Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-22

Kopy Goldfields: Bokslutskommuniké januari - december 2017

BOKSLUTSKOMMUNIK JANUARI - DECEMBER 2017

Finansiell information för andra halvåret samt helåret 2017
Bolaget rapporterar ännu ingen omsättning
Resultat efter skatt -5,6 MSEK (-1,7), för helåret -13,9 MSEK (-5,0)
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,07 SEK (-0,02), för helåret -0,17 SEK (-0,08)
Periodens kassaflöde uppgick till 0,1 MSEK (1,6), för helåret -4,8 MSEK (9,3)
Investeringar i prospektering och licenser 2,2 MSEK (1,8), för helåret 2,3 MSEK (1,9)
Investeringar i joint venture 8,5 MSEK (8,6), för helåret 8,5 (8,6)
Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 5,9 MSEK (10,7)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas

Väsentliga händelser under andra halvåret 2017 samt helåret 2017

I januari 2017 blev Joint venture-bolaget OOO Krasny tilldelad en ny berggrundslicens för prospektering som heter "Batiy"
Licensen har en yta om 86 km2 och angränsar till Krasny-licensen i nordväst.
Den nya licensen tilldelades utan auktionsförfarande och bedöms ha stor prospekteringspotential.

Resultaten från de senaste mineralprocesstesterna av malm från Krasny bekräftar totalt guldutbyte om 85,5% från den övre strukturen.
Den totala vikten på provet uppgick till 3 259 kg och hade en genomsnittlig guldhalt om 1,92 g/t.
Guldutbytet från malmen från den övre strukturen förväntas vara 85,5%, vilket är bättre än vad tidigare tester visat.

I september 2017 publicerades en uppdatering av mineraltillgångar enligt JORC för Krasny-fyndigheten
Den uppdaterade beräkningen har utförts av Micon International som också gjorde den tidigare JORC-beräkningen under föregående år. Rapporten baseras på prospekteringsdata som erhållits fram tills slutet av 2016 års prospekteringsprogram.
Rapporten visar en 45% ökning av guldresurser till 1 388 koz sedan föregående års mineratillgångsberäkning, ett resultat av framgångsrik prospektering 2016.
För första gången inkluderar mineraltillgångsberäkningen både "Krasny" (tidigare benämnd "Centrala Krasny") och "Vostochny" (tidigare benämnd "Norra Krasny"). Avseende Krasny visar mineraltillgångsberäkningen indikerade mineraltillgångar om 273 koz (7 617 000 ton med en genomsnittlig guldhalt om 1,11 g/t) och antagna mineraltillgångar om 1 052 koz (18 536 000 ton med en genomsnittlig guldhalt om 1,76 g/t). Vostochny visar totala antagna mineraltillgångar om 63 koz (1 114 000 ton med en genomsnittlig guldhalt om 1,76 g/t). Samtliga mineraltillgångar är beräknade inom ramen för ekonomiskt utvinningsbara dagbrott. Rapporten inkluderar även 240 koz av sannolika guldreserver.

I december 2017 publicerades positiva resultat från en ny preliminär förstudie (s.k. "Scoping study") för Krasny-fyndigheten
Den preliminära förstudien genomfördes av TOMS Engineering och baseras på prospekteringsresultat fram till år 2017, men inkluderar inte 2017 års prospekteringsprogram och inte en potentiell utveckling av Vostochny-mineraliseringen.
Genom förstudien har olika scenarion för guldproduktion utvärderats, så som produktion av endast den övre mineraliseringen eller av både den övre och den undre mineraliseringen, samt produktion genom endast dagbrottgruva eller genom en kombination av dagbrott och underjordsgruva. Samtliga produktionsscenarion visade positiva fria kassaflöden.
Bäst utfall förväntas vid produktion av både den övre och undre mineraliseringen i ett dagbrott, vilket beräknas till 373 miljoner USD i odiskonterat fritt kassaflöde vid ett fast guldpris om 1 250 USD/oz och totala produktionskostnader om 601 USD/oz.

