Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-21

Kommuniké från extra bolagsstämma i Vertiseit AB (publ)

Vid en extra bolagsstämma i Vertiseit AB (publ) den 21 oktober 2021 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut fattades i enlighet med styrelsens förslag. Kallelsen till extra bolagsstämman, med tillhörande förslag, finns tillgänglig på Bolagets webbplats www.vertiseit.se.

BESLUT OM RIKTAD NYEMISSION
Den extra bolagsstämman beslutade om riktad nyemission av högst 4 166 667 B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till en teckningskurs om 24 SEK per B-aktie.

Syftet med beslutet om emissionen och skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att det är till fördel för Bolagets fortsatta utveckling att stärka ägarbilden samt att tillföra Bolaget kompetens och kapital för att verkställa Bolagets förvärvsstrategi.

Teckning genom betalning av de nyemitterade B-aktierna ska ske senast den 4 november 2021. Styrelsen ska dock äga rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

BESLUT OM SÄRSKILT EMISSIONSBEMYNDIGANDE
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler.

Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller med andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 15 procent av antalet aktier i Bolaget, baserat på det sammanlagda antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för kallelsen till den extra bolagsstämman.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission är att Bolaget ska kunna införskaffa kapital till Bolaget samt genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller företagsförvärv.

Protokoll från extra bolagsstämma finns tillgängligt på Bolagets webbplats:
https://corporate.vertiseit.se/extra-bolagsstamma-2021/

Kontakter


Johan Lind, Group CEO / Mediakontakt
johan.lind@vertiseit.se
+46 703 579 154

Jonas Lagerqvist, Group Deputy CEO / CFO / IR-ansvarig
jonas.lagerqvist@vertiseit.se
+46 732 036 298

Certified Adviser 
Redeye AB
certifiedadviser@redeye.se
+46 8 121 57 690


Vilhelm Schottenius, Styrelseordförande
vilhelm.schottenius@schottenius.se

Om Vertiseit


Vertiseit är ett ledande plattformsbolag inom Retail Digital Signage i Europa. Genom dotterbolagen Dise och Grassfish tillhandahåller koncernen mjukvara för Digital In-store och relaterade konsulttjänster. Bland bolagets kunder återfinns globala varumärken och retailers som nyttjar bolagets produkter och tjänster för att möjliggöra en sammanhållen kundresa genom att knyta ihop det digitala och fysiska mötet för en stärkt kundupplevelse. Bolaget har idag +120 medarbetare i Sverige, Österrike, Tyskland och Storbritannien. Under perioden 2012-2020 hade Vertiseit en årlig lönsam tillväxt om i genomsnitt 29 procent (CAGR). 2020 uppgick koncernens nettoomsättning proforma till 134 miljoner SEK och EBITDA-marginalen till 18 procent. Bolagets B-aktie är sedan 2019 noterad på Nasdaq First North Growth Market.

VERTISEIT AB (publ)
Telefon: +46 340 848 11
E-post: info@vertiseit.se
Kyrkogatan 7, 432 41 Varberg, Sweden
Org.nr: 556753-5272
www.vertiseit.se
corporate.vertiseit.se

Bifogade filer


Kommuniké från extra bolagsstämma i Vertiseit AB (publ)

Författare MFN