppsminskning av CO\2\-ekvivalenter är uppfyllda.

Maximalt antal aktier som kan förvärvas med stöd av aktierätterna uppgår till högst 436 000 aktier. I syfte att säkerställa leverans av aktier under LTIP 2022 samt för att säkra därmed sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter, kommer högst 572 992 teckningsoptioner att emitteras till bolagets helägda dotterbolag Scandinavian Biogas Fuels AB. Varje teckningsoption ger rätt att fram till och med den 31 december 2025 teckna en aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande aktiernas kvotvärde.

Emissionsbemyndigande

Styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget motsvarande sammanlagt högst 20 procent av antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman uppnådde inte erforderlig röstmajoritet och vann därmed inte bifall.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa en ny paragraf i bolagsordningen som tillåter att styrelsen får samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen och som även möjliggör för styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman i enlighet med vad som föreskrivs i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

Informationen är sådan som Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-28 16:28 CET.

För mer information vänligen kontakta:

Matti Vikkula, CEO Scandinavian Biogas
Telefon +46-70 597 9938
Epost: matti.vikkula@scandinavianbiogas.com

Författare Cision