Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-04-30

Kopy Goldfields: Välkommen till årsstämma i Kopy Goldfields

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I KOPY GOLDFIELDS

Aktieägarna i Kopy Goldfields AB (publ), org nr 556723-6335, kallas till årsstämma tisdagen den 29 maj 2018, kl 10.00 på Skeppargatan 27, 4tr, Stockholm. Inregistrering från kl 9.30.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 23 maj 2018 dels senast onsdagen den 23 maj 2018 anmäla sin avsikt att delta i stämman. Anmälan kan göras på något av följande sätt:
- per post till Kopy Goldfields AB (publ), Årsstämma, Skeppargatan 27, 4 tr, 114 52 Stockholm
- via e-post till agm@kopygoldfields.com mailto:agm@kopygoldfields.com .

Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ombud och/eller ställföreträdare anges. Om aktieägaren avser medföra biträde till årsstämman ska antal biträden (max två) och namn på biträde anmälas enligt ovan.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste registrera dem i eget namn för att kunna delta i årsstämman. Tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträttsregistrering, ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 23 maj 2018 och bör i god tid före nämnda datum begäras hos den bank eller fondförvaltare som förvaltar aktierna.

Aktieägare som företräds av ombud ska förete skriftlig dagtecknad fullmakt som på dagen för årsstämman inte får vara äldre än ett år, dock inte i de fall fullmakten enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt fem år. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida www.kopygoldfields.com http://www.kopygoldfields.com . Den som företräder juridisk person ska förete bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter (i original) och registreringsbevis (bestyrkt kopia), ska i förekommande fall insändas i god tid före årsstämman till bolaget per brev enligt adressen ovan.

Anmälnings- och fullmaktsformulär kan laddas ner från bolagets webbplats.

Förslag till dagordning

1) Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman.
2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
3) Godkännande av dagordning.
4) Val av en eller två justeringsmän.
5) Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7) Anförande av bolagets VD.
8) Beslut om
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9) Beslut om antalet styrelseledamöter liksom antalet revisorer och revisorssuppleanter.
10) Beslut om arvode och ersättning till styrelsen.
11) Beslut om arvode till revisorer.
12) Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande samt revisorer.
13) Beslut beträffande principer för tillsättande av valberedning.
14) Beslut om styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2018/2021 (Ledande Befattningshavare).
15) Beslut om större aktieägares förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2018/2021 (Styrelse).
16) Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
17) Årsstämmans avslutande.

Förslag till årsstämman:

Punkt 8 b): Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2017.

Punkt 9: Beslut om antalet styrelseledamöter liksom antalet revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår att styrelsen ska ha 3 ledamöter och att bolaget som revisor ska ha ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 10: Beslut om arvode och ersättning till styrelsen
Valberedningen föreslår att arvode och ersättning till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter i bolaget ska utgå med 260 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att eventuellt extraordinärt arbete utöver ordinarie styrelsearbete ska ersättas på marknadsmässiga grunder och vara överenskommet direkt mellan bolaget och på förhand godkänt av två styrelseledamöter i förening, och den ledamot det berör. Ersättning enligt denna punkt ska maximalt kunna utgå med 100 000 kronor totalt för samtliga styrelseledamöter.

Punkt 11: Beslut om arvode till revisorer.
Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12: Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande samt revisorer Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Andreas Forssell, Kjell Carlsson och Johan Österling. Vidare föreslås att Kjell Carlsson väljs till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att för tiden intill utgången av nästa årsstämma att till bolagets revisor välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB (EY). EY har meddelat att auktoriserade revisorn Björn Ohlsson kommer att bli huvudansvarig för revisionen tills vidare.

Punkt 13: Beslut om valberedning
Valberedningen föreslår att årsstämman uppdrar åt ordföranden i styrelsen att inför val av styrelseledamöter vid årsstämman 2019, kontakta bolagets större aktieägare för att utse minst två och högst fyra företrädare från bolagets ägare att utgöra valberedning och att namnen på ledamöterna i valberedningen ska presenteras på bolagets hemsida senast 3 månader före årsstämman år 2019.

Punkt 14: Beslut om styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2018/2021 (Ledande Befattningshavare)
Styrelsen föreslår att årsstämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fattar beslut om emission av högst 1 890 000 teckningsoptioner, med följd att bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 718 618,22 kronor.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie i bolaget, envar med ett kvotvärde om cirka 0,38 kronor. Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom bolagets koncern, totalt fyra personer, varav tre lokaliserade i Ryssland och en lokaliserad i Sverige ("Deltagarna"). Styrelsens ledamöter äger inte rätt att teckna teckningsoptioner enligt förevarande förslag.

