Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-21

Lagercrantz Group: Lagercrantz har beslutat att undersöka möjligheten att sälja upp till 1,5 miljoner återköpta B-aktier

Styrelsen i Lagercrantz Group AB (publ) ("Lagercrantz") har i enlighet med bemyndigandet från årsstämman den 30 augusti 2022, beslutat att undersöka möjligheten att till marknadspris sälja upp till 1,5 miljoner återköpta B-aktier innehavda av bolaget, vilket motsvarar maximalt cirka 0,7 procent av det totala antalet utestående aktier och maximalt cirka 0,5 procent av antalet röster i Lagercrantz.

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial ("Danske Bank") har ombetts att undersöka möjligheten att sälja B-aktierna och aktiepriset och det slutliga antalet aktier som säljs kommer att fastställas genom ett försäljningsförfarande under Danske Banks ledning. Försäljningsförfarandet kan komma att avslutas med kort framförhållning.

Försäljningen av återköpta B-aktier kan, enligt bemyndigande från årsstämman 2022, genomföras med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt för att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt kunna justera koncernens kapitalstruktur och därmed möjliggöra fler företagsförvärv.

Denna information är sådan som Lagercrantz Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-21 kl 09:00 CET.
 

VIKTIGT MEDDELANDE

DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA ELLER EN UPPFORDRAN OM ERBJUDANDE ATT KÖPA NÅGRA VÄRDEPAPPER I USA. DE VÄRDEPAPPER SOM OMNÄMNS HÄR HAR INTE REGISTRERATS OCH KOMMER INTE ATT REGISTRERAS I ENLIGHET MED DEN VID VAR TID GÄLLANDE U.S. SECURITIES ACT 1933 ("SECURITIES ACT") OCH FÅR INTE SÄLJAS I USA UTAN ATT DE REGISTRERATS HOS U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ELLER ETT UNDANTAG FRÅN REGISTRERINGSKRAV ENLIGT SECURITIES ACT GÄLLER. INGET ERBJUDANDE TILL ALLMÄNHETEN I USA LÄMNAS.

DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA ELLER EN UPPFORDRAN OM ERBJUDANDE ATT KÖPA NÅGRA VÄRDEPAPPER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DETTA SKULLE VARA OLAGLIGT. INGEN ÅTGÄRD HAR VIDTAGITS FÖR ATT TILLÅTA NÅGOT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER ELLER INNEHAV ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE I NÅGON JURISDIKTION DÄR DET KRÄVS SÅDANA ÅTGÄRDER. DEN SOM FÅTT DETTA PRESSMEDDELANDE MÅSTE INFORMERA SIG OM OCH FÖLJA ALLA RESTRIKTIONER. OM RESTRIKTIONERNA INTE FÖLJS KAN DET UTGÖRA EN ÖVERTRÄDELSE AV VÄRDEPAPPERSREGLER I SÅDANA JURISDIKTIONER.

I MEDLEMSSTATERNA INOM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES) RIKTAR SIG DETTA PRESSMEDDELANDE OCH VARJE EVENTUELLT ERBJUDANDE, OM ETT SÅDANT SEDERMERA SKULLE LÄMNAS, ENDAST TILL KVALIFICERADE INVESTERARE ENLIGT EU:S PROSPEKTFÖRORDNING 2017/1129 OCH ANKNYTANDE FÖRFATTNINGAR I RESPEKTIVE MEDLEMSSTAT.

I STORBRITANNIEN RIKTAR SIG DETTA PRESSMEDDELANDE ENBART TILL "KVALIFICERADE INVESTERARE", ENLIGT DEFINITIONEN I EU:S PROSPEKTFÖRORDNING SÅSOM DEN GÄLLER I STORBRITANNIEN PÅ GRUND AV THE EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018, (I) SOM HAR YRKESMÄSSIG ERFARENHET AV INVESTERINGAR SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 19(5) I DEN VID VAR TID GÄLLANDE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 ("FÖRESKRIFTEN") ELLER (ii) SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 49(2)(A) TILL (D) I FÖRESKRIFTEN, OCH (III) SOM ANNARS LAGLIGEN FÅR TILLSTÄLLAS PRESSMEDDELANDET.

I ANSLUTNING TILL AKTIEFÖRSÄLJNINGEN KAN DANSKE BANK ELLER NÅGOT TILL DANSKE BANK NÄRSTÅENDE BOLAG I EGENSKAP AV INVESTERARE FÖR EGEN RÄKNING TA EN POSITION I AKTIER OCH I DEN EGENSKAPEN BEHÅLLA, FÖRVÄRVA ELLER SÄLJA SÅDANA AKTIER FÖR EGEN RÄKNING. VIDARE KAN DANSKE BANK ELLER NÄRSTÅENDE BOLAG INGÅ FINANSIELLA ARRANGEMANG OCH SWAPAVTAL MED INVESTERARE OCH DÄRVID FÖRVÄRVA, INNEHA ELLER SÄLJA AKTIER. DANSKE BANK AVSER INTE ATT UPPLYSA OM OMFATTNINGEN AV NÅGON SÅDAN INVESTERING ELLER TRANSAKTION ANNAT ÄN I DEN MÅN DET FÖRELIGGER EN RÄTTSLIG SKYLDIGHET ATT GÖRA DET.

DANSKE BANK AGERAR I FRÅGA OM AKTIEFÖRSÄLJNINGEN ENDAST FÖR SÄLJAREN OCH ANSVARAR INTE GENTEMOT NÅGON ANNAN FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA DET SKYDD SOM GES TILL BOOKRUNNERNS KUNDER ELLER FÖR ATT LÄMNA RÅD I FRÅGA OM AKTIEFÖRSÄLJNINGEN.

För ytterligare information kontakta:

Jörgen Wigh, VD och koncernchef för Lagercrantz Group AB, +46 8 700 66 70
Peter Thysell, Finanschef för Lagercrantz Group AB, +46 70 661 05 59

Författare Cision