Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-19

Kopy Goldfields: Kopy Goldfields offentliggör Informationsmemorandum med anledning av förestående kapitalanskaffning

KOPY GOLDFIELDS OFFENTLIGGÖR INFORMATIONSMEMORANDUM MED ANLEDNING AV FÖRESTÅENDE KAPITALANSKAFFNING

Kopy Goldfields AB (publ) (Kopy Goldfields eller Bolaget) offentliggör idag Informationsmemorandum med anledning av den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare med teckningsperiod som inleds den 22 oktober 2018 och pågår till och med den 7 november 2018.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Kanada, Japan, Hongkong, Singapore, Australien, Nya Zeeland och Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Kopy Goldfields AB (publ). För ytterligare information, vänligen se "viktig information" i detta pressmeddelande.

Styrelsen för Kopy Goldfields har upprättat ett Informationsmemorandum med anledning av föreliggande nyemission om 25,2 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Kopy Goldfields.

Erbjudandet i sammandrag
Den som på avstämningsdagen den 17 oktober 2018 var aktieägare i Kopy Goldfields äger företrädesrätt. Aktieägare i Kopy Goldfields erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) på avstämningsdagen innehavd aktie. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. Teckningskursen uppgår till 1,05 SEK per aktie.

Teckning av aktier med företrädesrätt skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 22 oktober 2018 till och med den 7 november 2018. Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske genom anmälan om teckning under samma period. Handel med teckningsrätter kommer att ske under perioden 22 oktober 2018 till och med den 5 november 2018. Handel med betalda tecknade aktier BTA kommer att ske från och med den 22 oktober 2018 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen.

Fullständiga villkor och anvisningar finns att ta del av i Bolagets Informationsmemorandum upprättat på engelska, som finns tillgängligt för nedladdning på: bolagets hemsida www.kopygoldfields.com http://www.kopygoldfields.com samt på www.hagberganeborn.se http://www.hagberganeborn.se .

Finansiell rådgivare och Emissionsinstitut
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Bolaget i Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Certified Advisor
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är Kopy Goldfields Certified Advisor.

Stockholm, 19 oktober 2018

För mer information, vänligen kontakta:
Mikhail Damrin, VD, +7 916 808 12 17, mikhail.damrin@kopygoldfields.com mailto:mikhail.damrin@kopygoldfields.com
Tim Carlsson, CFO, + 46 702 31 87 01, tim.carlsson@kopygoldfields.com mailto:tim.carlsson@kopygoldfields.com
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance, +46 708 78 48 70, otto.rydbeck@stockholmcorp.se mailto:otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Denna information är sådan information som Kopy Goldfields AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2018 kl. 8.30 CEST.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopy Goldfields Pressrelease 2018-10-19 Svenska.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=24331

Om Kopy Goldfields AB
Kopy Goldfields är ett svenskt guldprospekteringsbolag verksamt i Irkutsk- och Amur-regionerna i Ryssland, vilka är två av världens främsta guldmineralområden. Bolaget innehar för närvarande 14 licenser, uppdelade i tre projekt, som ger rätt till prospektering och utvinning av guld. Bolagets strategi bygger på att skapa värde genom att identifiera och förvärva guldprojekt med hög potential, samt prospektera och utforska dessa tills de är i ett stadium där de antingen kan säljas eller utvecklas vidare med en samarbetspartner.

Kopy Goldfields tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), som har godkänts av EU. Hagberg & Aneborn Fondkommission verkar som Certified Adviser, tel: +46 8 408 933 50.

Aktien
Ticker: KOPY
http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457 http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457
Utestående aktier: 79 866 054

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 51 M&A-rådgivare och investmentbanker i 45 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se http://www.stockholmcorp.se

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Kopy Goldfields AB (publ).

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Hongkong, Singapore, Australien, Nya Zeeland och Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.