Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-09

Kopy Goldfields: Kopy Goldfields genomför en till 75% säkerställd företrädesemission om cirka 25 MSEK

KOPY GOLDFIELDS GENOMFÖR EN TILL 75% SÄKERSTÄLLD FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 25 MSEK

Styrelsen i Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") har den 9 oktober 2018, med stöd av bemyndigande från Årsstämman den 29 maj 2018, beslutat om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare i Kopy Goldfields om cirka 25,2 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen är garanterad till 75 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Emissionslikviden är i huvudsak avsedd att användas för att finansiera försäljningsaktiviteter av Krasny projektet samt 2018 års prospektering på Krasny.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Kanada, Japan, Hongkong, Singapore, Australien, Nya Zeeland och Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva aktie. För ytterligare information, vänligen se "viktig information" i detta pressmeddelande.

Sammanfattning
En nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare i Kopy Goldfields. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) på avstämningsdagen innehavd aktie. Tio (10) teckningsrätter berättigar innehavaren till teckning av tre (3) nya aktier i Kopy Goldfields. Varje ny aktie skall ha samma rättigheter som befintliga aktier i Bolaget.
Teckningskursen i Företrädesemissionen är 1,05 SEK per aktie, vilket motsvarar en emissionslikvid om cirka 25,2 MSEK (före emissionskostnader).
Avstämningsdag för rätten att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 17 oktober 2018.
Teckningsperioden löper från och med den 22 oktober 2018 till och med den 7 november 2018. Styrelsen skall ha rätt att senarelägga sista dag för teckning.
Aktieägare som väljer att inte delta i denna nyemission kommer vid full teckning att se sitt ägande i Bolaget spädas ut med totalt 23,1 procent.

Teckningsförbindelser om 30 procent av Företrädesemissionen har ingåtts med befintliga aktieägare i Bolaget och garantiförbindelser om 45 procent av Företrädesemissionen har ingåtts med befintliga aktieägare i Bolaget och externa emissionsgaranter.

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen
Kopy Goldfields är ett svenskt guldprospekteringsbolag verksamt i Irkutsk- och Amur-regionerna i Ryssland, två av världens främsta guldmineralområden. Bolaget innehar för närvarande 14 licenser, uppdelade i tre projekt, som ger rätt till prospektering och utvinning av guld. Bolagets strategi bygger på att skapa värde genom att identifiera och förvärva guldprojekt med hög potential, samt prospektera och utforska dessa tills de är i ett stadium där de antingen kan säljas eller utvecklas vidare med en samarbetspartner.

Prospekteringsaktiviteterna på Bolagets flaggskeppsprojekt, Krasny-fyndigheten, innefattade 11 638 meter kärnborrning under 2018, främst inom Krasny- och Vostochny-strukturerna och även inom Batiy-licensen. Vattenflödestester, gruvstudier, en geokemisk undersökning och nya anrikningstester för Vostochny genomfördes också under första halvåret 2018, aktiviteter som utgör delar av en lönsamhetsstudie. En mindre andel prospekteringsaktiviteter är inplanerade under återstoden av 2018. Under de senaste tolv månaderna har följande höjdpunkter kunnat offentliggöras som ett resultat av prospekteringen på Krasny-projektet:
I december 2017 publicerades positiva resultat från en ny preliminär förstudie (s.k. "Scoping study"). Den anlitade konsultbyrån uppskattade i förstudien att projektet skulle lämna ett totalt odiskonterat fritt kassaflöde om 373 MUSD vid ett fast guldpris om 1 250 USD/oz och totala produktionskostnader om 601 USD/oz.
Under första kvartalet 2018 slutfördes ett nytt mineralanrikningstest för guldmineraliseringen vid Vostochny. Man kunde bekräfta att Vostochny är en typ av guldmineralisering som liknar Krasny och kan betraktas som en satellitfyndighet till Krasny. Detta innebär att fyndigheterna kan utvecklas tillsammans och dela samma infrastruktur samt ett centralt anrikningsverk.
I juni 2018 publicerades en uppdatering av mineraltillgångar enligt JORC för Krasny- fyndigheten. Rapporten visade en ökning av guldresurserna om 32 procent, till 1832 koz guldresurser, från 2017. Avseende Krasny visar mineraltillgångsberäkningen Antagna och Indikerade mineraltillgångar om totalt 1 492 koz guld, inklusive 257 koz Sannolika guldreserver. Vostochny visar totala Antagna mineraltillgångar om 338 koz.

Förutom positiva nyheter avseende Krasny-projektet, har Bolaget under 2018 kunnat meddela fler höjdpunkter avseende andra projekt:
Kopy Goldfields avslutade förhandlingar om en kontantförsäljning av Kopylovskoye-projektet till en grupp ryska investerare i juli 2018. Avtalet omfattar försäljningen av 100 procent av Kopy Goldfields dotterbolag LLC Taiga, som innehar rättigheterna till de fyra berggrundslicenserna tillhörande Kopylovskoye-projektet. Kopylovskoye-fyndigheten har redovisat 7,4 ton C1+C2- guldreserver i berggrunden. Den totala köpeskillingen motsvarar 6 MUSD och betalas i flera delbetalningar under 36 månader. Köparen har ännu inte infriat första betalning av köpeskillingen, motsvararande 1,4 MSEK. Fram tills att hela betalningen genomförts kommer projektet att vara pantsatt till fördel för Kopy Goldfields.
Resultatet av 2017 års prospekteringsprogram på Norra Territoriet redovisades i februari 2018. Prospekteringsprogrammet 2017 omfattade sju av de 21 målområden som identifierades under 2016 års sedimentundersökning i vattendrag. Tre guldanomalier identifierades och rekommenderades för ytterligare kärnborrning och provtagning genom dikning. Resultaten bekräftade en stark prospekteringspotential för det Norra Territoriet.
Bolaget inledde ett nytt prospekteringsprojekt i ryska Fjärran Östern under det andra halvåret av 2018 genom förvärv av en andel på 51 procent av fyra licenser för alluvialprospektering i Amur-regionen i Ryssland. Ett begränsat revisionsprogram som består av prospekteringsborrning och testarbete, med en budget på cirka 0,3 MUSD, genomförs för närvarande.
Den 1 oktober 2018 offentliggjorde Kopy Goldfields förvärvet av en ny prospekteringslicens i Bodaibo-området. Det nya licensområdet som täcker 83 km2 ligger nära Bodaibo med dess välutvecklade infrastruktur och har stor prospekteringspotential.

