Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-16

Kungsleden AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2018 I KUNGSLEDEN AB (PUBL)

Aktieägarna i Kungsleden AB (publ) kallas härmed till årsstämma
torsdagen den 26 april 2018 kl. 14.00 i Kungsleden AB:s (publ)
lokaler på Warfvinges väg 31 i Stockholm. Inpassering till årsstämman
sker från kl. 13.00.

Deltagande
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear
Sweden AB fredagen den 20 april 2018,

dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast
fredagen den 20 april 2018 kl. 16.00

- via www.kungsleden.se/arsstamma2018,
- per post till Kungsleden AB (publ), Att: Sara Cederquist, Box 70414,
107 25 Stockholm, eller

- per telefon 08-503 052 00 mellan kl. 10.00 och 16.00.
Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer,
adress, telefonnummer dagtid samt eventuella biträden.

Ombud, fullmakt m.m.
Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare bör fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar, för att
underlätta inpasseringen vid årsstämman, vara bolaget tillhanda
senast fredagen den 20 april 2018. Observera att eventuell fullmakt
skall vara daterad och insändas i original. Fullmaktsformulär finns
tillgängligt att ladda ner på bolagets webbplats
www.kungsleden.se/arsstamma2018.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att
äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt införas i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering,
så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast
fredagen den 20 april 2018, vilket innebär att aktieägare i god tid
före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning
1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller flera justeringsmän.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2017 och i
anslutning därtill verkställande direktörens redogörelse för
verksamheten.

9. Beslut om
(a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2017,

(b) dispositioner av bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen för 2017 samt fastställande av avstämningsdagar för
utdelning, och

(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande
direktören för 2017.

10. Redogörelse för valberedningens arbete.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
12. Fastställande av arvode åt styrelsen och ersättning för
utskottsarbete samt fastställande av arvode åt revisor.

13. Val av styrelseledamöter:
(a) Charlotte Axelsson (omval, valberedningens förslag),
(b) Ingalill Berglund(omval, valberedningens förslag),
(c) Liselotte Hjorth (omval, valberedningens förslag),
(d) Charlotta Wikström (omval, valberedningens förslag),
(e) Ulf Nilsson (nyval, valberedningens förslag), och
(f) Jonas Bjuggren (nyval, valberedningens förslag).
14. Val av styrelseordförande.
15. Val av ledamöter till valberedningen.
16. Val av revisor.
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och
överlåtelse av egna aktier.

19. Årsstämmans avslutande.
Beslutsförslag

Punkt 2 Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Göran
Larsson väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 b) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning
till aktieägarna, fram till nästkommande årsstämma, om totalt 2,20
kronor per aktie med utbetalning kvartalsvis om 0,55 kronor per
aktie. Som avstämningsdagar för den kvartalsvisa utdelningen på
aktier föreslår styrelsen måndagen den 30 april 2018, fredagen den 29
juni 2018, fredagen den 28 september 2018 och fredagen den 28
december 2018. För det fall sådan dag inte är en bankdag ska
avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utdelningen
beräknas kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den
tredje vardagen efter respektive avstämningsdag.

Punkt 11 Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex
styrelseledamöter.

Punkt 12 Valberedningen föreslår:

- att arvode till styrelseledamot, som inte är anställd i bolaget,
skall utgå med 220 000 kronor per år (oförändrat) och att arvode till
styrelseordföranden skall utgå med 500 000 kronor per år (475 000
kronor),

- att årlig ersättning för arbete i av styrelsen inrättade utskott ska
utgå till styrelseledamot, som inte är anställd i bolaget, med 40 000
kronor per utskottsuppdrag (oförändrat),

- att den totala ersättningen till styrelsen, inklusive ersättning för
utskottsarbete, inte ska överstiga 1 960 000 kronor (2 315 000
kronor), samt

- att arvode till revisorerna under mandatperioden skall utgå löpande
enligt av bolaget godkänd räkning.

Punkt 13 Valberedningen föreslår omval av Charlotte Axelsson (invald
2014), Ingalill Berglund (invald 2017), Liselotte Hjorth (invald
2014), Charlotta Wikström (invald 2009), till styrelseledamöter och
nyval av Ulf Nilsson och Jonas Bjuggren till styrelseledamöter för
tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Närmare uppgifter om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets
webbplats www.kungsleden.se.

Punkt 14 Valberedningen föreslår att Charlotte Axelsson väljs till
styrelseordförande.

