Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-27

Kontigo Care AB: Kallelse till årsstämma i Kontigo Care AB (publ)

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i Kontigo Care AB (publ),
556956-2795 ("Bolaget" eller "Kontigo Care") måndagen den 29 juni
2020. Styrelsen har med stöd av tillfälliga lagregler beslutat att
årsstämman ska hållas genom förhandsröstning (poströstning), utan
närvaro av aktieägare och ombud.

För att minska risken för smittspridning och med hänsyn till
myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster
har styrelsen beslutat att årsstämman i Kontigo Care AB ska hållas
genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av de tillfälliga
reglerna i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att
underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Någon
stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer
inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

Kontigo Care AB välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt
vid stämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan.
Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs den 29
juni 2020 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i
något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan
ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en
ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett
visst ärende ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare
till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Förutsättningar för deltagande
Rätt att, genom förhandsröstning, delta i Kontigo Care AB:s årsstämma
har den som dels är upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden
AB förda aktieboken tisdagen den 23 juni 2020, dels senast fredagen
den 26 juni 2020 har avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna
under rubriken Förhandsröstning nedan så att förhandsrösten är
Kontigo Care AB tillhanda senast den dagen.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha
rätt att delta i årsstämman, låta ägarregistrera dessa aktier i eget
namn (så kallad rösträttsregistrering). Sådan ägarregistrering, som
kan vara tillfällig, måste vara verkställd den 23 juni 2020 och bör
därför begäras i god tid före den 23 juni 2020 hos den som förvaltar
aktierna.

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta
på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om
tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och
föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret
finns tillgängligt på Kontigo Care AB:s hemsida www.kontigocare.com.
Förhandsröstningsformuläret gäller också som anmälan till stämman
(någon särskild anmälan utöver ifyllt och inlämnat formulär krävs
alltså inte).

Det ifyllda formuläret måste vara Kontigo Care AB tillhanda senast
fredagen den 26 juni 2020. Formuläret kan skickas med e-post till
ir@kontigocare.com eller med post till Kontigo Care AB, Påvel
Snickares Gränd 12, 753 20 Uppsala. Om aktieägaren förhandsröstar
genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en
juridisk person ska registreringsbevis eller annan
behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse
förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker
är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare
anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och
undertecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk
person ska bestyrkt kopia av ett aktuellt registreringsbevis eller
motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte
ha en giltighetstid som är längre än fem år. Fullmakten i original
samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev
till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls
på Bolagets hemsida www.kontigocare.com och sänds till aktieägare som
begär det.

För frågor om stämman eller för att få förhandsröstningsformuläret
skickat per post, vänligen kontakta Kontigo Care på telefon 079-063
49 93 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

Upplysningar enligt 7 kap 32§ aktiebolagslagen

Enligt 7 kap 32§ aktiebolagslagen ska styrelsen och verkställande
direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det
kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, i samband med bolagsstämma
lämna upplysningar om förhållande som (i) kan inverka på bedömningen
av ett ärende på dagordningen, eller (ii) kan inverka på bedömningen
av Bolagets ekonomiska situation.

En aktieägare som vill begära upplysningar enligt ovan ska lämna en
skriftlig begäran därom senast den 19 juni 2020 med post till Kontigo
Care AB, Påvel Snickares Gränd 12, 753 20 Uppsala eller via e-post
till ir@kontigocare.com. Styrelsens ordförande och verkställande
direktören kommer lämna begärda upplysningar genom att hålla dem
tillgängliga i skriftlig form hos Bolaget samt genom att publicera
upplysningarna på Bolagets hemsida www.kontigocare.com senast den 24
juni 2020. Upplysningarna kommer också att skickas till den
aktieägare som begärt dem.

Aktieägare har även möjlighet att ställa frågor om bolaget i övrigt,
med post till Kontigo Care AB, Påvel Snickares Gränd 12, 753 20
Uppsala eller via e-post till ir@kontigocare.com. Frågor måste vara
Kontigo Care AB tillhanda senast den 19 juni 2020. Styrelsens
ordförande och verkställande direktören kommer i den utsträckning det
är möjligt att publicera svar på frågor på Bolagets hemsida
www.kontigocare.com onsdagen den 24 juni 2020.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 23 071 533
vid tidpunkten för kallelsen.

