Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-13

Lagercrantz Group: Lagercrantz bokslutskommuniké 2019/20

PRESSMEDDELANDE

Räkenskapsåret 1 april 2019 - 31 mars 2020 (12 månader)

· Nettoomsättningen ökade med 6% till 4 180 MSEK (3 932).
· Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 9% till 565 MSEK (519), vilket
innebar en rörelsemarginal om 13,5% (13,2).

· Resultat efter finansiella poster ökade med 7% till 460 MSEK
(431).

· Resultat efter skatt uppgick till 366 MSEK (342). Resultat per
aktie efter utspädning uppgick till 5,39 SEK (5,05).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 507 MSEK
(462).

· Avkastning på eget kapital uppgick till 23% (24). Soliditeten
uppgick vid räkenskapsårets utgång till 39% (39).

· Under räkenskapsåret 2019/20 har sex förvärv genomförts med en
sammanlagd årsomsättning om ca 210 MSEK.

· Som en följd av osäkerheter i samband med covid-19 pandemin har
styrelsen senarelagt förslag om utdelning för året. Föregående år
uppgick utdelningen till 2,50 SEK per aktie.

1 januari - 31 mars 2020 (fjärde kvartalet)

· Nettoomsättningen för fjärde kvartalet ökade med 3% och uppgick
till 1 112 MSEK (1 078).

· Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 152 MSEK (153), vilket
innebar en rörelsemarginal om 13,7% (14,2).

· Resultat efter finansiella poster uppgick till 126 MSEK (130) och
resultat efter skatt uppgick till 101 MSEK (104).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till
177 MSEK (155).

· Under kvartalet förvärvade dotterbolaget Asept International AB
bolagen UNRO Dispenser System AB och SDP Scandinavian Dispenser
Products AB. Bolagen omsätter tillsammans 10 MSEK med god lönsamhet.

· Effekterna av covid-19 pandemin har varit begränsade på det
finansiella resultatet i kvartalet men förväntas påverka koncernen
under kommande kvartal. Åtgärder vidtas nu som förberedelser för att
hantera en framtida lägre affärsvolym.

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

Året som gått
Räkenskapsåret 2019/20 blev ett starkt år för Lagercrantz. Resultatet
efter finansnetto nådde en ny högstanivå med 460 MSEK, att jämföra
med 431 året innan, och kassaflödet från den löpande verksamheten
ökade till 507 MSEK, eller 7,47 SEK/aktie.

Portföljen av företag i koncernen har också stärkts under året där
basen utgörs av allt fler teknikledande produktbolag, marknadsledande
i sina respektive nischer. Uppbyggnaden av koncernen har skett över
flera år och varit självfinansierad genom att redan ägda företag
genererat positiva kassaflöden som kunnat användas både till
aktieutdelning och till fortsatta företagsförvärv.

Året bjöd också på en ökad vinst per aktie till ny rekordnivå om 5,39
SEK/aktie (5,05) och vi har en stark finansiell ställning med en
soliditet om 39% och väl tilltagna kreditfaciliteter för fortsatta
förvärv och tillväxtsatsningar.

Strategin bakom framgångarna
Bakom Lagercrantz framgångar ligger den strategi som vi sedan flera år
konsekvent genomför. Organisationsmodellen med decentralisering och
målstyrning är väl inarbetad. Dotterbolagen arbetar mot tydliga
resultat- och rörelsekapitalmål i en årligt antagen affärsplan med
konkreta åtgärder och satsningar. Målstyrningen uppmuntrar till att
hitta möjligheter också när marknaden uppvisar begränsad tillväxt.

Koncernens förvärvsstrategi är en annan viktig orsak till
framgångarna. Vi fortsätter att förvärva lönsamma teknikbolag med
starka marknadspositioner i nischer. Fokus på produktbolag har varit
ambitionen de senaste åren och andelen egna produkter utgör nu drygt
60% av försäljningen i koncernen. Ambitionen är 75% inom ett fåtal år
vilket torde påverka marginaler och förutsättningar för organisk
tillväxt positivt. Under året genomfördes sex förvärv där tre
(Dorotea Mekaniska i Sverige, G9 i Danmark och Frictape i Finland)
blir nya resultatenheter med egna produkter. De tre övriga är mindre
men likväl viktiga som tillägg till redan befintliga satsningsområden
i koncernen.

