Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-20

Latvian Forest: Bokslutskommuniké 2019

Perioden januari-december 2019

· Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 8.660
(24.574) TEUR

· Eget kapital uppgår till 0,665 (1,145) EUR per aktie
· Fastighetsinnehaven uppgår till 3.816 (10.452) hektar
· Virkesvolymen uppskattas till ca 332.000 (1.015.000) kubikmeter
· Omsättningen uppgick till 25,8 (1197,9) TEUR
· Operativt rörelseresultat uppgick till -937,3 (617,8) TEUR
· Värdeförändring skog uppgick till 1.312,9 (1.913,9) TEUR
· Resultatet efter skatt uppgick till 10.788,9 (2.424,2) TEUR

Bokslutskommuniké 2019

Perioden januari-december 2019

· Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 8.660
(24.574) TEUR

· Eget kapital uppgår till 0,665 (1,145) EUR per aktie
· Fastighetsinnehaven uppgår till 3.816 (10.452) hektar
· Virkesvolymen uppskattas till ca 332.000 (1.015.000) kubikmeter
· Omsättningen uppgick till 25,8 (1197,9) TEUR
· Operativt rörelseresultat uppgick till -937,3 (617,8) TEUR
· Värdeförändring skog uppgick till 1.312,9 (1.913,9) TEUR
· Resultatet efter skatt uppgick till 10.788,9 (2.424,2) TEUR
Perioden oktober-december 2019

· Omsättningen uppgick till 10,1 (490,3) TEUR
· Operativt rörelseresultat uppgick till -130,7 (312,5)TEUR
· Värdeförändring skog uppgick till 1.312,9 (107,8) TEUR
· Resultatet efter skatt uppgick till 1.265,5 (403,7) TEUR

(Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år)

Detta är Latvian Forest Company

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt börsnoterat bolag som
förvärvar och förvaltar skogsfastigheter, företrädesvis men inte
uteslutande i Lettland. Utgångspunkten är tron att skogen är en trygg
investering samt att skogsbruk är en stabil och värdeskapande
verksamhet.

Förutom att skog är en eftertraktad tillgång som växer av egen kraft
består de huvudsakliga grunderna för verksamheten av: (1)
värdeskapande för aktieägare genom aktiv skogsförvaltning, (2)
värdeskapande genom att konsolidera ett större innehav av
fastigheter, samt (3) en tro på en allmän ökning av prisnivåerna för
lettiska skogs- och jordbruksfastigheter.

Expansionen finansieras genom att etappvis genomföra nyemissioner
allteftersom fastigheter förvärvas och verksamheten utvecklas. Genom
att Latvian Forest är delägare i flertalet fastigheter får aktieägare
en god riskspridning.

Priserna på lettiska skogsfastigheter är idag väsentligt lägre än vad
som är vanligt i EU och i Sverige. Priset på slutprodukten timmer
ligger däremot i många fall i nivå med vad som kan fås på den
gemensamma timmer och massaved marknaden runt on Östersjön. Detta
skapar möjlighet för ett lönsamt skogsbruk och en god framtida
avkastning till låg risk. Flertalet faktorer talar för att
förutsättningarna kommer att vara fortsatt gynnsamma för
investeringar i lettiska skogsfastigheter.

Latvian Forest Company AB har euro som redovisningsvaluta och all
rapportering sker i euro. Handel i aktien på Spotlight Stock Market
sker i svenska kronor.

Status och fastighetsinnehav

Försäljning till SCA och utdelning till aktieägare under 2019

Den 27 mars 2019 togs beslutet på en extrastämma att godkänna
försäljning av samtliga aktier i dotterbolagen SIA Latvijas Mezu
Kompanija och Baltic Forest IV SIA. Köpare var SCA Mezs Latvija, ett
helägt dotterbolag till Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, som
tillträdde aktierna den 8 april 2019.

