Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-21

Kopy Goldfields: Bokslutskommuniké januari - december 2018

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2018

Finansiell information för andra halvåret samt helåret 2018
• Bolaget rapporterar ingen nettoomsättning
• Resultat efter skatt -34,5 MSEK (-5,6), för helåret -43,8 MSEK (-13,9)
• Summa totalresultat -0,9 MSEK (-2,6), för helåret -5,1 MSEK (-11,9)
• Resultat per aktie före och efter utspädning -0,40 SEK (-0,07), för helåret -0,52 SEK (-0,17)
• Periodens kassaflöde uppgick till 6,3 MSEK (0,1), för helåret 14,2 MSEK (-4,8)
• Investeringar i prospektering och licenser 1,6 MSEK (2,2), för helåret 2,5 MSEK (2,3)
• Investeringar i joint venture 5,1 MSEK (8,5), för helåret 5,1 (8,5)
• Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 20,1 MSEK (5,9)
• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas

Väsentliga händelser under andra halvåret 2018 samt helåret 2018

I december 2018 såldes Kopylovskoye-projektet för 6 miljoner USD
• Kopy Goldfields sålde 100% av dotterbolaget LLC Taiga till en grupp av privata ryska investerare.
• LLC Taiga var ett helägt dotterbolag till Kopy Goldfields AB, som innehar rättigheterna till de fyra berggrundslicenserna Kopylovskoye, Vostochnaya Ploshad, Pravovesenny och Takhtykan. Kopylovskoye-fyndigheten har redovisat 7,4 ton C1+C2-guldreserver i berggrunden.
• Den totala köpeskillingen uppgår till 6 miljoner USD, motsvarande 54,3 miljoner SEK, och kommer att betalas i flera delbetalningar fram tills slutet av år 2021. Den första betalningen om 8 miljoner RUB, motsvarande 1,1 miljon SEK, mottogs i december 2018. Om betalningarna sker i snabbare takt och är slutförda innan den 31 december 2020 görs dock ett avdrag på 1 miljon USD och köpeskillingen uppgår då till 5 miljoner USD. Fram tills att hela betalningen genomförts kommer projektet att vara pantsatt till fördel för Kopy Goldfields.
• Försäljningen har resultatförts under 2018 genom att diskontera de framtida betalningarna och fordran per 31 december 2018, netto efter transaktionskostnader, uppgår till 32,2 miljoner SEK. I enlighet med IFRS 10 har historiska omräkningsdifferenser hänförliga till Kopylovskoye-projektet resultatförts i perioden till ett belopp om 33,1 miljoner SEK, vilket får till följd att koncernen i resultaträkningen uppvisar en bokföringsmässig förlust om 20,4 miljoner SEK från försäljning av dotterföretag.

Under oktober - november 2018 genomförde Kopy Goldfields en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om 21,6 miljoner SEK (netto efter emissionskostnader)
• 23 959 815 nya aktier utgavs till teckningskursen 1,05 SEK/aktie.
• Nyemissionen tecknades till 111,2%, varav 90,5% av aktierna teknades med stöd av företrädesrätt.

I september 2018 förvärvades en ny prospekteringslicens i Bodaibo-regionen
• Den nya prospekteringslicensen som heter Verkhovya Tamaraka är belägen 40 km från Bodaibo och täcker ett område på 83km2.
• Licensen ger rätt till guldprospektering i berggrunden i sju år. Licensen är utfärdad av ryska staten och förvärvades enligt först till kvarn-principen utan förskottslikvid. Om guld upptäcks har Kopy Goldfields prioriterad rätt till produktionstillstånd för området.
• Licensen ägs till etthundra procent av det helägda ryska dotterbolaget OOO Nirungda Gold.