Punkt 15 Den 31 januari 2018 var Gösta Welandson med bolag,
Länsförsäkringar Fonder och Handelsbanken Fonder bland de röstmässigt
största aktieägarna i bolaget som dessutom meddelat intresse att
delta i valberedningsarbetet inför årsstämman 2019. Dessa aktieägare
har nominerat följande personer till valberedningen: Göran Larsson
(Gösta Welandson med bolag), Eva Gottfridsdotter-Nilsson
(Länsförsäkringar Fonder) och Michael Green (Handelsbanken Fonder).
Vidare skall, i enlighet med instruktionen för valberedningen,
styrelsens ordförande vara ledamot av valberedningen.

Punkt 16 Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets
rekommendation, att bolaget skall ha ett registrerat revisionsbolag
som revisor och att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young
AB väljs som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Ernst & Young AB har informerat om att de kommer att utse den
auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig till huvudansvarig revisor om
Ernst & Young AB väljs som revisor.

Punkt 17 Styrelsen för Kungsleden AB föreslår att årsstämman godkänner
följande riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor
för ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare förstås
i detta sammanhang verkställande direktören och övriga
ledningspersoner i Kungsledenkoncernen. Det skall noteras att antalet
personer som räknas som ledningspersoner för närvarande är nio.

Riktlinjerna för ersättning gäller även för styrelseledamöter i den
omfattning de erhåller ersättning för tjänster utförda åt
Kungsledenkoncernen utanför styrelseuppdraget.

Fast och rörlig ersättning samt sambandet mellan prestation och
ersättning

Kungsleden skall tillämpa ersättningsnivåer och anställningsvillkor
som erfordras för att kunna rekrytera och behålla ledande
befattningshavare med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda
mål, utformade i syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande.
Ersättningsformerna skall motivera de ledande befattningshavarna att
göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen.

Ersättningsformerna skall därför vara marknadsmässiga, enkla och
transparenta. Ersättningen till de ledande befattningshavarna skall i
normalfallet bestå av en fast och en rörlig del. Den rörliga delen
skall baseras på den ledande befattningshavarens prestation i
förhållande till i förväg fastställda mål eller kopplas till
Kungsledens akties totalavkastning. Målen skall vara enkla,
transparenta och mätbara.

För rörlig ersättning skall det maximala utfallet vara fastställt till
ett visst tak.

Den fasta lönen till ledande befattningshavare skall vara
marknadsanpassad och baseras på kompetens, ansvar, erfarenhet och
prestation.

Incitamentsprogram för vd och vvd:ar - short term incentive (STI)

Utfallet för rörlig ersättning till verkställande direktör och vice
verkställande direktörerna i enlighet med STI-programmet kan maximalt
bli 75 procent av den fasta lönen. Verkställande direktörens och vice
verkställande direktörernas prestation utvärderas i förhållande till
mål för bolagets förvaltningsresultat per aktie.

Incitamentsprogram för övriga ledande befattningshavare - short term
incentive (STI)

Utfallet för rörlig ersättning till övriga ledande befattningshavare
kan i normalfallet maximalt bli 50 procent av den fasta lönen.
Utfallet skall baseras på den ledande befattningshavarens prestation
i förhållande till i förväg fastställda mål för bolagets
förvaltningsresultat, som kompletteras med förvaltningsområdes-
respektive avdelningsspecifika mål.

Allmänt om rörlig ersättning

Vid utformningen av rörlig ersättning till ledande befattningshavare,
som utgår kontant, skall styrelsen överväga att införa förbehåll som
(i) villkorar utbetalning av viss del av sådan ersättning av att
prestationer på vilka intjänandet grundats visar sig vara hållbara
över tid, och (ii) ger bolaget möjlighet att återkräva sådana
ersättningar som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visar
sig vara uppenbart felaktiga.

För mer information om de rörliga ersättningarna och betald rörlig
ersättning till ledande befattningshavare under 2017, se not 7 i
Kungsledens årsredovisning för 2017.

Huvudsakliga villkor för icke-monetära förmåner, pension, uppsägning
och avgångsvederlag

De ledande befattningshavarnas icke-monetära förmåner skall syfta till
att underlätta befattningshavarens arbetsutförande och motsvara vad
som kan anses rimligt i förhållande till praxis på den marknad och
den ort där respektive befattningshavare är verksam.

De ledande befattningshavarnas pensionsvillkor skall vara
marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande
befattningshavare på den marknad respektive befattningshavare är
verksam och skall baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar eller
följa allmän pensionsplan, i Sverige ITP-planen.

Vid uppsägning från företagets sida av en ledande befattningshavare,
tillämpas uppsägningslön med oförändrade villkor under 3-12 månader.
Den verkställande direktören och de vice verkställande direktörerna
kan därutöver erhålla ett icke pensionsgrundande avgångsvederlag på
sex (6) månadslöner som i n...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.