Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-24

Kommuniké från Pharmacologs årsstämma 2022

Aktieägarna i Pharmacolog i Uppsala AB (publ) höll årsstämma den 24 maj 2022 kl. 13.30 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10 i Uppsala varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

Årsredovisning och resultat
Årsredovisning och revisionsberättelse framlades och resultat- och balansräkningen fastställdes. Det beslutades att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag. 

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Arvoden
Styrelsearvodet fastställdes med 150 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Ersättning till bolagets revisor beslutades att utgå enligt löpande räkning.

Styrelse
Stämman beslutade om omval av Erik Hedlund, Olof Johansson, Ragnar Linder och Carl-Johan Spak. Erik Hedlund omvaldes även som styrelseordförande.

Revisor och revisorssuppleant
Stämman beslutade att intill tiden för utgången av nästa årsstämma som revisor omvälja Folkesson Råd & Revision AB med godkända revisorn Sten Eriksson som huvudansvarig revisor.

Emissionsbemyndiganden
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital upp till den gräns för aktiekapital enligt bolagsordningen som föreligger första gången emissionsbemyndigandet tas i anspråk. Bemyndigandet får användas för att ge ut aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Om styrelsen utnyttjar bemyndigandet får det även ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelser om apport eller kvittning.

Bolagsordning
Stämman beslutade att anta ny bolagsordning med innebörden att en ny paragraf införs i bolagsordningen vilken möjliggör för styrelsen att, i enlighet med aktiebolagslagen, samla in fullmakter och inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21

Författare Cision