Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-21

Lagercrantz Group: Lagercrantz har genomfört en försäljning av egna B-aktier

Styrelsen i Lagercrantz Group AB (publ) ("Lagercrantz") har idag, i enlighet med bemyndigandet från årsstämman den 30 augusti 2022 och som aviserades genom pressmeddelande den 21 november 2022, beslutat att sälja 1,5 miljoner återköpta
B-aktier innehavda av bolaget, vilka motsvarar cirka 0,7 procent av det totala antalet utestående aktier och cirka 0,5 procent av antalet röster i Lagercrantz.

Aktierna har sålts till svenska och internationella institutionella investerare, innefattande bland andra Cliens Kapitalförvaltning AB och Didner & Gerge Fonder AB, till ett pris om 105 kronor per aktie. Försäljningspriset har fastställts genom en försäljningsprocess utförd av Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial.

Motivet bakom årsstämmans bemyndigande att försäljningen av egna B-aktier kan genomföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, justera kapitalstrukturen vilket möjliggör fler förvärv av företag eller verksamheter, vilket också är avsikten att använda nettolikviden till.

Det totala antalet aktier i Lagercrantz uppgår till 208 559 781, varav 9 791 406 A-aktier och 198 768 375 B-aktier. Efter att försäljningen slutförts äger Lagercrantz
3 315 604 egna B-aktier.

Denna information är sådan som Lagercrantz Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-21 kl 17.00 CET.

VIKTIGT MEDDELANDE

DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA ELLER EN UPPFORDRAN OM ERBJUDANDE ATT KÖPA NÅGRA VÄRDEPAPPER I USA. DE VÄRDEPAPPER SOM OMNÄMNS HÄR HAR INTE REGISTRERATS OCH KOMMER INTE ATT REGISTRERAS I ENLIGHET MED DEN VID VAR TID GÄLLANDE U.S. SECURITIES ACT 1933 ("SECURITIES ACT") OCH FÅR INTE SÄLJAS I USA UTAN ATT DE REGISTRERATS HOS U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ELLER ETT UNDANTAG FRÅN REGISTRERINGSKRAV ENLIGT SECURITIES ACT GÄLLER. INGET ERBJUDANDE TILL ALLMÄNHETEN I USA LÄMNAS.

DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA ELLER EN UPPFORDRAN OM ERBJUDANDE ATT KÖPA NÅGRA VÄRDEPAPPER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DETTA SKULLE VARA OLAGLIGT. INGEN ÅTGÄRD HAR VIDTAGITS FÖR ATT TILLÅTA NÅGOT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER ELLER INNEHAV ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE I NÅGON JURISDIKTION DÄR DET KRÄVS SÅDANA ÅTGÄRDER. DEN SOM FÅTT DETTA PRESSMEDDELANDE MÅSTE INFORMERA SIG OM OCH FÖLJA ALLA RESTRIKTIONER. OM RESTRIKTIONERNA INTE FÖLJS KAN DET UTGÖRA EN ÖVERTRÄDELSE AV VÄRDEPAPPERSREGLER I SÅDANA JURISDIKTIONER.

I MEDLEMSSTATERNA INOM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES) RIKTAR SIG DETTA PRESSMEDDELANDE OCH VARJE EVENTUELLT ERBJUDANDE, OM ETT SÅDANT SEDERMERA SKULLE LÄMNAS, ENDAST TILL KVALIFICERADE INVESTERARE ENLIGT EU:S PROSPEKTFÖRORDNING 2017/1129 OCH ANKNYTANDE FÖRFATTNINGAR I RESPEKTIVE MEDLEMSSTAT.

I STORBRITANNIEN RIKTAR SIG DETTA PRESSMEDDELANDE ENBART TILL "KVALIFICERADE INVESTERARE", ENLIGT DEFINITIONEN I EU:S PROSPEKTFÖRORDNING SÅSOM DEN GÄLLER I STORBRITANNIEN PÅ GRUND AV THE EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018, (I) SOM HAR YRKESMÄSSIG ERFARENHET AV INVESTERINGAR SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 19(5) I DEN VID VAR TID GÄLLANDE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 ("FÖRESKRIFTEN") ELLER (ii) SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 49(2)(A) TILL (D) I FÖRESKRIFTEN, OCH (III) SOM ANNARS LAGLIGEN FÅR TILLSTÄLLAS PRESSMEDDELANDET.

I ANSLUTNING TILL AKTIEFÖRSÄLJNINGEN KAN DANSKE BANK ELLER NÅGOT TILL DANSKE BANK NÄRSTÅENDE BOLAG I EGENSKAP AV INVESTERARE FÖR EGEN RÄKNING TA EN POSITION I AKTIER OCH I DEN EGENSKAPEN BEHÅLLA, FÖRVÄRVA ELLER SÄLJA SÅDANA AKTIER FÖR EGEN RÄKNING. VIDARE KAN DANSKE BANK ELLER NÄRSTÅENDE BOLAG INGÅ FINANSIELLA ARRANGEMANG OCH SWAPAVTAL MED INVESTERARE OCH DÄRVID FÖRVÄRVA, INNEHA ELLER SÄLJA AKTIER. DANSKE BANK AVSER INTE ATT UPPLYSA OM OMFATTNINGEN AV NÅGON SÅDAN INVESTERING ELLER TRANSAKTION ANNAT ÄN I DEN MÅN DET FÖRELIGGER EN RÄTTSLIG SKYLDIGHET ATT GÖRA DET.

DANSKE BANK AGERAR I FRÅGA OM AKTIEFÖRSÄLJNINGEN ENDAST FÖR SÄLJAREN OCH ANSVARAR INTE GENTEMOT NÅGON ANNAN FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA DET SKYDD SOM GES TILL BOOKRUNNERNS KUNDER ELLER FÖR ATT LÄMNA RÅD I FRÅGA OM AKTIEFÖRSÄLJNINGEN.

För ytterligare information kontakta:

Jörgen Wigh, VD och koncernchef för Lagercrantz Group AB, +46 8 700 66 70
Peter Thysell, CFO för Lagercrantz Group AB, +46 70 661 0559

Författare Cision