Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-18

Kommuniké från extra bolagsstämma i Arcoma Aktiebolag den 18 november 2022

2022-11-18

PRESSRELEASE

Kommuniké från extra bolagsstämma i Arcoma Aktiebolag den 18 november 2022

Idag, den 18 november 2022, hölls extra bolagsstämma i Arcoma Aktiebolag. Den extra bolagsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om införande av ett teckningsoptionsprogram för verkställande direktör
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för den tillträdande verkställande direktören Mattias Leire baserat på utgivande av teckningsoptioner (”Teckningsoptionsprogram 2022/2025”). Teckningsoptionsprogram 2022/2025 omfattar högst 130 000 teckningsoptioner. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av bolagets tillträdande verkställande direktör, direkt eller indirekt genom ett av honom helägt bolag och/eller kapitalförsäkring. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under tio handelsdagar omedelbart före stämman. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 december 2025 till och med den 31 december 2025. Teckningsoptionerna ska emitteras till teckningsoptionernas marknadsmässiga värde vid teckningstidpunkten, vilket ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes-värderingsmodell.

Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till Teckningsoptionsprogram 2022/2025 utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 130 000 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,98 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till Teckningsoptionsprogram 2022/2025 och det maximala antal aktier som kan tillkomma vid full teckning i den riktade nyemissionen som beslutades av styrelsen den 1 november 2022, och som godkändes vid stämman.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens beslut av den 1 november 2022 om att öka bolagets aktiekapital med högst 267 000 kronor genom nyemission av högst 133 500 aktier till den tillträdande verkställande direktören Mattias Leire. För varje aktie har erlagts ett belopp om 7,50 kronor, motsvarande den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under trettio handelsdagar omedelbart före samt inklusive dagen för styrelsens beslut, dvs. den 1 november 2022. Teckning har skett på separat teckningslista per dagen för styrelsen beslut.

Växjö den 18 maj 2022
Arcoma Aktiebolag (publ)

Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. För mer information om bolaget besök www.arcoma.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Dahlberg, CFO, johan.dahlberg@arcoma.se, 0470-70 69 13

Denna informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2022 kl. [13.45]

För mer IR-relaterad information och möjlighet till prenumeration av pressreleaser, vänligen besök vår ir-sida: www.arcoma.se/about-us/investors/

Bilaga


Författare GlobeNewswire