Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-15

Kontigo Care AB: Kontigo Care AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2020

STARK START PÅ 2020

VD Ulf Kindefält kommenterar:

Det första kvartalet präglas av ett ökat intresse för Kontigo Care's
digitala eHälsoplattform Previct. Totalt nio nya kommuner har startat
upp i första kvartalet 2020 och ett betydande antal av befintliga
kommunkunder har utökat nyttjandet av Previct i beroendevården. Några
kommuner har, som tidigare konstaterats, minskat antal aktiva
licenser för att skapa kortsiktiga besparingar, medan majoriteten av
våra kommunkunder istället bekräftar att de ser Previct som ett
effektivt sätt att bedriva beroendevård och att det dessutom innebär
besparingar i socialtjänstens utgiftsbudget.

Under första kvartalet 2020 uppgick Kontigo Cares nettoomsättning till
4,6 miljoner kronor vilket innebär en tillväxt med 14 % jämfört med
samma period 2019. Det första kvartalet 2020 visade en ca 2% svagare
nettoomsättning jämfört med sista kvartalet 2019 beroende på en
minskning av antalet licenser i december vilket påverkade
omsättningen negativt i början på det nya året. Omsättningen i första
kvartalet 2020 är dock i nivå med föregående kvartal tack vare en
stark tillväxt i antalet licenser under januari och februari och i
synnerhet i slutet av perioden vilket väntas få större genomslag i
omsättningen de kommande månaderna. Vi ser fram mot en fortsatt
positiv resultatutveckling.

Vi har idag ca 450 licenser på den svenska marknaden och avtal med
inte mindre än 123 av Sveriges 290 kommuner vilket ger en god grund
för tillväxt. Den negativa utvecklingen av antal licenser i slutet av
2019 vändes till ett tydligt nettotillskott av nya licenser i
kvartalet och speciellt i mars. Ökningen av antal kommunavtal i
perioden och flera väntade nya kommunavtal gör att vi räknar med en
fortsatt positiv tillväxt av antalet licenser även under andra
kvartalet 2020. Den pågående utvecklingen i samhället och specifikt i
kommunsektorn, som konsekvens av pågående pandemi, innebär dock en
viss osäkerhet avseende den kommunala ekonomin. Sammantaget skapar
dock utvecklingen mot färre fysiska möten ett ökat intresse för
digitala vårdverktyg inom sjukvården, och vi märker tydligt ökat
intresse för Previct som vi hoppas kommer generera en positiv stabil
tillväxt i verksamheten i kontrast till många andra sektorer i
samhällsekonomin.

I slutet av kvartalet började konsekvenser av den pågående
Corona-pandemin märkas i vår verksamhet och speciellt i vår
marknadsbearbetning. Antalet fysiska kundmöten har minskat kraftigt
fr o m mitten av mars men till största delen ersatts av digitala
möten och utbildningsinsatser. Även våra kunders möten med klienter
har minskat, vilket inneburit att vi utökat vårt serviceerbjudande
att även omfatta teknisk support direkt till klienter när ansvarig
behandlare så önskar. Vår egenproduktion av alkoholmätare säkrades
tidigt i kvartalet och ger oss goda möjligheter att möta en ökad
efterfrågan under det kommande halvåret, även för att täcka
efterfrågan i våra internationella marknader i Norge och Finland och
nyligen tillkommande Nederländerna. Affärsutvecklingen i dessa länder
är i olika faser och påverkas på olika sätt av den pågående pandemin.
Intresset för digitala vårdlösningar ökar dock i samtliga länder som
effekt av de konsekvenser som Corona-krisen skapat.
Sammanfattningsvis ser vi goda möjligheter att den digitala
utvecklingen som accelererat i spåret av pandemin verkar positivt för
eHälsolösningar inom sjukvården och även för Previct.

Samarbetet med konsultbolaget Acceptus fortgår med målsättning att
tillsammans skapa breddinförande i utvalda kommuner under året.
Möjligheterna och takten i detta samarbete påverkas dock av rådande
samhällskris, men vi ser flera potentiella samarbetsprojekt framför
oss där vår gemensamma kompetens stärker vårt totala erbjudande och
skapar goda förutsättningar för ett breddinförande och uppskalning.

På den internationella marknaden har pilotprojektet i Finland med den
rikstäckande aktören A-klinikka fortsatt på ett positivt sätt trots
utmaningarna som Corona-krisen inneburit i slutet av perioden och som
försvårat bearbetningen av marknaden. Intresset är fortfarande starkt
och förhoppningarna om en positiv utveckling kvarstår.
Förutsättningarna i Norge är liknande där dock marknadsintroduktionen
inte hunnit lika långt som i Finland och som därför påverkas mer än i
Finland av pandemin. Arbetet med att formalisera vårt samarbete i ett
distributöravtal fortgår dock som planerat.

Intresset i andra marknader är fortsatt tydligt och vi ser fram mot
att successivt sprida Previct till andra marknader under de kommande
åren. I rådande läge sker detta selektivt avseende val av nya
marknader och avvägt mot resurser och medel. I april (se Händelser
efter periodens slut) har ett marknadsutvecklingssamarbete dock
inletts med affärskonsultbolaget MedScaler i Nederländerna i syfte
att introducera Previct på den nederländska marknaden. Corona-krisen
sätter press på hälso- och sjukvården i alla drabbade länder.
Psykiatri och beroendevården påverkas tydligt då fysiska möten mellan
klient och terapeut minimerats eller inte är möjliga alls. Vi bedömer
därför tillsammans med MedScaler att efterfrågan på eHälsolösningar i
Nederländerna förstärkts som en konsekvens av rådande situation och i
synnerhet för en lösning som Previct. Nederländerna har även en god
digital mognad och ett ersättningssystem som underlättar att införa
digitala vårdverktyg som Previct. Vi arbetar intensivt tillsammans
med MedScaler i olika insatser och med de anpassningar som krävs för
att nå ut i marknaden. Utöver arbetet med att addera ytterligare ett
språk till de redan befintliga svenska, finska, norska och engelska
är vi i slutfasen på den release som bland annat kommer hantera den
administrativa delen av ett distributörsamarbete. En förutsättning
för effektiv skalning av licenshantering i den molnbaserade
licensmodellen. Under första kvartalet 2020 har även en IOS-version
av Previct lanserats för att framöver även möjliggöra nyttjandet av
Apple iPhone. Utvecklingsarbetet är i sin slutfas för en version som
även tillåter nykterhetstest. Med detta på plats ges större möjlighet
för vidare skalning av Previct till nya marknader och en annan
kategori av användare.

