Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-26

L E Lundbergföretagen AB (publ): Kallelse till årsstämma 2020

Aktieägarna i L E Lundbergföretagen AB (publ) kallas härmed till
årsstämma på Grand Hôtel, Vinterträdgården, Stallgatan 6, Stockholm,
onsdagen den 1 april 2020 kl. 14.00

ANMÄLAN OCH REGISTRERING
Aktieägare som vill delta på årsstämman skall dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 26 mars
2020, dels anmäla sitt deltagande till årsstämman senast torsdagen
den 26 mars 2020.

Anmälan skall ske antingen:
- per bolagets hemsida www.lundbergforetagen.se
- per e-post till anmalan@lundbergs.se varvid erfordras bolagets
e-postbekräftelse på att anmälan mottagits.

- per telefon 011-21 65 00, eller
- skriftligen till L E Lundbergföretagen AB, 601 85 Norrköping
Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefon,
personnummer/organisationsnummer, antal aktier samt antalet biträden.
Sker deltagandet med stöd av fullmakt, bör fullmakten insändas i
samband med anmälan. Fullmakt i original, registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar måste uppvisas vid årsstämman.
Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets
hemsida, www.lundbergforetagen.se.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste - för att
äga rätt att delta på årsstämman - tillfälligt inregistrera aktierna
i eget namn. Sådan inregistrering ska vara verkställd senast
torsdagen den 26 mars 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid
före denna dag måste lämna förvaltaren meddelande om den önskade
åtgärden.

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av föredragningslista.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. VD: s anförande.
8. Framläggande av
a) årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen
och koncernrevisionsberättelsen

b) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har
följts.

9. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
c) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella
suppleanter som skall utses av stämman.

11. 1Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer.
12. Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag samt val
av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelsens ordförande.

13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva aktier i
bolaget.

16. Stämmans avslutande.
VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN
(punkt 2 på föredragningslistan)
Aktieägare som representerar drygt 90 procent av rösterna har
föreslagit att styrelsens ordförande Mats Guldbrand väljs till
ordförande vid stämman.

UTDELNING
(punkt 9c på föredragningslistan)
Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning för verksamhetsåret 2019 om
3:40 kronor per aktie.

Som avstämningsdag föreslår styrelsen fredagen den 3 april 2020.
Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att
utsändas av Euroclear Sweden AB onsdagen den 8 april 2020.

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSENS ORDFÖRANDE, REVISORER SAMT
FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN

(punkt 10, 11, 12 och 13 på föredragningslistan)
Aktieägare som representerar drygt 90 procent av rösterna har
föreslagit följande.

Antalet styrelseledamöter skall vara åtta utan suppleanter. Som
ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Carl Bennet, Lilian
Fossum Biner, Mats Guldbrand, Louise Lindh, Fredrik Lundberg,
Katarina Martinson, Sten Peterson och Lars Pettersson. Vidare
föreslås Mats Guldbrand bli omvald till styrelsens ordförande.

Såsom mångfaldspolicy har regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning
tillämpats, innebärande att styrelsen ska ha en med hänsyn till
bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt
ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd
avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och
bakgrund, samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Arvode till styrelsen föreslås utgå med totalt 2 610 000 kronor, varav
870 000 kronor till ordföranden och 290 000 kronor till var och en av
övriga av årsstämman valda ledamöter, förutom verkställande
direktören.

Styrelsen föreslår att bolaget skall ha ett registrerat revisionsbolag
som revisor, att revisionsbolaget KPMG AB omväljs till revisor för en
mandatperiod om ett år, för tiden intill slutet av årsstämman 2021,
samt att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.
Aktieägare som representerar drygt 90 procent av rösterna har
meddelat bolaget att man står bakom styrelsens förslag.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE
BEFATTNINGSHAVARE

(punkt 14 på föredragningslistan)
Styrelsen föreslår följande riktlinjer avseende anställningsvillkoren
för verkställande direktören, vice verkställande direktören och
övriga ledande befattningshavare i L E Lundbergföretagen AB som
rapporterar direkt till verkställande direktören.

