Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-15

Kommuniké från årsstämma i Star Vault AB (publ)

Årsstämman i Star Vault beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2019 samt balansera, av till årsstämmans förfogande, stående fria medel i ny räkning. Vidare beslutade årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019 samt beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt arvode till styrelsen och revisorerna
Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter skall vara fyra ledamöter utan suppleanter genom omval av sittande styrelse - Patrik Sommarin (omval ordförande), Henrik Nyström, Petter Norman och Fredrik Reimers. Årsstämman beslutade vidare att omvälja det auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB med Johan Rasmusson som huvudansvarig revisor för tiden intill att nästa årsstämma har hållits.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode oförändrat skall utgå med 8.000 kronor till styrelsens ordförande samt med 5.000 kronor vardera till ordinarie ledamöter som inte innehar en operativ roll i bolaget. Det beslutades vidare att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd löpande räkning.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier m.m.
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst 200 000 000 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor.

 

För ytterligare information kontakta:
Henrik Nyström, styrelseledamot och VD
E-post: ir@starvault.se 
Hemsida: www.starvault.se

Författare Star Vault

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.