Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-07-18

Kvartalsrapport för AB Igrene (publ), 556027-1305, 1 mars - 31 maj 2022

KVARTALET 1 MARS till 31 MAJ 2022

Rörelseresultat för kvartalet                                        - 1 050  KSEK  (- 2 339)

Resultat efter finansiella poster för kvartalet             - 1 050  KSEK  (- 2 339)

Resultat per aktie för kvartalet                                    - 0,03    SEK    (-0,10)*

DELÅRET 1 SEPTEMBER 2021 till 31 MAJ 2022

Rörelseresultat för perioden                                        - 3 945  KSEK  (- 5 545)

Resultat efter finansiella poster för perioden             - 4 125  KSEK  (- 5 545)   

Resultat per aktie för perioden                                    - 0,12  SEK       (-0,25)*

Bolagets soliditet uppgår till                                          83,5 %            (65,1)

 * Se Periodens resultat nedan

___________________________________________________________________________

Bolagets strategiska inriktning

Igrenes inriktning är att utvinna vätgas från kolväten i Siljansringen, som bildats genom ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan.

Bolaget har tillgång till en patenterad teknik för att konvertera naturgasen till vätgas. Det handlar om att i en energisnål process omvandla metangasen till vätgas redan nere i borrhålen och låta koldioxiden stanna kvar nere i berggrunden. Denna metod för tillverkning av vätgas skapar inga miljöavtryck. Detta kommer att stödja det globala arbetet med att reducera utsläpp av växthusgaser och Sveriges möjlighet att uppnå sina miljömål inom transportsektorn och industrin.

Väsentliga händelser under kvartalet

Bergsstaten avvisar Igrenes begäran om tillrättaläggande

Den 26 mars 2021 meddelar Bergsstaten att tre av Igrenes undersökningstillstånd förlänges ett år per automatik pga covid-pandemin. Den 6 december 2021, när de ursprungliga tillståndstiderna löpt ut, meddelar myndigheten att dess tidigare meddelande var felaktigt och därmed skulle undersökningstillstånden upphöra. Genom Bergsstatens förfarande har Igrene förnekats sin lagliga rätt att i tid innan tillstånden löper ut ansöka om och få prövat sina skäl för förlängning av undersökningstillstånden.

Igrene begär därför att Bergsstaten skall ompröva sitt ställningstagande, vilken framställan myndigheten överlämnar till Förvaltningsrätten för hantering. Förvaltningsrätten anser sig sakna behörighet att pröva ärendet och återförvisar detta till Bergsstaten för fortsatt handläggning.

Vid Bergsstatens förnyade prövning konstaterar bergmästaren att myndighetens hantering av ärendet inte kan angripas.

Igrene har överklagat ärendet till Förvaltningsrätten.

Regeringen stoppar utvinning av naturgas i Sverige

Efter sedvanlig remissbehandling framlägger regeringen till riksdagen förslag om sådana förändringar i Minerallagen och Miljöbalken så att utvinning av naturgas inte skall tillåtas i Sverige.

En oenig riksdag godkände den 31 maj 2022 regeringsförslaget.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång

EU-parlamentet klassar naturgas som grön energi

I enlighet med EU-kommissionens förslag beslutar EU-parlamentet att klassa naturgas som grön energi till dess andra miljövänligare energiformer finns tillgängliga.

Igrene söker bidrag till klimatneutral vätgasproduktion

I samarbete med CIT Industriell Energi AB vid Chalmers Industriteknik samt patenträttsinnehavarna ANSE AB och Proton Technologies Canada Inc söker Igrene bidrag från Energimyndigheten för att  utveckla en patenterad teknik, så kallad in-situ reformering, där naturgasen omvandlas till vätgas under jord och enbart vätgasen utvinns selektivt.

Projektet syftar till att skaffa välgrundat underlag för diskussion med politiker och beslutsfattare, för att kunna föra en saklig diskussion kring möjligheterna och risker med denna produktionsmetod och dess potentiella roll i omställningen mot ett hållbart energisystem i Sverige.

Mark- och miljödomstolen följer Miljöprövningsdelegations linje

Igrenes ansökan till Miljöprövningsdelegationen MPD vid Länsstyrelsen Dalarna att enligt Miljöbalkens regler pröva Igrenes rätt till produktion av naturgas inom Morafältet har avslagits av MPD. Beslutet har överklagats till Mark- och miljödomstolen, som nu meddelar att den avslår Igrenes överklagande. Beslutet var ej enhälligt.

Periodens resultat

Bolaget redovisar inga intäkter. Kostnaderna uppgår till 940 SEK (1 745) varav en väsentlig del avser advokat- och konsultkostnader och en minskande del personalkostnader.

Svårigheterna att i ett prospekterande företag bedöma vilka poster som har ett varaktigt värde och som således kan bokföras som tillgång i balansräkningen har medfört att Bolaget valt att redovisa alla fältarbeten och omkostnader inklusive konsultkostnader över resultat-räkningen. Direkta kostnader för borrhål bokförs som anläggningstillgång i balansräkningen och skrivs av enlig plan under 5 år.

Avskrivningar av anläggningstillgångar uppgår till 170 KSEK (595).

