Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-30

Kungsleden AB: Kungsleden Aktiebolag (publ) har hållit årsstämma

Kungsledens årsstämma ägde rum torsdagen den 30 juni 2022.

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

Stämman beslutade att inte lämna utdelning till aktieägarna och att till årsstämmans förfogande medel överförs i ny räkning.

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till tre ledamöter.

Till styrelseledamöter valdes Rutger Arnhult, Jens Andersson och Maria Strandberg. Vidare omvaldes Rutger Arnhult till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelsen för tiden till slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt löpande godkänd räkning.

Stämman beslutade att välja Ernst & Young AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB kommer att utse den auktoriserade revisorn Jonas Svensson till huvudansvarig revisor.

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Andersson, Vd Kungsleden, +46 768 55 67 02, jens.andersson@castellum.se
Rutger Arnhult, Styrelseordförande Kungsleden, +46 704 58 24 70, rutger.arnhult@castellum.se

Författare Cision