Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-21

Länsförsäkringar Hypotek: januari - juni 2021

"Den svenska bostadsmarknaden fortsätter att utvecklas stabilt och bostadspriserna har under kvartalet stigit ytterligare, särskilt för villor där uppgången varit relativt kraftig. En ökad efterfrågan på större bostäder, främst i storstadsregionerna, tillsammans med förväntningar om fortsatt låga räntor ligger till stor del bakom den starka prisutvecklingen. Därtill har även den relativt begränsade påverkan på bostadsköparnas ekonomi under pandemin varit en bidragande faktor till uppgången. Uppgången pekar också på de strukturella obalanser som finns på svensk bostadsmarknad. Parallellt med den starka bostadsmarknaden ser vi att konkurrensbilden på bolånemarknaden sedan årsskiftet har ökat ytterligare. Vi kan konstatera att bolånemarknaden genomgår en period av större förändring där de största aktörerna succesivt har tappat marknadsandelar i nyutlåningen. Samtidigt har flera mindre aktörer periodvis tagit en större andel av nyutlåningen i förhållande till sina marknadsandelar. För Länsförsäkringar Hypotek har tillväxten i utlåningen varit god och vi fortsätter att ta marknadsandelar, tack vare det goda arbetet som görs lokalt på länsförsäkringsbolagen. Vår position på bolånemarknaden stärks kontinuerligt samtidigt som rörelseresultatet fortsätter att utvecklas väl", säger Anders Borgcrantz, verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek

Perioden i korthet:

  • Rörelseresultatet ökade 4 procent till 696,2 (666,7) Mkr och räntabiliteten på eget kapital uppgick till 8,1 (8,3) procent.
  • Räntenettot ökade 3 procent till 1 330 (1 288) Mkr.
  • Kreditförlusterna uppgick netto till -3,2 (0,4) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på -0,00 (0,00) procent.
  • Utlåningen ökade 8 procent till 269,2 (248,5) Mdkr.
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 18,3 (18,5*) procent den 30 juni 2021

 
Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2020.
* Avser 31 mars 2021.

Läs mer
https://www.lansforsakringar.se/finansiellt-hypotek/

 
För ytterligare information kontakta:

Anders Borgcrantz, verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 51, 073-964 12 51

Martin Rydin, CFO Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 412 79, 073-964 28 23
Stefan Karkamanis, Investor Relations, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 402 90, 072-310 00 80
Denna delårsrapport innehåller sådan information som Länsförsäkringar Hypotek AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 juli 2021 kl.12.00 CET.
Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Författare Cision