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och
förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att
riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte
ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Ersättning för styrelsearbete i börsnoterade dotterföretag, till
styrelseledamöter och ledande befattningshavare i L E
Lundbergföretagen AB, beslutas av respektive dotterföretags
bolagsstämma. Ersättning till styrelseledamot för operativt arbete i
det helägda onoterade Fastighets AB L E Lundberg ska utgå i enlighet
med dessa riktlinjer, varvid mål och kriterier för rörlig ersättning
ska vara relaterade till Fastighets AB L E Lundbergs verksamhet, på
motsvarande sätt som för anställda i L E Lundbergföretagen AB.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga
intressen och hållbarhet

Lundbergs strategi är att uppnå god avkastning och värdetillväxt genom
att vara en aktiv ägare i portföljbolagen, investera enligt tydliga
kriterier samt att ha en stark finansiell ställning som skapar
handlingsfrihet. För ytterligare information om bolagets affärsidé
och strategi hänvisas till bolagets hemsida.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och
tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess
hållbarhet, förutsätter att bolaget kan attrahera rätt medarbetare.
För att nå detta krävs att bolaget kan erbjuda en konkurrenskraftig
ersättning. Dessa riktlinjer avser att ge Lundbergs förutsättningar
att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare.

Formerna för ersättning m. m.

Ersättning till ledande befattningshavare ska kunna utgöras av fast
lön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda
ersättningen bör vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i
relation till prestation, ansvar och befogenheter. Ersättning ska
inte utgå i form av optioner eller andra aktierelaterade
incitamentsprogram.

Kriterierna för rörlig ersättning ska vara utformade så att de främjar
bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess
hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till
affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga
utveckling. Kriterierna kan vara finansiella eller icke-finansiella
och kan utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa
mål.

För ledande befattningshavare anställda i L E Lundbergföretagen AB ska
eventuell rörlig ersättning vara kopplad till förutbestämda och
mätbara kriterier vars uppfyllelse ska mätas årligen och inte ska
överstiga tre månadslöner, vilket motsvarar 25 procent av fast årlig
kontantlön. Den rörliga ersättningen ska till 50-100 procent baseras
på finansiella mål relaterat till verksamhetsresultat och till 0-50
procent på operationella mål relaterat till kundnöjdhet, mätt i det
helägda onoterade Fastighets AB L E Lundbergs verksamhet.

För vice verkställande direktören (anställd i det helägda onoterade L
E Lundberg Kapitalförvaltning AB) ska eventuell rörlig ersättning
baseras på aktivitetsmässigt resultat i L E Lundberg
Kapitalförvaltning AB, varvid ersättningen ska vara maximerad till
cirka 15 procent av uppnått resultat över tiden. Ersättningsbeloppet
ska täcka sociala avgifter samt andra lönebikostnader som uppkommer
till följd av utbetalning. Ersättningen delas upp i två omgångar på
så sätt att upparbetad ersättning för första året betalas ut till
hälften under januari år två och resterande del utbetalas januari år
tre. Skulle ersättningsgrundande resultat vara negativt år två
avräknas detta mot kvarvarande ersättning för år ett som var tänkt
att betalas ut januari år tre. Är det ersättningsgrundande resultatet
efter avräkning fortsatt negativt avräknas det mot framtida
ersättningsgrundande resultat till dess att ackumulerat resultat ej
längre är negativt.

Andra förmåner får innefatta bland annat sjukvårdsförsäkring och
bilförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent
av den fasta årliga kontantlönen.

Pensionsrätt för VD och för övriga ledande befattningshavare ska gälla
från 65 års ålder, med förmåner motsvarande ITP-plan. Pension ska
vara förmånsbestämd eller premiebestämd. I de fall ITP-planen innebär
att en ledande befattningshavares pension är premiebestämd ska
premierna inte signifikant överstiga vad som föreskrivs i ITP-plan,
för närvarande 30 procent av den fasta kontantlönen. Rörlig
ersättning ska inte vara pensionsgrundande, med undantag för de fall
där det följer av reglerna i den svenska ITP-planen.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Vid anställningens upphörande får uppsägningstiden vara högst tolv
månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag
får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta
kontantlönen för två år. Vid uppsägning från befattningshavarens sida
får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till
avgångsvederlag.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra
riktlinjerna

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer
har lön och anställningsvillkor för bolagets övriga anställda
beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.