Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-04-23

Kommuniké från årsstämman i Consensus Asset Management AB (publ)

Consensus Asset Management AB (publ) har idag, den 23 april 2021, hållit årsstämma. Mot bakgrund av covid-19-pandemin genomfördes årsstämman utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövade sin rösträtt endast genom poströstning.

  • Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt föreslagen utdelning med 8,50 kr per aktie, varav 5,00 kr utgör ordinarie utdelning samt 3,50 kr i form av en extra utdelning. Avstämningsdag för erhållande av utdelning fastställdes till den 27 april 2021, vilket innebär att utdelningen beräknas skickas från Euroclear Sweden AB den 30 april 2021.

 

  • Styrelseledamöter och verkställande direktören gavs ansvarsfrihet.

 

  • Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem ledamöter och att omvälja samtliga styrelseledamöter, Anders Hedin, Claes-Göran Nilsson, Jan Litborn, Rose Mjörnstedt och Uwe Löffler för tiden intill slutet av årsstämman 2022.Till styrelsens ordförande omvaldes Claes-Göran Nilsson, allt enligt valberedningens förslag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Daniel Algotsson som huvudansvarig revisor.  
 

  • Stämman beslutade att styrelsearvode samt revisionsarvode för verksamhetsåret 2021 skall utgå enligt valberedningens lämnade förslag:

Arvode för 2021 till styrelsens ledamöter utgår oförändrat med 375 000 kronor (375 000) att fördelas enligt följande: Till ordföranden 150 000 kronor (150 000) och till övriga styrelseledamöter, som inte är anställda i bolaget, 75 000 kronor (75 000) vardera.
Arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.
 

  • Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag, att befintliga principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen skall fortsatt gälla.

 

  • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om ersättning till ledande befattningshavare på marknadsmässiga grunder. 

  • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid behov genomföra en företrädesemission av A- och eller B-aktier med en maximal utspädningseffekt om 10 %. Eventuell emission ska genomföras till marknadsmässiga villkor vid en fortsatt expansion via rekryteringar eller förvärv av bolag. Bemyndigandet gäller in till nästa årsstämma.

 

För mer information kontakta: Claes-Göran Nilsson, styrelsens ordförande,
telefon 0705-92 61 45, claes-goran.nilsson@nilhome.com

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.