Under perioden har investeringar skett i befintliga alkoholmätare för
att stärka tillgången till hårdvara och samtidigt möjliggöra en
justering av avskrivningstiden från 24 månader till 48 månader.
Vidare har utvecklingsarbetet, utfört av en extern teknisk
samarbetspartner, avseende anpassning av alkoholmätare för Apple
iPhone pågått, vilket även det belastat resultatet i första
kvartalet. Rensat för dessa engångsposter visar den underliggande
löpande verksamheten positivt rörelseresultat.

Utvecklingen av bolagets försäljning och det positiva gensvaret vi får
från marknaden på daglig basis, även under rådande kris, tillsammans
med de nya möjligheter som den senaste produktutvecklingen innebär
gör att jag, styrelsen och personalen i bolaget ser fram mot
fortsättningen av 2020 med tillförsikt.

Ulf Kindefält, VD, Kontigo Care AB (publ)

·
Kontigo Cares omsättning för det första kvartalet 2020 uppgick till
KSEK 4 561 (3 991). Tillväxttakten under kvartalet, jämfört med 2019
uppgick till 14%.

· Rörelseresultatet för det första kvartalet 2020 var KSEK -690
(-779). Nettoresultatet för det första kvartalet 2020 uppgick till
KSEK -716 (-816) eller SEK -0,03 (-0,04) per aktie.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det första kvartalet 2020 till KSEK 1 088 (-895) eller SEK 0,05 (-0,04) per aktie. Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets slut till KSEK 5 846 (7 177) vilket motsvarar SEK 0,25 (0,31) per aktie.
· Eget kapital uppgick vid periodens utgång till KSEK 15 705 (16
903) eller SEK 0,68 (0,73) per aktie. Koncernens soliditet uppgick
till 64 % (66 %).

· Under första kvartalet 2020, slöt Kontigo Care avtal med
sammanlagt 9 kommuner avseende leverans av Bolagets eHälsoplattform
Previct®. Bolaget har efter detta, avtal med 42% av Sveriges kommuner
- totalt 123 svenska kommuner - och omfattar cirka 3,7 miljoner
invånare, d.v.s. cirka 37 % av Sveriges befolkning.

· I mars publicerades en forskningsrapport baserat på tidigare
studie utförd i samarbete med Uppsala Universitet som visar att
tillämpning av Previct skapar ökad nykterhet.

· Kontigo Care står liksom andra företag för närvarande inför
utmaningen med spridningen av COVID-19 (Corona-viruset). Vi ser
spridningen av viruset i många länder och implementering av åtgärder
runt om i världen har påbörjats för att minska påverkan på samhällen
och affärsverksamheter. Per dagen för denna delårsrapport
undertecknande har Kontigo Care sett vissa effekter. Leverans från
Kina av vissa komponenter till bolagets i Sverige egenproducerade
hårdvara försenades i februari och mars. I nuläget bedömer vi att
ytterligare försening inte är aktuell som kan försena kommande
planerad leverans av nyproduktion i andra kvartalet. Vidare vidtogs
åtgärder tidigt för att säkra tillgång av hårdvara för att säkra
Bolagets behov under de första kvartalen 2020. Kontigo Care arbetar
aktivt för att dämpa effekterna genom distansarbete för Bolagets
medarbetare för att minimera risken för spridning av smitta mellan
personal. Vidare genom att t ex bistå våra kunder med extra
distanssupport direkt till klient vid behov för att underlätta för
kommunernas öppenvård. Bolagets licensmodell med löpande avtal och
automatisk förlängning till svenska kommuner gör att vi hittills inte
kunnat se någon minskning av intäkterna. Intresset för digitala
eHälsolösningar inklusive Previct har stärkts i den svenska marknaden
och delvis internationellt under de senaste månaderna. Möjligheten
för bolaget att på sikt stärkas av detta ökade fokus på mobila
digitala vårdverktyg är reellt, samtidigt som vi inte kan förutse hur
marknaden och samhällsekonomin kommer utvecklas. Det är för
närvarande omöjligt att uppskatta den slutliga påverkan på bolaget.

· I april meddelades att ett samarbete inletts med
affärsutvecklingsbolaget MedScaler för att introducera Previct på den
nederländska marknaden.

· I april 2020 beslutade styrelsen att flytta fram årsstämman till
måndag 29 juni, 2020. Årsstämman var tidigare planerad att hållas den
25 maj, 2020. Skälet till beslutet att senarelägga årsstämman är att
styrelsen bedömer att möjligheten att hålla en fysisk årsstämma
därmed ökar.

Rapporten återfinns på bolagets hemsida, se
http://ir.kontigocare.com/wp-content/uploads/kontigo-care-delarsrapport-...
(http://ir.kontigocare.com/wp-content/uploads/kontigo-care-delarsrapport-...)

För mer information, vänligen kontakta: Ulf Kindefält, Verkställande

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.