Bolagets resultat för perioden motsvarar - 0,03 SEK per aktie (-0,10).

Resultatet innevarande år har räknats utifrån 33 786 330 aktier medan föregående års resultat räknats på 22 524 220 aktier.

Likviditet och finansiering

Den 31 maj 2022 uppgick Bolagets likvida medel till 1 228 KSEK (2 445). Bolaget hade vid rapportdatumet 499 KSEK  (8 794) i kortfristiga skulder.

Eget kapital, aktiekapital och soliditet

Den 31 maj 2022 uppgick Bolagets eget kapital till 21 811 KSEK varav 3 478 KSEK utgjordes av aktiekapital, 1 118 KSEK av bundna reserver och resterande 17 215 KSEK av fritt eget kapital.

Bolagets soliditet uppgick till 83,5 % (65,1).

Anställda

Bolaget har vid rapportperiodens slut en (1) person anställd på timbasis. Därutöver finns en inhyrd tillförordnad vd och tidvis inhyrda konsulttjänster.

Aktien

Aktien handlas sedan den 22 augusti 2014 på Spotlight Stock Market under kortnamnet ABI och med ISIN-kod SE0006091476. Aktiekapitalet är fördelat på 33 786 330 aktier med ett kvotvärde om 0,10 SEK.

Samtliga aktier ägs med samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Redovisningsprinciper

Från och med räkenskapsåret 2014/2015 upprättas årsredovisningen med tillämpning av Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3).

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Bolaget kommer att lämna återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

24 oktober 2022                                      Bokslutskommuniké 2022

Vid ytterligare frågor, kontakta tf vd Mats Budh, mats.budh@igrene.se,070-650 62 26

Om Igrene

AB Igrene vill utvinna klimatneutral vätgas i Siljansringen. Bolaget har tillgång till patenterad teknik för konvertering av naturgas till vätgas redan nere i borrhålen och låta koldioxiden stanna kvar i berggrunden. Denna metod för produktion av vätgas sker med minimal energiförbrukning.

Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market sedan 2014 och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater och Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser runt kratern.

Se www.igrene.se

AB Igrene (publ)

2022-03-01-    2021       2021       
-03-01- -09-01- 2020-09
-01-
Resultaträkning      2022-05-31    2021      2022      
(KSEK) -05-31 -05-31 2021-05
-31
3 mån 3 mån 9 mån 9 mån

Rörelseintäkter 0 1 9   33
Summa intäkter 0 1 9   33

Rörelsens kostnader
Externa kostnader         -722      -1 -2 762 -2 588
249
Personalkostnader -158 -496    -663 -1 744
Avskrivningar/nedskri -170 -595    -529 -1 246
vningar

Summa rörelsens        -1 050 -2 340  -3 954 -5 578
kostnader

Rörelseresultat        -1 050 -2 339  -3 945 -5 545

Finansiella poster
Finansiella poster        0                          0
0 -180

Resultat efter -2 339 -4 125 -5 545
finansiella poster 
                   
       -1 050

Årets resultat -1 050 -2 339 -4 125 -5 545

AB Igrene (Publ)

Balansräkning (KSEK) 2022-05-31    2021-05-31   2021-08-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar    5 201      255   5 238
Materiella anläggningstillgångar 19 337 22 060 19 829
Finansiella anläggningstillgångar        50              50        50
Summa anläggningstillgångar 24 588 22 365 25 117

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar    294    382     2 180    
Kassa och bank 1 228 2 445    945
Summa omsättningstillgångar 1 522 2 827 3 125

Summa tillgångar    26 110       25 192        28 242

Skulder och eget kapital
Eget kapital
Bundet eget kapital   4 596   3 370   3 370
Fritt eget kapital 17 215 13 028 12 829
Summa eget kapital 21 811 16 398 16 199

Skulder
Långfristiga skulder   3 800            0          0
Kortfristiga skulder      499    8 794 12 043
Summa skulder   4 299    8 794 12 043

Summa skulder och eget kapital 26 110  25 192        28 242

AB Igrene (publ)

2022-03-01-    2021            2020
-03-01- 2021-09 -09-01-
-01-
Kassaflödesanalys      (KSEK)     2022-05-31    2021     2022      2021
-05-31 -05-31 -05-31
3 mån 3 mån 9 mån 9 mån

Rörelseresultat  -1 050 -2 339         -5 545
-3 945
Avskrivningar och nedskrivningar      170     595    529  1 246
Övriga poster som ej ingår i kassaflödet                0               0        0
0
Betald ränta       0         -180          
0      0

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar      65    -64  1 886   378
Ökning/minskning av kortfristiga skulder     -43     69           -82
-1 543

Kassaflöde från den löpande verksamheten -858                       
-1 739 -3 253 -4 003

Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar    0      0                 0
0
Investering i materiella anläggningstillgångar       0      0         -1 332
0
Sålda materiella anläggningstillgångar    0      0                 0
0

Kassaflöde från investeringsverksamheten     0     0        0 -1 332

Finansieringsverksamheten
Nyemission efter emissionskostnader                       0   9 736          
0       0
Amortering av lån                       0                  0
0 -6 200
Upptagna lån         ...

Författare Cision