Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-30

Kostnaden för tillväxt ökar

Detta är en betald analys på uppdrag av Sonetel utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Sonetel har vuxit kraftigt med begränsade resurser. Höga investeringar i tillväxt sänker resultatet kortsiktigt. Vi flyttar fram prognostiserad lönsamhet ett år samtidigt som aktien har kommit upp. Vi rekommenderar Öka (Köp).

Sonetel är ett intressant bolag, dels då det har haft en kraftig tillväxt under senare år och dels då bolaget verkar inom den heta sektorn, molntjänster. Sedan bolagets start har fokus legat på att tillhandahålla globala kommunikations tjänster för små-företag med målet att skapa en unik ”freemium-tjänst” till ett lågt pris som är enkel för användaren.

Bolagets mjukvaruplattform är kärnan i verksamheten och används initialt till att sälja internationella telefonnummer med vidarekoppling. Just nu utnyttjas endast en viss del av funktionaliteten. Marknaden i vilken Sonetel verkar kallas i breda termer för SaaS-tjänster (Software as a Service). Denna marknad är enorm och prognostiseras omsätta 46 miljarder USD under 2017.

Resultatet för det fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret kom in något svagare än vi förväntat, främst hänförligt till högre övriga externa kostnader. De övriga kostnaderna, däribland de direkta och personalkostnaderna var i linje med våra förväntningar. Även nettoomsättningen var något svagare än prognostiserat. Dock var skillnaden liten med en omsättning på 6,8 miljoner kronor mot vårt estimat på sju miljoner kronor. En av förklaringarna till avvikelsen mot prognos är ändrade abonnemangsformer då 1,8 procent av abonnemangen gick över till längre förbetalda 36 månaders abonnemang.

Som väntat var bidraget från Weebly litet under kvartalet men tillväxten i antalet aktiva bolag är alltjämt positivt. Vi reviderar ned våra prognoser i närtid främst hänfört till kostnaderna av de ny annonserade tillväxtsatsningarna innebär. Även med de reviderade prognoserna ser vi fortfarande ett intressant långsiktigt case i en intressant och växande marknad.  

En kombinerad kassaflödesanalys med en multipelvärdering uppskattar vi det motiverade värdet per aktie till 29 kronor. Med hänsyn till den starka kursutvecklingen sedan vår tidigare analys är potentialen dock mindre och vi sänker därför rekommendationen till öka. (köp)

Författare Mats Hyttinge