Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-03-04

Kutsu Nokia Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Nokia Oyj
Pörssitiedote
4.3.2021 klo 12.00

Kutsu Nokia Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Nokia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan osallistumaan Nokia Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 8.4.2021 kello 15.00 yhtiön päätoimipisteessä osoitteessa Karakaari 7, Espoo. Osallistuminen ja osakkeenomistajien oikeuksien käyttäminen yhtiökokouksessa on mahdollista ainoastaan äänestämällä ennakkoon ja lähettämällä vastaehdotuksia sekä esittämällä kysymyksiä ennakkoon tämän kutsun C-osasta löytyvien sekä muiden yhtiön antamien ohjeiden mukaisesti. Yhtiön osakkeenomistajat tai heidän asiamiehensä eivät voi osallistua yhtiökokoukseen paikan päällä.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 3.10.2020 voimaan tulleen väliaikaista poikkeamista osakeyhtiölaista koskevan lain (677/2020) nojalla. COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Tämä on välttämätöntä, jotta osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus voidaan varmistaa, ja jotta kokous voidaan järjestää ennakoitavalla, osakkeenomistajille yhdenvertaisella tavalla ja voimassa olevia viranomaisten asettamia rajoituksia noudattaen.

Yhtiökokousta on mahdollista seurata verkkolähetyksen välityksellä, mikäli verkkolähetys voidaan järjestää COVID-19-pandemian torjumiseksi annettuja Suomen viranomaisten asettamia määräyksiä ja rajoituksia noudattaen. Ohjeet verkkolähetyksen seuraamiseen ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla www.nokia.com/yhtiokokous. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena eikä myöskään muunlaisena osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajana toimii asianajaja Seppo Kymäläinen.

Mikäli Seppo Kymäläisellä ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa toisen henkilön.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii yhtiön Senior Legal Counsel Ulla Nyberg.

Mikäli Ulla Nybergillä ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa toisen henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokouksessa edustetuiksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakollisesti, Nokia vuonna 2020 -julkaisu, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle kun se on julkistettu viikolla 9, 2021, minkä jälkeen se on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokia.com/yhtiokokous.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Sekä Nokia Oyj että Nokia-konserni raportoivat tappiollisen tuloksen tilikaudelta 2020. Samalla kun Nokia on vahvistanut kassaansa, hallitus keskittyy jatkossakin varmistamaan Nokian kyvyn lisätä investointeja 5G:hen ja strategisille alueille ja jatkaa samalla kestävän kassavirran tuottamista.

Tästä johtuen hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020

10. Palkitsemisraportin käsittely

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakollisesti, yhtiön palkitsemisraportti katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle kun se on julkistettu pörssitiedotteella viikolla 9, 2021, minkä jälkeen se on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokia.com/yhtiokokous. Päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta on suositellut hallitukselle erillisen vuosipalkkion ehdottamista myös henkilöstövaliokunnan sekä teknologiavaliokunnan jäsenille näiden valiokuntien puheenjohtajille maksettavien palkkioiden lisäksi.

Muut hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pysyisivät muuttumattomina eikä valiokuntien jäsenille maksettavaa erillistä vuosittaista palkkiota ehdoteta maksettavaksi nimitysvaliokunnan jäsenille tai hallituksen puheenjohtajalle hänen toimiessaan hallituksen valiokunnissa.

Näin ollen hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksesta ja vuoden 2020 yhtiökokoukselle esitetyn ja yhtiökokouksen hyväksymän yhtiön palkitsemispolitiikan mukaisesti, että yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten vuosipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, ovat seuraavat:

  • 440 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle,
  • 185 000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle,
  • 160 000 euroa kullekin muulle hallituksen jäsenelle,
  • tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle kullekin lisäksi 30 000 euroa, ja teknologiavaliokunnan puheenjohtajalle lisäksi 20 000 euroa, ja
  • kullekin tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle lisäksi 15 000 euroa ja kullekin teknologiavaliokunnan jäsenelle lisäksi 10 000 euroa.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että kaikille muille hallituksen jäsenille, paitsi hallituksen puheenjohtajalle, hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista maksettavat kokouspalkkiot pysyvät nykyisellä tasolla. Nämä kokouspalkkiot perustuvat hallituksen jäsenen kotipaikan ja kokouspaikan väliseen matkustamiseen, ja ne maksettaisiin enintään seitsemältä kokoukselta toimikauden aikana seuraavasti:

  • 5 000 euroa mannerten välistä matkustamista edellyttävältä kokoukselta, ja
  • 2 000 euroa mantereen sisäistä matkustamista edellyttävältä kokoukselta.

Kokouspalkkio maksetaan vain kerran, jos palkkioon oikeuttavaan matkustamiseen sisältyy useita hallituksen ja sen valiokuntien kokouksia.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenille korvataan matka- ja majoituskulut sekä muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöstä aiheutuneet kulut.

Hallitus ehdottaa, että vuosipalkkioista noin 40 prosenttia maksettaisiin markkinoilta hankittavina Nokian osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Kokouspalkkiot, matka- ja majoituskulut sekä muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöstä aiheutuneet kulut maksettaisiin rahana.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Elizabeth Nelson on ilmoittanut, ettei ole enää yhtiökokouksen jälkeen käytettävissä Nokian hallituksen jäseneksi. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksesta, että seuraavat kahdeksan hallituksen nykyistä jäsentä valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Sari Baldauf, Bruce Brown, Thomas Dannenfeldt, Jeanette Horan, Edward Kozel, Søren Skou, Carla Smits-Nusteling ja Kari Stadigh.

Kaikki hallituksen jäsenehdokkaat ja arvio heidän riippumattomuudestaan on esitelty yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokia.com/yhtiokokous.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiökokouksessa tilikaudeksi 2022 valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

15. Tilintarkastajan valitseminen tilikaudelle 2022

Vuodesta 2019 alkaen hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajat valitsevat tilintarkastajan tämän valinta-ajankohtaa seuraavaksi tilikaudeksi. Näin ollen hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta Deloitte Oy:n uudelleenvalintaa yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2022.

Deloitte Oy on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Marika Nevalainen.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 550 miljoonan Nokian osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutuksen nojalla tehtäviin hankintoihin ehdotetaan käytettäväksi yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvia varoja hallituksen päättämällä tavalla, mikä tarkoittaa hankintojen vähentävän yhtiön jakokelpoisia varoja.

Valtuutuksen nojalla hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua arvopaperimarkkinoilla vallitsevaan Nokian osakkeen hintaan hankintapäivänä. Osakkeita voidaan hankkia mitätöitäväksi, pidettäväksi yhtiön hallussa, luovutettavaksi edelleen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Yhtiö voi tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita järjestelyjä.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia muutenkin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Hallitus päättäisi muista yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 7.10.2022 saakka ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 27.5.2020 hallitukselle antaman hankintavaltuutuksen.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 550 miljoonan osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismä...

Författare GlobeNewswire

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.