Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-03-06

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SIMRIS ALG AB (PUBL)

Simris Alg AB (publ) ("Bolaget") höll extra bolagsstämma den 6 mars 2023. Vid stämman fattades följande beslut.

Beslut om godkännande av ökning av flexibel finansieringsfacilitet
Stämman beslutade att godkänna att ett brygglåneavtal ingås med Brand Laboratories FZ i enlighet med styrelsens förslag.
Brygglåneavtalet var villkorat av stämmans godkännande då avtalet anses utgöra en väsentlig transaktion med närstående i enlighet med kapitel 16 a aktiebolagslagen, på grund av att styrelseordförande Steven Schapera är associerad med The Brand Laboratories.
Avtalet innebär en ökning av den flexibla finansieringsfaciliteten med 500 000 euro från 1 000 000 euro till 1 500 000 euro. Hela lånet ska återbetalas senast den 25 augusti 2023. Ränta utgår med 1 procent per månad och Bolaget ska betala en etableringsavgift om 2,5 procent. Som ett villkor för facilitetsökningen kommer det uttagna beloppet på upp till 1 500 000 euro att säkras genom en företagsinteckning.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Bolagsordningsändringen innebär (i) byte av företagsnamn till Simris Group AB, och (ii) att bolagsstämma får hållas i Simrishamn, Malmö eller Stockholm.

***

För mer detaljerad information om beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till den extra bolagsstämman som offentliggjordes den 1 februari 2023. Kallelsen till den extra bolagsstämman samt fullständiga förslag till beslut vid bolagsstämman finns även tillgängliga på Bolagets hemsida www.simrisalg.se

Mediakontakt:
Julian Read
CEO Simris Alg AB
Email: ir@simris.com
Mobile: +46767888212
www.simrisalg.se

Om Simris Alg AB (PUBL):
Simris Alg är ett biologikaföretag som identifierar högvärdiga, naturliga, biologiskt aktiva ämne som finns i mikroalger och cyanobakterier för att extrahera för tillämpningar inom hudvård, nutrition och bioläkemedel. Företaget odlar på ett hållbart sätt mikroalger och cyanobakterier i industriell skala inom sin fotobioreaktoranläggning där förhållanden optimeras för produktion av dessa högvärdiga föreningar. 
Simris Algs aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet SIMRIS och ISIN code SE0008091664.
Certifierad rådgivare är Amudova AB, telefon: 08-546 017 58, email: info@amudova.se.

Bifogade filer
KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SIMRIS ALG AB (PUBL)

Författare MFN