Behandling av personuppgifter

I samband med bolagsstämman kommer Bolaget behandla personuppgifter om
aktieägare och andra som deltar vid stämman. För information om hur
dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se
integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats,
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om:
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
10. Val av styrelse, styrelseordförande, revisor eller revisionsbolag
samt eventuella suppleanter

11. Förslag till beslut om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat
incitamentsprogram för styrelseledamöter och forskningschef

12. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
emission av aktier

13. Förslag till beslut om valberedning
14. Avslutande av årsstämman
Förslag till beslut

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

Ove Joanson föreslås väljas till ordförande vid årsstämman 2020.

Punkt 3. Val av justeringsmän

Mårten Karlsson och Jan Fock föreslås väljas till justeringsmän.

Punkt 8b. Förslag till beslut om resultatdisposition

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Punkt 9 - Arvode till styrelsen och revisorn

Valberedningen har lämnat följande förslag:

· styrelsearvode föreslås utgå med ett årligt belopp om 670 000
kronor, varav styrelseordföranden erhåller 180 000 kronor, vice
ordförande erhåller 130 000 kronor och övriga ledamöter erhåller 90
000 kronor vardera

· revisorn föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning
Punkt 10 Val av styrelse, styrelseordförande, revisor eller
revisionsbolag samt eventuella suppleanter

Valberedningen har lämnat följande förslag:

· antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter föreslås vara sex
(6) ledamöter. Valberedningen föreslår att inga suppleanter utses;

· omval av de nuvarande ordinarie styrelseledamöterna Ove Joanson,
Jan Fock, Juha Thümer;

· nyval av Mårten Karlsson, Pelle Hjortblad och Ulrika Giers som
ordinarie styrelseledamöter;

· omval av Ove Joanson som styrelseordförande;
· omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som
revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att man
avser att utse auktoriserade revisorn Tobias Albing som huvudansvarig
revisor.

Ulrika Giers har 20 års arbetslivserfarenhet i olika chefspositioner
inom Healthcare, Welfare och Medtech, bland annat som VP, Business
Development Public Healthcare & Education på Tieto, Head of
Commercial Excellence & Innovation på Sanofi och innan dess b la
Politisk sakkunnig på Riksdagen. Ulrika arbetar idag som Director,
Head of Commercial Operations på Roche Diagnostik och har en
Magisterexamen i Nationalekonomi.

Pelle Hjortblad har en lång erfarenhet av att leda företag med
internationell verksamhet där fokus varit på försäljning,
marknadsföring och organisation, bland annat som VD på Paynova och
försäljningschef på Tele2. Idag driver han Toftaholm Herrgård i
Småland och har ett antal styrelseuppdrag. Pelle är gymnasieingenjör
och har även utbildning inom marknadsföring från USA.

Mårten Karlsson har lång erfarenhet från finansbranschen och har
arbetat knappt 20 år med finansiell analys på SEB Large Corporates &
Financial Institutions. Han är nu verksam som privatinvesterare och
entreprenör. Mårten har en examen som Civilekonom från
Handelshögskolan i Stockholm och civilingenjör från Kungliga Tekniska
Högskolan.

Punkt 11. Huvudsakligt förslag till beslut om inrättande av ett
teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelseledamöter och
forskningschef

Bolagets huvudägare Christer Staaf, ("Huvudägaren"), föreslår att
årsstämman beslutar att inrätta ett teckningsoptionsbaserat
incitamentsprogram för styrelseledamöter och forskningschef (inhyrd
konsult) i Kontigo Care AB (publ), org. nr 556956-2795 ("Bolaget")
("Incitamentsprogrammet") genom (A) beslut om emission av
teckningsoptioner av serie 2020/2023 till Bolagets helägda
dotterbolag KC Option AB ("Dotterbolaget"), och (B) beslut om
godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2020/2023
fr...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.