Vid försäljningen uppgick innehaven till sammanlagt 10.614 hektar
varav 8.060 hektar skog, 1.943 hektar jordbruksmark samt 611 hektar
annan mark. Det totala virkesförrådet uppskattades samtidigt till ca
1.015.000 kubikmeter efter genomförda avverkningar, fastighetsköp och
försäljningar. Köpeskillingen för aktierna i SIA Latvijas mezu
kompanija och Baltic Forest IV, SIA uppgick enligt
proformabalansräkning till 16,7 MEUR, vilket motsvarar värdet på
bolagens skogs- och jordbruksfastigheter, 26,2 MEUR, minus kostnad
för M&A-försäkring, 9,5 MEUR som betalas för utestående aktieägarlån
enligt särskilt avtal, och justerat med nettorörelsekapitalet. 92
TEUR

Denna försäljning var i linje med Latvian Forests strategi. Enskilda
fastigheter har oftast ett lägre pris än större fastighetsportföljer
och/eller samlade innehav. De större innehaven är oftast mer
attraktiva för större skogsbolag, investerare eller institutionellt
kapital i olika former, som till exempel pensionsfonder. Latvian
Forest har som integrerad del av strategin att skapa innehav som kan
vara intressanta för dessa aktörer.

Den 27 juni beslutade stämman att bolagets vinstmedel disponerades
till aktieägarna med 0,54 EUR per aktie [cirka 5,7 SEK per aktie]
genom en utdelning den 4 juli 2019. Det totala beloppet uppgick till
EUR 11.075.973.

Verksamheten behöver inte uppnå en viss storlek

Så som verksamheten är uppbyggd och strategin är formulerad behöver
inte fastighetsinnehaven i Latvian Forest uppnå en viss given volym.
Det innehav som finns idag bedöms vara tillräckligt för att över tid
kunna generera nog med löpande intäkter i syfte att kunna täcka
kostnaderna för den nuvarande expansionsinriktade organisationen.
Målet är en fortsatt expansion till dess att det inte längre bedöms
vara gynnsamt för existerande och nya aktieägare att fortsätta med en
förvärvsdriven expansion.

Latvian Forest undertecknade den 30 juli 2019 en avsiktsförklaring om
förvärv av 2.232 hektar av skog och jordbruksmark i Lettland. Den 19
augusti etablerade Latvian Forest ett lettiskt dotterbolag (SIA
"Baltijas mezu investicijas") med avsikt att genomföra förvärv av
skogsfastigheter i Lettland - en affär som slutfördes den 12
november. Därefter har investeringar i skogsfastigheter skett
kontinuerligt och innehaven uppgick vid utgången av perioden till
sammanlagt 3.816 (10.452) hektar. Av dessa var 2.074 hektar (7.608)
skog och 1.292 (1.908) hektar jordbruksmark samt 449 (936) hektar
annan mark. Det totala virkesförrådet uppskattades samtidigt till ca
332.000 (1.015.000) kubikmeter efter genomförda avverkningar och
fastighetsförsäljningar. Alla dessa fastigheter har förvärvats under
perioden okt-dec. Det genomsnittliga virkesförrådet var 161
kubikmeter per hektar skogsmark. Den omedelbart avverkningsbara
virkesvolymen motsvarar 90 000 kubikmeter. Det genomsnittliga
förvärvspriset var ca 20 EUR per kubikmeter 2019. Det genomsnittliga
priset per förvärvat hektar var ca 1.834 EUR.

Latvian Forest har hyrt ut produktiv jordbruksmark motsvarande 764,4
hektar till lokala lantbrukare med en årlig inkomst motsvarande
60.000 EUR. Latvian Forest planerar att konvertera ca 500 hektar
jordbruksmark och annan mark till skogsmark. I de flesta fall är det
sådan mark som redan har naturligt beskogats och behöver därmed
endast administrativt och/eller minimalt skogsbruk för att förädlas
till skogsmark. Latvian Forest har inte genomfört några avverkningar
och röjningar under fjärde kvartalet. Däremot har bolagsledningen
tillsammans med inhyrda skogsförvaltare formulerat de nödvändiga
skogsskötselns mål för 2020. Bland annat planerar Latvian Forest att
genomföra avverkningar motsvarande 25.000 kubikmeter under gynsamma
förutsättningar på virkesmarknaden.

