Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-25

Latvian Forest: Delårsrapport jan-mar 2020

· Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 10.161,1
(24.733,2) TEUR

· Eget kapital uppgår till 0,680 (1,117) EUR per aktie
· Resultat per aktie -0,022 (-0,019) EUR
· Fastighetsinnehaven uppgår till 4.059 (10.614) hektar
· Virkesvolymen uppskattas till 396.567 (1.015.000) kubikmeter
· Omsättningen var 14,8 (74,9) TEUR
· Operativt rörelseresultat var - 361,4 (-541, 7) TEUR
· Värdeförändring skog uppgick till 863,4 (0) TEUR
· Resultat efter skatt uppgick till 297,1 (-575,3) TEUR
(Uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år)

Delårsrapport jan-mar 2020

· Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 10.161,1
(24.733,2) TEUR

· Eget kapital uppgår till 0,680 (1,117) EUR per aktie
· Resultat per aktie -0,022 (-0,019) EUR
· Fastighetsinnehaven uppgår till 4.059 (10.614) hektar
· Virkesvolymen uppskattas till 396.567 (1.015.000) kubikmeter
· Omsättningen var 14,8 (74,9) TEUR
· Operativt rörelseresultat var - 361,4 (-541, 7) TEUR
· Värdeförändring skog uppgick till 863,4 (0) TEUR
· Resultat efter skatt uppgick till 297,1 (-575,3) TEUR
(Uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år)

Detta är Latvian Forest Company

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som
investerar i och bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i
Lettland. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom
att skog är en eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft,

· en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och
jordbruksfastigheter.

· att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning.
· att skapa värdeökning genom att bygga upp en större
fastighetsportfölj.

Expansionen finansieras genom att etappvis genomföra nyemissioner
allteftersom fastigheter förvärvas och verksamheten utvecklas.
Aktieägarna blir genom Latvian Forest Company delägare i många
fastigheter istället för en enskild, vilket ger en god riskspridning.
Den verksamhet som bedrivs inom det löpande skogsbruket skapar den
omsättning som behövs för att över tid täcka företagets kostnader och
på sikt generera ett överskott.

Latvian Forest Company AB har Euro som redovisnings- och funktionell
valuta, varför all rapportering sker i Euro. Handel i aktien på
Spotlight Markets sker i svenska kronor.

Status & fastighetsinnehav

Investeringar i skogsfastigheter har skett kontinuerligt och innehaven
uppgick vid utgången av perioden till sammanlagt 4.059 (10.614)
hektar. Av dessa var 2.434 (8.060) skog och 1.625 (2.554) annan mark
inklusive 1.306 (1.943) hektar jordbruksmark. Det totala
virkesförrådet uppskattades samtidigt till ca 400.000 (1.015.000)
kubikmeter efter genomförda avverkningar och fastighetsköp och
försäljningar. Den angivna innehaven inkluderar 410 hektar av
skogsmark med ca. 50 000 m3 virkesförrådet som bolaget har inte
slutfört köpeavtalet. Affären planeras att slutföras under juni.
Avstyckningen av jordbruksmark har genomförts och dokumentation för
registrering har lämnats in till landsboken. Bolaget har säkrat köpet
med förskottsdeposition.

På de sammanlagd 4.059 hektaren som bolaget ägde vid utgång av denna period det befintliga virkesförråd uppskattas till ca.400.000 m3. Av dessa omedelbart avverkningsbara är 132.000 m3. Inom kommande 10 år beräknar bolagsledningen kunna avverka 177 000 m3. Sammanlagt uppskattar bolaget att det finns 162 m3 växande skog per hektar. Detta är 40 m3 per hektar mer än i den portföljen som avyttrades till SCA förra året. Nästan 70 % av bolagets innehav består av marktyper motsvarande bonitetsklass IA, I och II. Endast 0,6 % av bolagets innehav har skötselåtgärder förbjudna pga av naturskyddsrestriktioner. Över 70 % av virkesförrådet består av de tre viktigaste industriella träslag: björk, tall och gran. Den genomsnittliga förvärvskostnaden för en kubikmeter av virkesbeståndet motsvarar 21 EUR inklusive kostnad att förvärva jordbruksmark.

(Kartan över det befintliga fastighetsinnehaven)

Av de 1 307 hektaren jordbruksmark, 753 hektar är brukat och uthyrd
till lokala lantbrukare till en medelinkomst av 70 EUR/hektar per år
exklusive moms. Resterande består av naturligt beskogad mark som
bolaget gradvis konverterar till skogsmark genom att konvertera
jordbruksmark till skogsmark och genomföra tilläggsplanteringar av
gran bestånd. Det befintliga virkesförrådet på sådan mark enligt en
konservativ uppfattning uppgår till 25 000 m3. Bolaget anser sig
kunna konvertera 600 hektar jordbruks- och annan mark till skogsmark
inom de kommande två åren. Resterande jordbruksmark kommer att
avyttras och bolagsledningen anser att priset för brukad
jordbruksmark i respektive region i genomsnitt motsvarar till 2500
EUR per hektar lika med till ett värde av ca. 1.880 TEUR. Om vi
följer det antagandet har bolaget kunnat förvärva en kubikmeter
stående skog för 16 EUR/m3. Mera detaljerad beskrivning finns
tillgänglig på bolagets hemsida.

Omsättning och resultat

Omsättningen för perioden uppgick till 14,8 (74,9) TEUR och avser
intäkter från arrende av jordbruksmark.

