Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-23

Kopy Goldfields: KOPY GOLDFIELDS AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2018

KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2018

Finansiell information för första halvåret 2018
Bolaget rapporterar ingen omsättning
Resultat efter skatt -9,3 MSEK (-8,2)
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,12 SEK (-0,10)
Periodens kassaflöde uppgick till 8,0 MSEK (-4,9)
Investeringar i prospektering och licenser 0,9 MSEK (0,1)
Investeringar i joint venture 0 MSEK (0)
Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 13,8 MSEK (5,8)

Väsentliga händelser under januari-juni 2018

I juni 2018 publicerades en uppdatering av mineraltillgångar enligt JORC för Krasny-fyndigheten
Rapporten togs fram av Micon International, som även gjorde förra årets mineraltillgångsberäkning enligt JORC. Rapporten bygger på prospekteringsdata som inhämtats till och med mars 2018.
Rapporten visar en ökning av guldresurserna om 32 procent, till 1832 koz, för Krasny-projektet jämfört med föregående år, vilket är en återspegling av de framgångsrika prospekteringsaktiviteterna under 2017.
Mineraltillgångsberäkningen inkluderar både "Krasny" och "Vostochny" (tidigare benämnd "Norra Krasny") Avseende Krasny visar mineraltillgångsberäkningen indikerade mineraltillgångar om 291 koz (7 539 000 ton med en genomsnittlig guldhalt om 1,20 g/t) och antagna mineraltillgångar om 1 202 koz (18 515 000 ton med en genomsnittlig guldhalt om 2,02 g/t). Vostochny visar totala antagna mineraltillgångar om 339 koz (6 689 000 ton med en genomsnittlig guldhalt om 1,57 g/t). Samtliga mineraltillgångar är beräknade inom ramen för ekonomiskt utvinningsbara dagbrott. Rapporten inkluderar även 257 koz av sannolika guldreserver.

Under första kvartalet 2018 slutfördes ett nytt mineralanrikningstest för guldmineraliseringen vid Vostochny
Anrikningstestet utfördes av konsultföretaget TOMS Engineering från Irkutsk i Ryssland. Fokus låg på att utvärdera möjligheten att anrika guldmalmen från Vostochny-mineraliseringen med hjälp av det processflödesschema som tidigare föreslagits för guldmalmen inom Krasny.
Rapporten bekräftade att guldmalmen från Vostochny-mineraliseringen kan anrikas med hjälp av det processflödesschema som föreslagits för Krasny-malmen. Det totala guldutbytet för Vostochny-guldmalmen rapporterades vara 90,19 procent med det processflödesschema som föreslagits för Krasny-malmen.
Rapporten bekräftade att guldmalmen från Vostochny kan blandas i valfri proportion med malmen från Krasny-fyndigheten utan att guldutbytet minskar.
Man kunde bekräfta att Vostochny är en typ av guldmineralisering som liknar Krasny och kan betraktas som en satellitfyndighet till Krasny, vilket innebär att de kan utvecklas tillsammans och dela samma infrastruktur och ett centralt anrikningsverk.

Resultatet av 2017 års prospekteringsprogram på Norra Territoriet redovisades i februari 2018
Prospekteringsprogrammet omfattade sju av de 21 målområden som identifierades under 2016 års sedimentundersökning i vattendrag. Dessa sju målområden täcker ett område på 122 km2 och 12 896 markprover samlades in och analyserades med avseende på 32 kemiska element plus guld.
Resultaten bekräftar förväntningarna om att NT är ett område med stor prospekteringspotential och i linje med uppsatt mål kunde ytan för prospekteringsområdet skalas ned ytterligare.
Tre områden med geokemiska anomalier identifierades med en total areal om 10,2 km2 som nu är klara för borrning och dikning.

I februari 2018 erhölls ett lån om 15 miljoner kronor från Scandinavian Credit Fund I AB
Lånet betalades ut i två delbetalningar: 10 miljoner kronor den 5 mars 2018 och 5 miljoner kronor den 3 maj 2018.
Lånet löper över två år, till och med den 3 mars 2020, men kan återbetalas, helt eller delvis, efter de första 12 månaderna. Lånet har en årlig ränta på 11,75 procent, men ingen uppläggningsavgift.