2017 års prospekteringsprogram på Norra Territoriet har avslutats
Prospekteringsprogrammet 2017 omfattade sju av de 21 målområden som identifierades under 2016 års sedimentundersökning i vattendrag. Dessa sju målområden täcker ett område på 122 km2 och
12 896 markprover samlades in och analyserades med avseende på 32 kemiska element plus guld.
Resultaten bekräftar förväntningarna om att Norra Territoriet är ett område med stor prospekteringspotential och i linje uppsatt mål kunde ytan för prospekteringsområdet skalas ned och koncentreras ytterligare.
Tre områden med geokemiska anomalier identifierades med en total yta på 10,2 km2 som nu är klara för borrning och dikning.

Legalt godkännande för pilotproduktion av guld på Kopylovskoye-fyndigheten erhölls och provbrytning utfördes under juli - augusti 2017
Godkännandet medger brytning av 150 000 ton malm under de kommande två åren.
32 ton malm från olika delar av Kopylovskoye-mineraliseringen processades i en närliggande anläggning för att uppskatta utvinniningsgrad och bekräfta guldhalter

I juli 2017 erhölls ett lån om 15 MSEK
Lånet beviljades av Scandinavian Credit Fund I AB med syfte att finansiera 2017 års prospekteringsprogram på Krasny-licensen och Norra Territoriet.
Lånet innebar att Kopy Goldfields kunde bibehålla sin 49% ägarandel i projektet genom prospekteringsprogram 2017.
Lånet löper över två år, till och med den 7 juli 2019, men kan återbetalas, helt eller delvis, med start från 12 månader. Lånet bär en arrangement fee om 75 000 kronor samt en årlig ränta om 11,5 procent.

Den närliggande och tidigare statligt ägda fyndigheten Sukhoy Log såldes vid en auktion i januari 2017 till ett pris om 158 miljoner USD
Sukhoy Log-fyndigheten är belägen 60 kilometer norr om Krasny-licensen och är en av de största outvecklade guldfyndigheterna i världen.
Fyndigheten förvärvades av ett joint venture mellan Polyus Gold, en av Rysslands största guldproducenter, och ett statligt ryskt multi-industribolag.
Utvecklandet av denna fyndighet kommer att innebära en signifikant förbättring av den lokala infrastrukturen och kommer sannolikt att resultera i en generell reducering av brytningskostnaderna i området.

Väsentliga händelser efter utgången av perioden

I februari 2018 beviljades ett lån om 15 MSEK från Scandinavian Credit Fund I AB
Lånet utbetalas vid två tillfällen; 10 MSEK utbetalades den 5 mars 2018 och 5 MSEK kommer att utbetalas den 3 maj 2018.
Lånet löper över två år, till och med den 3 mars 2020, men kan återbetalas, helt eller delvis, med start från 12 månader. Lånet bär en årlig ränta om 11,75 procent och ingen arrangement fee.

VD har ordet

Bästa aktieägare,
Under 2017 fortsatte vi att utveckla våra tre projekt: Krasny, Norra territorierna och Kopylovsky, och vi har glädjen att rapportera en positiv utveckling för samtliga.

Som planerat fokuserade vi huvudparten av våra satsningar och medel på Krasny-projektet, vilket gav utmärkta resultat. En uppdaterad rapport om mineraltillgångarna enligt JORC-koden, utfärdad av Micon International i september 2017, visade på en 45-procentig ökning av guldresurserna till 1 388 koz. Resursökningen har främst sin förklaring i de nya guldstrukturer som identifierades i Krasny och Vostochny under prospekteringen redan 2016. Det innebär att resultaten från prospekteringsprogrammet 2017 inte togs med i beräkningen. Under 2017 borrade vi ytterligare 79 kärnhål för sammanlagt 19 569 meter inom mineraliseringarna i Krasny och Vostochny, och med utgångspunkt i resultatet av prospekteringen ser vi en betydande potential för ytterligare utökning av mineraltillgångarna. Vi strävar efter att inom kort uppdatera beräkningen av resurser enligt JORC.