Hållbarhet är ytterligare en orsak till koncernens framgångar.
Långsiktigt ansvarsfullt företagande är adelsmärken i koncernen och
det gäller både ekonomiskt, affärsetiskt, miljömässigt och socialt.
Här har vi med vår långa historia mycket att vara stolta över.

Slutligen är fokus på höga förädlingsvärden en viktig orsak bakom
koncernens framgångar. Vi mäter det i den stigande bruttomarginalen
för koncernen. Med hårt specialiserade företag vill vi snabbt kunna
tillmötesgå kundernas krav genom att utveckla och anpassa produkter
och lösningar som skapar mervärden.

Jag avslutar året med att framföra ett stort och hjärtligt tack till
alla våra dedikerade medarbetare för ett fantastiskt arbete.

Framtid
Inför räkenskapsåret 2020/21 är osäkerheten kring konjunktur och
affärsläge stor. Covid-19 pandemin har på bara några månader påverkat
samhälle och affärsliv på ett påtagligt sätt och även om Lagercrantz
har en stark plattform kommer koncernen inte vara opåverkad.

Hälsoläget och vår personal är vår första prioritet. Dessa frågor
prioriteras därför lokalt i verksamheterna i linje med lokala
hälsomyndigheters rekommendationer. Samtidigt ska vi i varje
verksamhet dimensionera kapaciteten till efterfrågan och svängningar
i affärsvolymen och här förbereder vi nu i flera fall verksamheterna
till en lägre affärsvolym.

Per idag har orderingången för det nya räkenskapsårets första fem
veckor totalt sett varit i nivå med föregående år, men med betydande
slagighet mellan bolagen. Vi ser att volalititeten ökat och inom
vissa verksamheter är orderläget fortsatt gott medan andra sett en
betydande avmattning. Vi brukar inte lämna uppgifter på månadsbasis
men i detta läge vill vi ändå vara så transparenta som möjligt och
meddela att resultatet för april 2020 uppgick till cirka 30 MSEK, att
jämföra med 37 MSEK i april månad förra året.

I tider av stor osäkerhet kommer koncernens decentraliserade struktur
verkligen till sin rätt där våra drygt 50 verksamheter på cirka 100
driftsställen innebär en stor spridning på produkter,
slutkundsmarknader och geografier. Med det extraordinärt stora
ansvarstagande, det engagemang och den beslutskraft jag ser hos våra
lokala ledningar är jag övertygad om att koncernen står väl rustad
och att vi hanterar varje situation på ett kraftfullt sätt.

Med det sagt ser jag framtiden an med samma tillförsikt som tidigare.
Kortsiktigt ska koncernen och all affärsverksamhet igenom en
ansträngande period men på lång sikt är förutsättningarna för vår
affärsidé, vår inriktning och vår plattform av konkurrenskraftiga
teknikföretag väldigt god.

Den 13 maj 2020

Jörgen Wigh
VD och koncernchef

En telefonkonferens på engelska arrangeras den 13 maj klockan 16.00
CET.

Telefon: +46 8 619 7530. PIN: 332347#
Länk till presentation:
https://www.lagercrantz.com/sv/rapporter-och-presentationer

För ytterligare information kontakta:
Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700
66 70,

Kristina Elfström Mackintosh, Finansdirektör, Lagercrantz Group, tel
+46 8 700 66 70,

eller hemsidan: http://www.lagercrantz.com
Denna information är sådan information som Lagercrantz Group AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 maj
2020 kl. 14.00 CET.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande
teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande
leverantörer. Inom koncernen finns drygt 50-tal bolag, vart och ett
orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för
bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av
kundanpassning, support, service och andra tjänster. Lagercrantz är
verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA.
Koncernen har omkring 1 500 anställda och omsätter ca 4 000 MSEK.
Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.
www.lagercrantz.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/lagercrantz-group/r/lagercrantz-bokslutskommu...
https://mb.cision.com/Main/995/3110527/1247043.pdf

Författare Cision News