I juni 2018 inleddes ett nytt alluvialt guldprospekteringsprojekt i Amur regionen i Ryssland
• Projektet omfattar fyra licenser för alluvialprospektering som täcker 104 km2 och gäller i fem år. Projektet är beläget inom 60 km från Blagoveshchensk, huvudorten för Amur-regionen, i en historiskt rik guldregion med välutvecklad infrastruktur.
• Kopy Goldfields betalade ingen köpeskilling för licenserna, utan erhåller istället en andel i projektet baserat på investeringar i prospekteringsaktiviteter (s.k. earn-in). Partners i projektet är väletablerade lokala entreprenörer. Som ett första steg erhöll Kopy Goldfields en kontrollpost om 51% i projektet mot framtida investeringar i prospektering, med en option att öka till 75%.
• Ett begränsat revisionsprogram bestående av en del prospekteringsborrning och testarbete genomfördes under 2018 för att verifiera historiska data och bekräfta prospekteringspotentialen. Beslut om fortsättningen med Amur-projektet kommer att fattas senare baserat på resultaten.

I juni 2018 publicerades en uppdatering av mineraltillgångar enligt JORC för Krasny-fyndigheten
• Rapporten togs fram av Micon International. Rapporten bygger på prospekteringsdata som inhämtats till och med mars 2018.
• Rapporten visar antagna och indikerade guldresurser om 1832 koz, en ökning med 32 procent jämfört med föregående år, vilket är en återspegling av de framgångsrika prospekteringsaktiviteterna under 2017.
• Mineraltillgångsberäkningen inkluderar både Krasny och Vostochny (tidigare benämnd Norra Krasny) Avseende Krasny visar mineraltillgångsberäkningen indikerade mineraltillgångar om 291 koz (7 539 000 ton med en genomsnittlig guldhalt om 1,20 g/t) och antagna mineraltillgångar om 1 202 koz (18 515 000 ton med en genomsnittlig guldhalt om 2,02 g/t). Vostochny visar totala antagna mineraltillgångar om 339 koz (6 689 000 ton med en genomsnittlig guldhalt om 1,57 g/t). Samtliga mineraltillgångar är beräknade inom ramen för ekonomiskt utvinningsbara dagbrott.
• Rapporten inkluderar även 257 koz av sannolika guldreserver.

I februari 2018 erhölls ett lån om 15 miljoner SEK från Scandinavian Credit Fund I AB
• Lånet betalades ut i två delbetalningar: 10 miljoner SEK den 5 mars 2018 och 5 miljoner SEK den 3 maj 2018, med löptid till och med den 3 mars 2020.
• Lånet har en årlig ränta på 11,75 procent, men ingen uppläggningsavgift.

Väsentliga händelser efter utgången av perioden

I mars 2019 omförhandlades och förlängdes de långfristiga lånen
• Bolaget innehar två långfristiga lån om 15 miljoner SEK vardera, beviljade av Scandinavian Credit Fund I AB, med ursprungliga förfallodagar den 7 juli 2019 och 3 mars 2020.
• I mars 2019 lades lånen samman till ett lån om 30 miljoner SEK och ny förfallodag är 4 mars 2021. Lånet bär en årlig ränta om 11,75% och ingen arrangement fee.

Kommentarer från VD

Bästa aktieägare,

Under 2018 inriktade vi verksamheten både på att uppnå kortsiktiga vinster och skapa långsiktigt värde. Vi intensifierade marknadsföringen av våra mest utvecklade projekt, Krasny och Kopylovskoye, för att skapa maximalt värde på kort sikt. Samtidigt la vi till nya prospekteringsprojekt i vår portfölj för att stödja den långsiktiga tillväxten.

För det första sålde vi i slutet av 2018 Kopylovskoye-projektet. Projektet kombinerar fyra guldlicenser: Kopylovskoye, Vostochnaya Ploshad, Pravovesenny and Takhtykan. Försäljningsprocessen visade sig bli en juridisk utmaning eftersom den ursprungliga köparen av Kopylovskoye inte infriade den första överenskomna delbetalningen. Vi beslutade oss därför att bestrida det första avtalet och annullera det, för att därefter återta projektet. Till slut hittade vi en annan köpare. Det totala försäljningspriset är 6 miljoner USD kontant som ska erläggas i flera delbetalningar fram till slutet av 2021. Om betalningarna görs snabbare och senast den 31 december 2020 sänks totalpriset till 5 miljoner USD. Vi har erhållit den första delbetalningen och den nya ägaren är entusiastisk över projektet och förbereder sig nu för säsongen 2019.