Deltagarnas teckning av teckningsoptionerna kan ske till och med den 30 juni 2018.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen gör bedömningen att det är till fördel för bolaget och dess aktieägare att Deltagarna erbjuds teckna teckningsoptioner genom optionsprogram. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos Deltagarna kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt höja motivationen och samhörighetskänslan med bolaget.

Deltagarnas rätt till teckning av teckningsoptionerna ska differentieras med hänvisning till Deltagarnas position, ansvar och arbetsprestation i bolagets koncern. bolagets verkställande direktör ska äga rätt att teckna högst 750 000 teckningsoptioner. Övriga Deltagare ska äga rätt att teckna högst 380 000 teckningsoptioner vardera.

Teckningsoptionerna ska emitteras (i) för de av Deltagarna som är skattskyldiga i Ryssland, vederlagsfritt, och (ii) för de av Deltagarna som är skattskyldiga i Sverige, till teckningsoptionernas marknadspris den 30 april 2018 (dagen för denna kallelse till årsstämma), med tillämpning av Black & Scholes värderingsformel och granskad av en oberoende expert.

Teckning av aktier med utnyttjande av teckningsoptionerna kan ske från och med 1 juni 2019 till och med 31 december 2021. Teckningskursen för tecknade aktier ska uppgå till 135 procent av den volymviktade genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på NASDAQ First North under de 30 handelsdagar som föregår den 30 april 2018 (dagen för denna kallelse till årsstämma). Teckningskursen får dock inte understiga kvotvärdet för bolagets aktier.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan upp till 1 890 000 aktier emitteras, vilket motsvarar cirka 2,37 procent av det totala antalet utestående aktier och röster per dagen för utfärdande av denna kallelse. Antalet aktier som maximalt kan ges ut under tidigare utgivna teckningsoptioner uppgår till 3 400 000 aktier, motsvarande ytterligare cirka 4,26 procent av det totala antalet utestående aktier per dagen för utfärdande av denna kallelse.

Teckningsoptionerna beräknas få en marginell effekt på bolagets nyckeltal. I den mån teckningsoptionerna tecknas av Deltagarna till marknadspris gör styrelsen bedömningen att inga särskilda sociala avgifter uppkommer för bolagets koncern.

I syfte att stimulera deltagandet har bolaget för avsikt att lämna en kontant bonus till de Deltagare som väljer att teckna sig för teckningsoptionerna och som ska erlägga vederlag för teckningsoptionerna, vilket utgör en tillkommande kostnad för bolaget. Sådan kontant bonus ska utbetalas till relevant Deltagare efter att sådan Deltagare tecknat sig för teckningsoptionerna och ska uppgå till Deltagares kostnad för teckning av teckningsoptionerna. För de Deltagare som inte ska erlägga något vederlag för teckningsoptionerna ska bolaget, enligt IFRS regelverk, kostnadsföra dessa till deras sammanlagda marknadsvärde.

Den totala kostnaden för bolaget för att genomföra incitamentsprogrammet beräknas uppgå till cirka 25 000 kronor, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Kostnaderna avser arvode för värdering, juridisk rådgivning, eget arbete samt för registrering och praktisk hantering av teckningsoptionerna.

Styrelsen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsen i bolaget att verkställa emissionsbeslutet enligt ovan. Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut i enlighet med förslaget i punkt 14 krävs biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på årsstämman.

Punkt 15: Beslut om större aktieägares förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2018/2021 (Styrelse).
Aktieägarna KGK Holding AB och UBS Switzerland AG, som tillsammans representerar sammanlagt cirka 20 procent av samtliga aktier och röster i bolaget (inklusive privat, genom bolag och närstående) (gemensamt "Större Aktieägare"), föreslår att årsstämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fattar beslut om emission av högst 1 510 000 teckningsoptioner, med följd att bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 574 134,14 kronor.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie i bolaget, envar med ett kvotvärde om cirka 0,38 kronor.

Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma bolagets nuvarande styrelseledamöter, totalt 3 personer ("Styrelsedeltagarna").

Styrelsedeltagarna teckning av teckningsoptionerna kan ske till och med den 30 juni 2018.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Större Aktieägare gör bedömningen att det är till fördel för bolaget och dess aktieägare att Styrelsedeltagarna erbjuds teckna teckningsoptioner genom optionsprogram...

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.