Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-29

Kopy Goldfields: Kommuniké från årsstämma i Kopy Goldfields

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I KOPY GOLDFIELDS

Årsstämma med aktieägarna i Kopy Goldfields AB (publ) har hållits i Stockholm den 29 maj 2019. Ordförande för stämman var Claes Levin.

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för moderbolaget samt koncernens resultaträkning och rapport över finansiell ställning för år 2018. Årsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag, samt att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2018. Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Efter förslag från en aktieägare beslutade årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skulle uppgå till 5 ledamöter, en utökning av valberedninges förslag om 4 ledamöter, genom omval av Kjell Carlsson, Andreas Forssell och Johan Österling samt nyval av Tord Cederlund och Lennart Schönning. Kjell Carlsson valdes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att bolaget som revisor ska ha ett registrerat revisionsbolag. För tiden intill utgången av nästa årsstämma valdes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC). Det informerades att PwC har meddelat att auktoriserade revisorn Anna Rozhdestvenskaya kommer att bli huvudansvarig för revisionen tills vidare.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 260 000 kronor och med 100 000 kronor till envar övrig ledamot. Årsstämman beslöt också att ersättning ska kunna utgå till styrelseledamöterna för extraordinärt arbete utöver ordinarie styrelsearbete om totalt maximalt 100 000 kronor. Arbetet ska ersättas på marknadsmässiga grunder och vara överenskommet direkt mellan bolaget och på förhand godkänt av två styrelseledamöter i förening, och den ledamot det berör.

Årsstämman beslutade, i enlighet med det förslag som styrelsen lagt fram till årsstämman, om antagande av incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner på de villkor som framgått av kallelsen samt av det fullständiga förslaget inför årsstämman.

Årsstämman beslutade, i enlighet med det aktieägarförslag som lagts fram till årsstämman och som på årsstämman justerats som en följd av att antalet styrelsemedlemmar nu uppgår till fem, om antagande av incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner till Bolagets styrelseledamöter på de villkor som framgått av kallelsen med undantag för att föreslagna maximalt 945 000 teckningsoptioner fördelas med högst 305 000 till styrelsens ordförande och högst 160 000 till envar av övriga styrelseledamöter.

Årsstämman fastställde de av valberedningen föreslagna riktlinjerna för utseende av valberedning inför årsstämman 2020.

Årsstämman beslutade om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner, och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag.

Protokollet från årsstämman kommer att publiceras på Bolagets hemsida, www.kopygoldfields.com http://www.kopygoldfields.com .

Stockholm den 29 maj 2019

För ytterligare information, kontakta:

Mikhail Damrin, VD, +7 916 808 12 17, mikhail.damrin@kopygoldfields.com mailto:mikhail.damrin@kopygoldfields.com
Tim Carlsson, ekonomichef, + 46 702 31 87 01, tim.carlsson@kopygoldfields.com mailto:tim.carlsson@kopygoldfields.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopy Goldfields Kommunike fran arsstamma.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=26340

Om Kopy Goldfields AB

Kopy Goldfields AB (publ), noterat på NASDAQ First North i Stockholm, är ett svenskt guldprospekteringsbolag som verkar i de ryska regionerna Irkutsk och Amur, två av världens mest guldrika områden. Bolaget innehar för närvarande 14 licenser, grupperade i fyra projekt, som ger rätt att prospektera och producera guld. Kopy Goldfields strategi är att skapa värde genom att identifiera och förvärva potentiella guldprojekt med stor potential, samt prospektera och undersöka dem tills de antingen kan säljas kontant eller vidareutvecklas i samarbete med en partner.

Kopy Goldfields AB tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), som har godkänts av EU. Hagberg & Aneborn Fondkommission verkar som Certified Adviser, tel.: +46 8 408 933 50. e-post: info@hagberganeborn.se mailto:info@hagberganeborn.se .

Aktien
Ticker: KOPY
http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457 http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457
Utestående aktier: 103 825 869

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.