För det andra beslutade vi att göra en exit från Krasny-projektet. Mellan 2010 och 2018 har vårt företag varit ansvariga för prospekteringen av Krasny och den inledande undersökningen och prospekteringen är nu avslutad. Vi är glada och stolta över att ha utvecklat Krasny-projektet från det inledande nyetableringsstadiet till nuvarande totalt 1,8 Moz av antagna och indikerade guldresurser, vilket redovisades av Micon i maj 2018 i enlighet med JORC-koden. Eftersom Krasny- och Vostochny-mineraliseringen är öppna både längs strykningen och mot djupet ser vi dessutom ytterligare potential för ökade guldresurser från såväl Krasny och Vostochny, som från den intilliggande Batiy-licensen. De aktuella diskussionerna om Krasny fokuserar emellertid på utveckling och produktion av befintliga resurser. Vi anser att det är ett bra tillfälle att överväga exit och vårt yttersta mål är att projektet skall generera avkastning till våra aktieägare. Parallellt med försäljningsprocessen går vi igenom olika möjligheter med vår partner om hur vi ska gå vidare med Krasny för att uppnå det bästa resultatet för alla parter.

Efter den avslutade försäljningen av Kopylovskoye-projektet och föreslagen exit från Krasny-projektet, som båda genererar kortfristiga vinster för vår tillgångsportfölj, har vi under året förvärvat nya prospekteringsegendomar för att öka det långsiktiga resultatet. Inom Bodaiboområdet förvärvade vi, som tillägg till vårt befintliga projekt Norra Territoriet, den nya prospekteringslicensen Verkhovya Tamaraka. Licensen ligger nära staden Bodaibo som har en välutvecklad infrastruktur. Just nu sammanställer vi tidigare prospekteringsuppgifter för att därefter föreslå ett nytt prospekteringsprogram för att förstå licensens potential.

Under 2018 inledde Kopy Goldfields ett alluvialt guldprospekteringsprojekt i Amurregionen i ryska Fjärran Östern. Projektet omfattar fyra prospekteringsegendomar med en total yta om 115 kvadratkilometer och som ligger i ett historiskt guldgruveområde med välutvecklad infrastruktur. Under hösten avslutade vi ett begränsat revisionsprogram som innefattade viss prospekteringsborrning och provtestning för att förstå projektets omfattning. När vi inledde projektet hade vi mycket stora förväntningar, men för närvarande ser vi över möjligheterna för projektet då prospekteringsresultaten inte ser ut att motsvara dessa höga förväntningar.

Efter våra tio år i Ryssland har vi nu goda meriter och lång erfarenhet av att driva framgångsrika prospekteringsprojekt. Vi kommer att fortsätta att söka nya projekt i området för att utnyttja vår expertis inom prospektering.

Företaget tas emot väl och är synligt i den ryska gruvindustrin. Under 2018 deltog vi i flera mässor och konferenser. Vi var inbjudna att tala och delta i paneldiskussioner vid Eastern Economic Forum i Vladivostok, MINEX Far East conference i Magadan, China Gold Congress i Peking och MINEX-konferensen i Moskva. Vi har också haft nöjet att välkomna delegationen från det ryska ministeriet för naturresurser i vår monter för att diskutera våra projekt och ge vår syn på vissa aspekter i branschen. Jag har just kommit tillbaka från en intensiv vecka med möten och presentationer vid PDAC-konferensen i Toronto och min bedömning efter att ha jämfört med andra projekt är att vi har en bra tillgång i Krasny tillsammans med god potential i våra övriga etableringsprojekt. Jag noterar också att marknaden är optimistisk när det gäller det närmaste året, något som Kopy Goldfields också har all anledning att glädjas över.

Med vänlig hälsning,
Mikhail Damrin

Stockholm, 21 mars 2019

För mer information, vänligen kontakta:
Mikhail Damrin, VD, +7 916 808 12 17, mikhail.damrin@kopygoldfields.com mailto:mikhail.damrin@kopygoldfields.com
Tim Carlsson, CFO, + 46 702 31 87 01, tim.carlsson@kopygoldfields.com mailto:tim.carlsson@kopygoldfields.com

Denna information är sådan information som Kopy Goldfields AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2019 kl. 8.45 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopy Goldfields Pressrelease 2019-03-21 Svenska.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/down...

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.