Väsentliga händelser efter utgången av perioden

I juli 2018 undertecknades försäljningen av Kopylovskoye-projektet
Ett juridiskt bindande avtal om försäljning av 100 procent av LLC Taiga godkändes den 13 juli 2018 av notarius publicus i Moskva. LLC Taiga är ett helägt dotterbolag till Kopy Goldfields AB, som innehar rättigheterna till de fyra berggrundslicenserna Kopylovskoye, Vostochnaya Ploshad, Pravovesenny och Takhtykan. Kopylovskoye-fyndigheten har redovisat 7,4 ton C1+C2-guldreserver i berggrunden.
Köparen utgörs av en grupp ryska privatinvesterare.
Den totala köpeskillingen motsvarar 6 miljoner USD och kommer att betalas i flera delbetalningar under 36 månader. 10 miljoner RUB, vilket motsvarar 1,4 miljoner SEK, förföll till betalning en tid efter det att avtalet undertecknades. Det resterande beloppet kommer att betalas i flera delbetalningar under 36 månader. Om betalningen sker i snabbare takt och är slutförd inom 24 månader görs dock ett avdrag på 1 miljon USD och köpeskillingen uppgår då till 5 miljoner USD. Fram tills att hela betalningen genomförts kommer projektet att vara pantsatt till fördel för Kopy Goldfields.
Köparen har vid utgivandet av denna delårsrapport ännu ej infriat avtalad första delbetalning avseende köpeskillingen för de första 10 miljoner RUB och för närvarande vidtas åtgärder för att erhålla betalning.

I juli 2018 inleddes förvärvet av flera nya licenser i Amur-regionen i Ryssland
Den 11 juli 2018 undertecknades köpeavtal och joint venture-avtal med LLC Stanovoy, LLC Zolt och LLC Enercom i Amur-regionen i Ryssland. Vart och ett av dotterbolagen innehar en befintlig prospekteringslicens för alluvialt guld eller befinner sig i en process där en sådan licens håller på att utfärdas. De redan utfärdade licenserna Bolshaya Kamenushka och Evtukan omfattar totalt 45,26 km2.
Kopy Goldfields betalar ingen köpeskilling för licenserna, utan kommer istället att få andel i projektet genom att investera i prospekteringsaktiviteterna. Våra partners i projektet är väletablerade lokala entreprenörer.
Under återstoden av 2018 kommer förvärvsprocessen i projektet att slutföras och ett mycket begränsat prospekteringsprogram att genomföras. Det kommer att utgöra grunden för framtida investeringsbeslut.

Kommentarer från VD

Bästa aktieägare!

Det finns många skäl till att 2018 kan bli annorlunda än tidigare år. Från att tidigare ha koncentrerat verksamheten till prospekteringsaktiviteter på befintliga projekt är vårt fokus nu att marknadsföra våra befintliga projekt för att realisera största möjliga värde från dem.

Prospekteringen på Krasny-projektet är nästan slutförd. Från 2010 fram till i början av 2018 har vårt företag ansvarat för prospekteringsaktiviteterna på Krasny. Vi är glada och stolta över att vi har utvecklat Krasny-projektet från ett oexploaterat område till det nuvarande "prefeasibility"-stadiet. Det har resulterat i guldtillgångar på 1,8 Moz, enligt Micons rapport från maj 2018. Även om vi ser att det finns ytterligare potential för guldtillgångar i den närliggande Batiy-licensen anser vi att det är rätt tid att ta hem värdet från projektet och vi utvärderar nu olika alternativ för att göra en exit. Prospekteringsaktiviteterna inom Krasny sköts numera av huvudägaren GV Gold och har skalats ned avsevärt jämfört med de inledande planerna i början av 2018. Vi diskuterar för närvarande olika utvecklingsalternativ för Krasny med vår partner.

