Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-28

Kommuniké från extra bolagsstämma i Verisec AB (publ)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att ändra bolagets bolagsordning för att ändra bolagets namn (firma). Beslutet innebär att bolagets firma ändras från Verisec AB till Freja eID Group AB.

Namnbytet beräknas registreras av Bolagsverket omkring den 6 november 2020. Handel i bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under det nya namnet Freja eID Group AB och kortnamnet FREJA beräknas ske från och med omkring den 11 november 2020.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att införa Incitamentsprogram 2020/2023 genom att bolaget genomför en riktad emission av högst 100 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023 till det helägda dotterbolaget Verisec Freja eID AB, med rätt och skyldighet för Verisec Freja eID AB att överlåta teckningsoptioner till nyckelpersoner som är anställda i bolaget eller dess dotterbolag. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget. Teckningsoptionerna ska erbjudas deltagarna till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Totalt ska nyckelpersoner erbjudas att förvärva teckningsoptioner för ett belopp om högst 1 600 000 kronor. Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under tiden från den 1 december 2023 till och med den 31 december 2023. Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption uppgår till 104 kronor. De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Den maximala utspädningseffekten av Incitamentsprogram 2020/2023 beräknas uppgå till högst cirka två procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. För att uppmuntra deltagande i Incitamentsprogram 2020/2023 är avsikten att de anställda som väljer att delta i programmet ska erhålla en premiesubvention i form av extra lön. Premiesubventionen ska motsvara mellan 35 procent och 100 procent av erlagd optionspremie.

Kallelse till extra bolagsstämma och övriga handlingar finns tillgängliga på bolagets hemsida. Protokollet från den extra bolagsstämman kommer att läggas ut på bolagets hemsida senast två veckor från dagens datum. Bolaget kommer i samband med att namnbytet verkställs att byta hemsida från www.verisec.com till www.frejaeid.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 (0) 733-45 89 02
Email: johan.henrikson@verisec.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 28 oktober 2020, kl 16.00 CET genom ovanstående persons försorg.

Författare Verisec