Krasny-projektet fortskrider nu in i nästa utvecklingsfas där de kommande prospekteringsaktiviteterna består i att slutföra den ryska reservrapporteringen samt planera för produktion. Aktiviteterna inom Krasny sköts numera av huvudägaren GV Gold och för Kopy Goldfields framstår det som ett bra tillfälle att kliva av projektet och göra en exit. Kopy Goldfields och GV Gold har kommit överens om en budget för försäljnings- och värdehöjande aktiviteter, vilka skall finansieras baserat på ägarandelen. Det huvudsakliga motivet till den förestående Företrädesemissionen är att tillföra Kopy Goldfields erforderligt kapital för att finansiera säljprocessen av Krasny-projektet, samt 2018 års prospektering på Krasny. Kopy Goldfields kapitaltillskott för försäljningsaktiviteterna förfaller till betalning i slutet av november 2018. Kopy Goldfields har rätt att skjuta upp betalningen för de prospekteringsaktiviteter som genomförts av GV Gold under 2018, fram till juli 2019. Vid full teckning kommer emissionslikviden att fördelas enligt följande:
Försäljningsaktiviteter utav Krasny-projektet
2018 års prospektering på Krasny
Räntekostnader
Övrigt rörelsekapitalbehov som avser löpande förvaltnings- och administrativa kostnader

I övrigt hänvisas till redogörelsen i upprättat informationsmemorandum, vilket kommer att offentliggöras omkring den 19 oktober 2018.

Huvudvillkor
Styrelsen i Kopy Goldfields har den 9 oktober 2018, med stöd av bemyndigande från Årsstämman den 29 maj 2018, beslutat om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare i Bolaget om cirka 25,2 MSEK före emissionskostnader

För varje aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägarna att erhålla en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger rätt till teckning av tre (3) nya aktier till en teckningskurs om 1,05 SEK per aktie. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätten att deltaga i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 17 oktober 2018. Teckningsperioden löper från och med den 22 oktober 2018 till och med den 7 november 2018, eller sådan senare dag som fastställs av styrelsen. Bolagets aktiekapital kan öka med högst 9 110 032 SEK genom utgivande av högst 23 959 815 nya aktier.

Företrädesemissionen är garanterad till 75 procent genom en kombination av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare och emissionsgarantier från befintliga aktieägare och externa investerare.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sitt aktieinnehav utspätt, men kommer att ha möjlighet att sälja sina teckningsrätter på Nasdaq First North.

Planerad tidplan för Företrädesemissionen

15 oktober 2018: Sista dag för handel i Kopy Goldfields aktier inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen

16 oktober 2018: Första dag för handel i Kopy Goldfields aktier exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen

17 oktober 2018: Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, d.v.s. aktieägare som är registrerade i Bolagets aktiebok denna dag erhåller teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen

19 oktober 2018: Emissionsmemorandum beräknas att offentliggöras

22 oktober - 5 november 2018: Handel i teckningsrätter

22 oktober - 7 november 2018: Teckningsperiod för Företrädesemissionen

22 oktober 2018 tills emissionen registrerats: Handel med Betalda Tecknade Aktier (BTA)

Omkring den 13 november 2018: Offentliggörande av preliminärt emissionsutfall

Finansiell rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Bolaget i Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Informationsmaterial
Information memorandum, teckningssedlar samt övrig information avseende emissionen kommer att finnas att tillgå via Bolagets hemsida, www.kopygoldfields.com http://www.kopygoldfields.com .

Stockholm, 9 oktober 2018

För mer information, vänligen kontakta:
Mikhail Damrin, VD, +7 916 808 12 17, mikhail.damrin@kopygoldfields.com mailto:mikhail.damrin@kopygoldfields.com
Tim Carlsson, CFO, + 46 702 31 87 01, tim.carlsson@kopygoldfields.com mailto:tim.carlsson@kopygoldfields.com
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance, +46 708 78 48 70, otto.rydbeck@stockholmcorp.se mailto:otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Denna information är sådan information som Kopy Goldfields är skyldigt att offentliggöraenligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 oktober 2018 kl. 8.20 CEST.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopy-Goldfields Pressrelease 2018-10-09 Svenska.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=24257

Om Kopy Goldfields AB
Kopy Goldfields är ett svenskt guldprospekteringsbolag verksamt i Irkutsk- och Amur-regionerna i Ryssland, vilka är två av världens främsta guldmineralområden. Bolaget innehar för närvarande 14 licenser, uppdelade i tre projekt, som ger rätt till prospektering och utvinning av guld. Bolagets strategi bygger på att skapa värde genom att identifiera och förvärva guldprojekt med hög potenti...

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.