Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-05-29

Kopy Goldfields: Kommuniké från årsstämma i Kopy Goldfields

KOMMUNIK FRÅN ÅRSSTÄMMA I KOPY GOLDFIELDS

Årsstämma med aktieägarna i Kopy Goldfields AB (publ) har hållits i Stockholm den 29 maj 2018.
Ordförande för stämman var Claes Levin.

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för moderbolaget samt koncernens resultaträkning och rapport över finansiell ställning för år 2017. Årsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag, samt att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2017. Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skulle uppgå till 3 ledamöter. Kjell Carlsson, Andreas Forssell och Johan Österling omvaldes som styrelseledamöter. Kjell Carlsson valdes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att bolaget som revisor ska ha ett registrerat revisionsbolag. För tiden intill utgången av nästa årsstämma valdes det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB (EY).

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 260 000 kronor och med 100 000 kronor till envar övrig ledamot. Årsstämman beslöt också att ersättning skall kunna utgå till styrelseledamöterna som grupp om totalt maximalt 100 000 kronor för extraordinära konsulttjänster, förutsatt att sådana insatser på förhand godkänts av två styrelseledamöter i förening. Avslutningsvis beslöt årsstämman att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att rösta nej till det förslag som styrelsen lagt fram till årsstämman, om antagande av incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner på de villkor som framgått av kallelsen samt av det fullständiga förslaget inför årsstämman. I stället beslutade årsstämman i enlighet med det förslag som lades fram av en aktieägare på årsstämman, vilket var identiskt med de villkor som framgått av kallelsen samt av det fullständiga förslaget inför årsstämman, med undantag för att antalet teckningsoptioner skall reduceras till hälften, totalt 945 000 stycken.

Årsstämman beslutade att rösta nej till det aktieägarförslag som lagts fram till årsstämman, om antagande av incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner till Bolagets nuvarande styrelseledamöter på de villkor som framgått av kallelsen samt av det fullständiga förslaget inför årsstämman. I stället beslutade årsstämman i enlighet med det förslag som lades fram av en aktieägare på årsstämman, vilket var identiskt med de villkor som framgått av kallelsen samt av det fullständiga förslaget inför årsstämman, med undantag för att antalet teckningsoptioner skall reduceras till hälften, totalt 755 000 stycken. Årsstämman fastställde de av valberedningen föreslagna riktlinjerna för utseende av valberedning inför årsstämman 2019.

Årsstämman beslutade om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner, och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag.

Protokollet från årsstämman kommer att publiceras på Bolagets hemsida, www.kopygoldfields.com http://www.kopygoldfields.com .

Stockholm, 29 maj 2018

För mer information, vänligen kontakta:
Mikhail Damrin, VD, +7 916 808 12 17, mikhail.damrin@kopygoldfields.com mailto:mikhail.damrin@kopygoldfields.com
Tim Carlsson, CFO, + 46 702 31 87 01, tim.carlsson@kopygoldfields.com mailto:tim.carlsson@kopygoldfields.com

Denna information är sådan information som Kopy Goldfields AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2018 kl. 17.00 CEST.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopy Goldfields Kommunike fran arsstamma.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23345

Om Kopy Goldfields AB
Kopy Goldfields AB (publ), listat på NASDAQ First North i Stockholm, är ett guldprospekteringsbolag som verkar i ett av världens mest guldrika områden: Lena Goldfields i Bodaibo, Ryssland. Bolaget innehar rättigheterna till tolv berggrundslicenser och en alluviallicens för både prospektering och produktion som täcker 2 049 km2, av vilka Krasny-licenserna (två berggrundslicenser och en alluvial) ägs till 49 % bolaget. Målet för Kopy Goldfields verksamhet är att i närtid starta guldproduktion i samarbete med en produktionspartner inom ramen för ett joint venture.

Kopy Goldfields tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), som har godkänts av EU. Hagberg & Aneborn Fondkommission verkar som Certified Adviser, tel: +46-8-408 933 50.

Aktien
Ticker: KOPY
http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457 http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457
Utestående aktier: 79 866 054

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.