Efter prospekteringen under 2017 lämnades mineraliseringarna både i Krasny och Vostochny öppna längs strykningen och mot djupet. Den 19 januari 2018 återupptog vi borrningen med det främsta syftet att prospektera mineraliseringen i Vostochny längre bort längs strykningen och testa flera andra mål inom våra licensområden Krasny och Batiy. Vi ser fram emot fler spännande prospekteringsresultat under 2018.

Under året släpptes resultatet från en scoping study, inklusive flera alternativ när det gäller produktionen i Krasny-projektet och jag kan med glädje meddela att alla scenarier gav positiva fria kassaflöden. Man beräknar att det bästa resultatet uppnås vid produktion både av den övre och den undre mineraliseringen genom en dagbrottsgruva, vilket skulle ge ett odiskonterat fritt kassaflöde på 373 miljoner US-dollar vid ett fast guldpris på 1 250 USD/oz och totala produktionskostnader på 601 USD/oz. Precis som i den senaste JORC-rapporten, baserades denna studie också på resursdata från 2016. I och med de nya borrningsresultaten från 2017 har vi som mål att uppdatera studien under 2018.

Under året noterade vi ett förnyat intresse för prospekteringsprojekt på global nivå. Enligt S&P Global ökade budgetarna för guldprospektering runt om i världen med 22 % på årsbasis 2017. Guldpriset ökade också något, med 13 %, under 2017 och förväntas förbli stabilt under 2018. I och med den positiva utvecklingen inom gruvsektorn framskred vi med våra två andra projekt, Norra Territoriet (NT) och Kopylovskoye. Prospekteringsprogrammet 2017 på Norra Territoriet omfattade sju av de 21 målområden som identifierades under 2016 års sedimentundersökning i vattendrag. En geokemisk undersökning av marken med ett raster på 200 x 50 meter tillsammans med geologisk kartläggning gjordes av hela området på 122 kvadratmeter och 12 896 markprover samlades in och analyserades med avseende på 32 kemiska element och guld. Resultaten bekräftar våra förväntningar på att Norra Territorierna är ett område med stor prospekteringspotential. Vi identifierade tre områden med geokemiska anomalier med en total yta på 10,2 kvadratmeter som är redo för borrning och provtagning genom dikning.

När det gäller Kopylovskoye-projektet fick vi de miljö- och säkerhetstillstånd som krävs för ett testprogram för gruvdrift. Programmet genomfördes i samarbete med en lokal partner i juli-augusti 2017. Totalt samlades 32 ton malm som representerar olika delar av Kopylovskoye-mineraliseringen in och bearbetades på en anläggning i närheten. Planerna för Kopylovskoye-projektet under 2018 är antingen att sälja projektet mot kontanta medel om marknaden medger det eller påbörja gruvdrift tillsammans med en partner.

Jag gläder mig naturligtvis åt att blicka tillbaka på ett år med en stigande aktiekurs. 2017 steg aktiekursen med 14 %, efter en ökning på 55 % 2016 och 71 % 2015. Det återspeglar naturligtvis de framsteg vi har gjort i vårt Krasny-projekt, men vi tror att det största kursrallyt ligger framför oss, i och med att Krasny går vidare mot produktion och potentialen för Norra Territorierna blir allt tydligare.

Å Kopy Goldfields vägnar tackar jag er för ert intresse och stöd till företaget. Jag önskar alla ett intressant och framgångsrikt 2018 tillsammans med vårt företag och vi kommer att göra vårt bästa för att det ska bli verklighet.

Med vänlig hälsning
Mikhail Damrin

Stockholm, 22 mars 2018

För mer information, vänligen kontakta:
Mikhail Damrin, VD, +7 916 808 12 17, mikhail.damrin@kopygoldfields.com mailto:mikhail.damrin@kopygoldfields.com
Tim Carlsson, CFO, + 46 702 31 87 01, tim.carlsson@kopygoldfields.com mailto:tim.carlsson@kopygoldfields.com

Denna information är sådan information som Kopy Goldfields AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2018 kl. 8.45 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopy Goldfields Pressrelease 2018-03-22 Svenska.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=22587
Kopy Goldfields Bokslutskommunike 2017.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=22588

Om Kopy Goldfields AB
Kopy Goldfields AB...

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.