Vi håller också på att sälja vårt Kopylovskoye-projekt, som omfattar fyra licenser - Kopylovskoye, Vostochnaya, Pravovesenny och Takhtykan. I juli 2018, efter flera månader av intensiva förhandlingar, undertecknade vi ett bindande avtal om försäljning av 100 procent av OOO "Taiga", som har rättigheterna till alla de 4 licenser som utgör Kopylovskoye-projektet. Köparen utgör ett konsortium av ryska privatinvesterare. Som meddelades i vårt pressmeddelande av den 28 juni 2018 är den totala köpeskillingen 6 miljoner USD, som ska betalas inom 36 månader. Om hela köpeskillingen betalas inom 24 månader minskas köpeskillingen till 5 miljoner USD. Avtalsvillkoren är gynnsamma för oss, även om merparten av köpeskillingen ska betalas under den senare delen av den 3-åriga betalningsperioden. Köparen har dock inte infriat första betalning av köpeskillingen, varför vi vidtar olika åtgärder för att driva in betalning.

När vi har uppnått strategin för Krasny och Kopylovskoye kommer vi att gå vidare med det lovande projektet i Bodaibo-regionen som återstår i Norra Territoriet. Efter 10 år av framgångsrik verksamhet i regionen har vi nu mycket goda kunskaper om geologin och potentialen inom Lena Goldfields. För att kunna utnyttja vår kompetens inom prospektering kommer vi hela tiden fortsätta leta efter nya projekt i området.

Under andra kvartalet 2018 gick vi in i ett alluvialt prospekteringsprojekt i Amur-regionen i Ryssland. Vi gick in i projektet utan att betala något, men kommer i gengäld att investera i prospekteringen. Som vi meddelade i vårt pressmeddelande av den 27 juni 2018 fattade vi beslutet om att gå in mot bakgrund av den mycket goda prospekterings- och produktionspotentialen. Vi menar också att det är ett bra sätt att diversifiera verksamheten. Projektet kombinerar flera alluviala prospekteringslicenser i ett område med en lång historik av alluvial guldproduktion. Det är också ett område som erbjuder en långt mer avancerad infrastruktur än i Bodaibo. Vi håller för närvarande på att slutföra förvärvsprocessen, men under sommaren har vi redan inlett ett mycket begränsat prospekteringsprogram inom projektet i syfte att verifiera tidigare prospekteringsresultat. Baserat på resultatet av verifieringsprogrammet kommer vi att fatta ytterligare beslut om våra investeringar i Amur-projektet i slutet av året.

Jag är glad att kunna konstatera att vi, trots att vi är ett relativt litet företag, tas emot väl i guldprospekterings- och utvinningsbranschen i Ryssland. Under sommaren har vi bjudits in för att tala vid två olika konferenser, Minex Far East i Magadan och sessionen "Mining in Russia" under China Gold Congress i Peking. I september 2018 kommer jag också att vara en av paneldeltagarna vid Eastern Economic Forum 2018 i Vladivostok, dit jag bjudits in för att tala under rubriken "Improving legislation on Geological Prospecting Subsoil Users Speak". Den ryska ministern med ansvar för naturresurser och miljö kommer också att delta i panelen.

Jag konstaterar att aktiekursen har stigit med 8 procent sedan årets början, efter flera år med stark tillväxt. Jag är medveten om att aktiekursens utveckling inte fullt ut återspeglar den potentiella värdeökningen hos vårt bolag och vi kommer att arbeta hårdare för att lyfta fram detta för marknaden.

Vänliga hälsningar
Mikhail Damrin

Stockholm, 23 augusti 2018

För mer information, vänligen kontakta:
Mikhail Damrin, VD, +7 916 808 12 17, mikhail.damrin@kopygoldfields.com mailto:mikhail.damrin@kopygoldfields.com
Tim Carlsson, CFO, + 46 702 31 87 01, tim.carlsson@kopygoldfields.com mailto:tim.carlsson@kopygoldfields.com

Denna information är sådan information som Kopy Goldfields AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018 kl. 8.45 CEST.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopy Goldfields Pressrelease 2018-08-23 Svenska.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23882
Kopy Goldfields Halvarsrapport 2018.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23883

Om Kopy Goldfields AB
Kopy Goldfields AB (publ), listat på NASDAQ First North i Stockholm, är ett guldprospekteringsbolag som verkar i östra Rysslan...

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.