Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-21

Kommuniké́ från årsstämma i Scandinavian Health Innovations AB (publ)

Vid årsstämma i Scandinavian Health Innovations AB (publ), org.nr. 556519-7729, den 21 maj 2021 fattades huvudsakligen följande beslut:

Resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2020 fastställdes.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2020.

Inget arvode ska utgå̊ till styrelseledamöterna. Arvode till revisorn föreslås utgå̊ enligt löpnade godkänd räkning.

Jesper Yrwing och Daniel Ehdin omvaldes till styrelsen, Pia Madison och Louise Dufwa entledigades. Johanna Bjurström valdes till ny styrelseledamot och Jesper Yrwing omvaldes till styrelseordförande.

Crowe Osborne AB valdes som revisor med auktoriserade revisorn Joakim Lindberg som huvudansvarig revisor.

Stämman valde att byta firma namn. Namnet offentliggörs så snart det registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen bemyndigades att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa incitamentsprogrammet Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1 för VD, ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen.

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslagsställarens förslag, att införa incitamentsprogrammet Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2 för vissa styrelseledamöter med en justering i fördelningen av optionerna mellan styrelseledamöterna dock oförändrat antal optioner.

Stockholm 21 maj 2021

STYRELSEN

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Daniel Ehdin, VD, daniel@shiorganic.com,tel. +46 70 862 47 40
 

Kort om Scandinavian Health Innovations
Scandinavian Health Innovations är en venture builder som investerar i ekologiska och hållbara företag. Vi äger, förvaltar och förvärvar aktier i företag där vi kan öka deras tillväxt och marknadsvärde genom att implementera nya digitala strategier. Våra investeringar återfinns i innovativa techplattformar & produktvarumärken som riktar sig till en hälso- och hållbarhetsmedveten målgrupp. Vår aktieportfölj består av fyra portföljbolag och målsättningen är att hålla en hög expansionstakt genom synergiförvärv i syfte att ständigt öka marknadsvärdet i våra innehav. Scandinavian Health Innovations (https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/822315/scandinavian-health-innovations-b) aktie är noterad under kortnamnet SHI B. www.shiorganic.com. Bolagets Mentor är Augment Partners AB, info@augment.se,+46 8 604 22 55

Författare Cision