Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

Lammhults Design Group: Årsstämma i Lammhults Design Group AB

Beslut vid årsstämma i Lammhults Design Group AB den 25 april 2019

Vid Lammhults Design Groups årsstämma, som hölls idag den 25 april
2019 i Lammhult, fattades följande beslut.

· Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2018 samt beslutade
att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2018.

· Årsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med
styrelsens förslag, innebärande att utdelning lämnas för
verksamhetsåret 2018 med 2,00 kr per aktie. Utdelningen beslutades
att delas upp på två tillfällen. Som avstämningsdag för den första
utdelningen om 1,00 kr fastställdes måndagen den 29 april 2019 och
som avstämningsdag för den andra utdelningen om 1,00 kr fastställdes
måndagen den 4 november 2019.

· Till styrelseledamöter omvaldes Maria Bergving, Peter Conradsson,
Jörgen Ekdahl och Anders Pålsson samt nyvaldes Susanna Hilleskog och
Stina Nilimaa Wickström. Till styrelseordförande omvaldes Anders
Pålsson.

· Till bolagets revisor nyvaldes revisionsbolaget Deloitte AB för
tiden intill nästa årsstämma. Deloitte AB har meddelat att
auktoriserade revisorn Richard Peters kommer att vara huvudansvarig
revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt
godkänd räkning.

· Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med
totalt 1 155 000 kr, varav arvode till ordförande ska uppgå till 330
000 kr och arvode till övriga styrelseledamöter ska uppgå till 165
000 kr. Årsstämman beslutade vidare att arvode för uppdrag i
revisions- respektive ersättningskommittén ska utgå med 50 000 kr
till ordföranden och med 25 000 kr till övriga två ledamöter i
respektive kommitté.

· Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om
instruktioner för valberedning, att gälla tills vidare, innebärande i
huvudsak följande. Valberedningen inför årsstämma ska utgöras av
representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade
aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31
augusti året innan det år då årsstämman infaller. Styrelsens
ordförande ska sammankalla valberedningen till dess första
sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot
som företräder den röstmässigt störste aktieägaren.

· Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

· Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att
bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av totalt högst
800 000 B-aktier, vid ett eller flertal tillfällen under tiden fram
till årsstämman 2020, med eller utan avvikelse från aktieägarna
företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet, och skälen till avvikelsen
från aktieägarna företrädesrätt, är att möjliggöra för bolaget att
helt eller delvis finansiera eller genomföra företagsförvärv med egna
aktier.

Lammhult den 25 april 2019

Styrelsen

Frågor besvaras av Sofia Svensson, vd och koncernchef, telefon 072-732
32 39 eller av Urban Ottosson CFO, telefon 0767-85 51 44

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/lammhults-design-group/r/arsstamma-i-lammhult...
https://mb.cision.com/Main/1855/2797383/1032293.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.