Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-04

Kommuniké från årsstämman i Addnode Group den 4 maj 2022

Fastställande av räkenskaper och ansvarsfrihet
Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Behandling av vinst
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att vinsten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras så att 3,00 kronor per aktie delas ut till aktieägarna, vilket motsvarar en utdelning om totalt 100 296 174 kronor, och att resterande tillgängliga vinstmedel om 745 710 294 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelse och arvoden
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes samtliga styrelseledamöter, dvs Jan Andersson, Kristofer Arwin, Johanna Frelin, Staffan Hanstorp, Sigrun Hjelmquist, Thord Wilkne och Kristina Willgård. Staffan Hanstorp omvaldes till styrelseordförande. Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma med 520 000 kronor till styrelsens ordförande och med 260 000 kronor till var och en av övriga ledamöter utsedda av årsstämman. Ersättning ska kunna utgå enligt räkning för särskilda insatser (konsulttjänster m.m.) av ledamöter inom deras respektive kompetensområde, förutsatt att sådana insatser på förhand godkänts av styrelseordföranden eller av två styrelseledamöter. Arvode ska utgå till ordföranden i revisionsutskottet med 140 000 kronor och med 100 000 kronor till övriga ledamöter i utskottet. Arvode ska vidare utgå för arbete i ersättningsutskottet med 50 000 kronor per ledamot. Därtill ska maximalt 180 000 kronor per månad kunna utgå till styrelsens ordförande för arbete med koncernens förvärvsmöjligheter, finansieringsfrågor, strategiska partnerskap och övergripande strategiska frågor enligt särskilt avtal.

Revisorer
Stämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning. Det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB kommer att utse Anna Rosendal till huvudansvarig revisor.

Ersättningsrapport
Stämman beslutade att godkänna styrelsens rapport över ersättningar till verkställande direktören och styrelsen för räkenskapsåret 2021.

Långsiktigt incitamentsprogram genom utställande av köpoptioner samt överlåtelse av aktier till deltagare
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram (”LTIP 2022”). LTIP 2022 ska omfatta ett sjuttiotal ledningspersoner i Addnode Group-koncernen och innebär att deltagarna ges möjlighet att till marknadspris förvärva köpoptioner avseende av Addnode Group återköpta aktier av serie B i bolaget.

Antalet köpoptioner att utges ska vara högst 110 000, motsvarande cirka 0,33 procent av det totala antalet aktier och cirka 0,26 procent av det totala antalet röster i Addnode Group. Varje köpoption berättigar till förvärv av en (1) återköpt aktie av serie B i bolaget under vissa angivna perioder från och med dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för juli-september 2025, bokslutskommunikén för 2025 och delårsrapporten för januari-mars 2026.

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och styrelsens motiv för genomförandet av LTIP 2022 är att ledningspersoner inom Addnode Group-koncernen genom en egen investering ska kunna ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av bolagets aktier och därmed uppnå ökad intressegemenskap mellan dem och bolagets aktieägare. Avsikten med LTIP 2022 är även att bidra till att ledningspersoner långsiktigt ökar sitt aktieägande i Addnode Group. LTIP 2022 förväntas vidare skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till Addnode Group-koncernen samt tillhandahålla konkurrenskraftig ersättning.

Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna B-aktier
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva högst så många egna B-aktier att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget. Vidare bemyndigade stämman styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att överlåta B-aktier i bolaget till tredje man. Överlåtelse av aktier får ske med högst det totala antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar. Skälen till att styrelsen ska kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är bland annat att möjliggöra finansiering av eventuella företagsförvärv och andra typer av strategiska investeringar på ett kostnadseffektivt sätt samt möjliggöra
leverans av aktier sammanhängande med genomförande av bolagets långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.

Bemyndigande att fatta beslut om nyemission av B-aktier
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av B-aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet B-aktier kunna ökas med sammanlagt högst tio procent baserat på antalet utestående B-aktier i bolaget vid tidpunkten för första utnyttjande av bemyndigandet. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission av B-aktier med bestämmelse om apport eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt eller annars med villkor som avses i 13 kap 7 § aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen så att gränserna för antalet aktier i bolaget höjdes och införde en ny bestämmelse som möjliggör för styrelsen att besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Uppdelning av aktier (aktiesplit) 4:1
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om uppdelning av antalet aktier i bolaget (aktiesplit) 4:1. Antalet aktier i bolaget ökar genom aktiespliten från 33 632 058 aktier till 134 528 232 aktier, varav 3 948 696 aktier av serie A och 130 579 536 aktier av serie B. Antalet röster ökar från 42 516 624 till 170 066 496. Vardera akties kvotvärde kommer efter uppdelningen att vara 3,00 kronor. Styrelsen bemyndigades fastställa avstämningsdag för aktiespliten, vilken beräknas bli den 18 maj 2022.

Valberedning
Stämman antog valberedningens förslag om regler för valberedningen.

För mer information, vänligen kontakta:


Lotta Jarleryd, CFO, Addnode Group
Tel: +46 (0) 72 247 92 01
E-post: lotta.jarleryd@addnodegroup.com

Om Addnode Group


Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och digitala tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk offentlig sektor.

Vi är 2 300 medarbetare i Sverige, Storbritannien, Tyskland, Australien, Danmark, Finland, Frankrike, Indien, Irland, Japan, Kanada, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Serbien, Slovakien, USA och Österrike. 2021 uppgick nettoomsättningen till 4,1 miljarder SEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com

Bifogade filer


Kommuniké från årsstämman i Addnode Group den 4 maj 2022

Författare MFN