Omsättning och resultat

Omsättningen för året uppgick till 25,8 (1.197,9) TEUR. Intäkterna är
till största delen hänförliga till arrendeinkomst från jordbruksmark
för andra halvåret av 2019.

Värdeförändring på skogen uppgick till sammanlagt 1.312,9 (1.913,9)
TEUR och avser skillnaden mellan det bokförda anskaffningsvärdet och
det beräknade verkliga värdet. Resultatet från försäljning av andelar
motsvarade 10.803,5 TEUR. Resultatet för året var 10.788,9 (2.424,2)
TEUR.

Resultat för det sista kvartalet uppgick till 1.265,5 (403,7) TEUR.

Verkligt värde på skogstillgångarna

Det beräknade verkliga värdet på skogstillgångarna uppgick till
sammanlagt 3.155 (16.472) TEUR. Värdeökningen kan huvudsakligen
hänföras till den genomsnittligt långsiktiga prisnivån på sågtimmer
och massaved. Verkligt värde av växande skog har beräknats på de
tillgångar som fanns i företaget per 31 december 2019. Värdet
beräknas genom att diskontera en 100-årig serie av uppskattade
avverkningsvolymer/försäljningsintäkter och
skogsförvaltningskostnader till en diskonteringsränta av 7,25 % (7,25
%). Den genomsnittliga nettoinkomsten från försäljning av rotposter
får beräknas som 23 EUR per kubikmeter.

Förlikning med tidigare styrelseordförande

Bolagsstämman beslutade om att godkänna förlikning som träffats med
Latvian Forests tidigare styrelseordförande Ted Alvenius.
Förlikningen innebär sammanfattningsvis att Ted Alvenius släpper sina
framställda anspråk mot Latvian Forest om drygt 464 TEUR jämte ränta,
avseende påstådd rätt enligt bonusavtal, mot att Latvian Forest till
hans enskilda firma betalar 238.000 TEUR (2.500.000 kr exkl. moms).
Jan Edward Alvenius som representerade Helena Bengtsson genom
fullmakt avstod från att rösta i samband med detta beslut.

Övrigt

Externa kostnader består till stor del av andra inköpta tjänster i
samband med skogsbruket, såsom konsulttjänster avseende bokföring,
revision, juridisk rådgivning, samt kostnader för resor, hyror och
transport m.m. Sedan ingången av 2017 ingår även ersättning till VD i
posten övriga externa kostnader. Rörliga kostnader för
inköpsprovisioner m.m. har till viss del bokförts som del av
förvärvskostnaden för de enskilda fastigheterna och belastar i dessa
fall inte resultatet. Övriga rörliga ersättningar för bland annat
förvaltning och röjning bokförs som råvaror och förnödenheter.

Finansiering

Styrelsen har efter synpunkter från en sondering bland aktieägare och
tänkbara investerare beslutat att framtida finansiering i form av
nyemissioner primärt kommer att ske inom ramen för
företrädesemissioner. Detta hindrar inte att riktade emissioner kan
komma att genomföras, exempelvis vid förvärv av fastighetsportföljer
eller i särskilda situationer där en riktad emission kan komma att
krävas (se avsnittet "Väsentliga händelser efter periodens utgång").

Eget kapital och värdering

I samband med övergången till IFRS beslutades att inte längre löpande
offentliggöra ett beräknat substansvärde utan istället redovisa eget
kapital per aktie. Skillnaden är huvudsakligen att substansvärdet
även tar hänsyn till uppskattade övervärden på marken. Enligt IFRS är
det däremot endast skogstillgångarna som tas upp till ett beräknat
verkligt värde. Eget kapital per aktie var vid utgången av perioden
0,665 (1,145)EUR per aktie.

Aktien

Vid utgången av perioden uppgi...

Författare AktieTorget News