Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-10-06

Kommuniké från extra bolagsstämma i Eyeonid Group AB

Extra bolagsstämma i Eyeonid Group AB ("Bolaget") hölls idag den 6 oktober 2022 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Strandvägen 1 i Stockholm. Följande huvudsakliga beslut fattades med erforderlig majoritet på stämman:

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens gränser för antalet aktier och aktiekapital i enlighet med nedan.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital § 4 Aktiekapital 

Aktiekapitalet skall vara lägst Aktiekapitalet skall vara lägst
6 250 000 kronor och högst 25 000 000 20 000 000 kronor och högst 80 000 000
kronor. kronor.
§ 5 Antalet aktier  § 5 Antal aktier 

Antalet aktier skall vara lägst Antalet aktier skall vara lägst
250 000 000 och högst 1 000 000 000 800 000 000 och högst 3 200 000 000.

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra en nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 593 431 531 units. Varje unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 14 835 788,275 kronor genom företrädesemission samt ytterligare högst 14 835 788,275 kronor genom inlösen av de i uniten vidhängande teckningsoptioner. Sista dag för handel inklusive rätt till erhållande av teckningsrätter är den 6 oktober 2022.

Teckningskursen i nyemissionen har fastställts till 0,03 kronor per unit. Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att för varje befintlig (1) aktie erhålla en (1) uniträtt och att fyra (4) uniträtter ger rätt att teckna sju (7) nya units. Varje unit består av en nyemitterad (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO8. Teckningsperioden i nyemissionen löper från och med den 12 oktober 2022 till och med den 26 oktober 2022.

För mer information, vänligen kontakta:
Georg Tsaros, VD, Eyeonid Group AB
Tel: +46 708 82 68 28, email: georg.tsaros@eyeonid.com

Carl-Magnus Jönsson, CFO, Eyeonid Group AB
Telefon: +46 735 45 53 50, e-mail: carl-magnus.jonsson@eyeonid.com

Om EyeonID

Eyeonid Group AB grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom. I koncernen ingår affärsområdena EyeonID och EyeonTEXT.

Författare Cision