Det beräknade verkliga värdet på skogstillgångarna uppgick till 4,02
(16,52) MEUR. Sammanlagt uppgick värdet av skogsmark och övrig mark
samt det verkliga värdet på skogstillgångarna till 10,14 (24,73)
MEUR.

I övrigt påverkas resultatet av för verksamheten normala kostnader för
röjning, fastighetsrelaterade kostnader som nya fastighetsmätningar,
inventeringar och stämpling av bestånd inför avverkningar, samt vissa
kostnader i samband med att förbereda avverkningar. De direkta
förvaltnings kostnaderna under den första kvartalet har varit 29
TEUR.

Externa kostnader består till stor del av inköpta tjänster i samband
med skogsförvaltning, andra konsulttjänster som bokföring, revision,
juridisk rådgivning, samt kostnader för resor, hyror och transport
m.m. Rörliga kostnader för inköpsprovisioner m.m. har till viss del
bokförts som del av förvärvskostnaden för de enskilda fastigheterna
och belastar i dessa fall inte resultatet. Övriga rörliga
ersättningar för bl.a. förvaltning och röjning bokförs under råvaror
och förnödenheter (tidigare kostnad för sålda varor).

Under den första kvartalet har bolaget haft extra 87,3 TEUR i
juridiska kostnaderna. Kostnaderna hänförs till skiljeförfarandet som
bolagets tidigare VD Fredrik Zetterström har inlett mot bolaget.
Fredrik Zetterström kräver en ersättning motsvarande 378 TEUR från
Latvian Forest med hänvisning till ett avtal om vinstdelning.

Avverkning och röjning

Bolaget har inte genomfört försäljning av rotposter, som hade
planerats för det första kvartalet 2020 på grund av en fortsatt
försvagning av virkesmarknaden under inledningen av året. Läget
försämrades ytterligare till följd av coronakrisen. Beslut fattades
att genomföra avverkningar av ca. 40 000 m3 efter att bolagsledningen
noterar förbättring av konjunkturen. Bolaget har förberett den
nödvändiga dokumentationen och ansökt om avverkningstillstånd av den
ovannämnda volymen, vilket har bemyndigats av skogsstyrelsen.
Styrelsen kommer att utvärdera situationen av konjunkturen för
trävaror och kommer att instruera bolagsledningen att genomföra
avverkningar vid första tecken om förbättringen.

Sammanlagt har 10 hektar röjts under första kvartalet. Bolagsledningen
har planerat att genomföra plantering av 68.360 plantor av gran på
45.03 hektar under andra kvartal. Vid offentliggörandet av denna
rapport har lejonparten av planteringsarbetet redan genomförts.

Virkes och skogsfastighetsmarknaden

Återigen kan man påpeka att skogsfastigheter består av många små
fastigheter på mellan 5 och 40 hektar i Lettland. Efter frihetskriget
(under 1920-talet) delades mark, som tidigare ägdes av den baltiska
adeln, ut till de som deltagit i frihetskriget. Som regel inbegrep en
sådan fastighet både ett stycke produktiv jordbruksmark och
skogsmark. Det var meningen att en familj skulle kunna försörja sig
på en sådan fastighet. Latvian Forest köper upp sådana fastigheter
för att förbättra ekonomisk användningen av fastigheterna och skapa
en mer effektiv skogsbruksverksamhet med hänsyn till skalbar ekonomi.

Redan under utgång av 2019 har virkespriserna sjunkit väsentligt till
följd av en minskad efterfrågan samt ett rikligt utbud På den
lettiska virkesmarknaden minskade virkespriserna med 11-14 % under
2019 jämfört med föregående år. Situation blev betydligt sämre i
samband med spridningen av coronaviruset och rörelsebegräsningar
världen runt. Detta har lett att marknaden för trävaruexport har
avstannat i slutet av mars och början av april månad. Samtidigt har
det skapat gynnsamma förvärvsmöjligheter. Latvian Forest identifierar
flera källor för inköp av fastigheter med fördelaktiga egenskaper:

· Många av de lokala skogsavverkningsbolagen har drabbats av
likviditetsbrist. Detta leder till ett ökat behov att avyttra
fastighetsinnehav av avverkad skog i syfte att frigöra medel för att
klara sig under krisen.

· Samma likviditetsbrist drabbar även privatpersoner som i ett
sådant läge börjat sälja fastigheter istället för att genomföra
avverkningarna själva.

· Det finns en planerad administrativ reform med avsikten att slå
samman landets mindre kommuner i större administrativa enheter.
Flertalet lettiska kommuner säljer ut sina fastighetsinnehav innan
sammanslagningen.

· En del av de mindre skandinaviska skogsägarna av samma skäl som
nämns ovanför sonderar möjligheterna att sälja sina
fastighetsinnehav. Latvian Forest kan förvärva sådana tillgångar
genom att betala delvis med likvida medel och delvis genom att
emittera nya aktier.

Samtidigt har bolagsledning observerat stort intresse att investera i
rejäla tillgångar från både institutionella och privata investerare
med betalningsförmåga. Dessa investerare förutspår att de ekonomiska
åtgärder som världsregeringar sätter igång att reda företagen och
arbetstillfällen kommer på längre sikt skapa ett läge för ökade
inflationstakt. Skogs och i viss mån även jordbrukstillgångar anses
vara den tillgångsklass som har bäst chans att bevara sitt rejälvärde
om inflationen ökar.

Finansiering

Under det första kvartalet har inga lån tagits eller nyemissioner
genomförts.

Finansieringsstrategi

Styrelsen har efter synpunkter från och sondering bland aktieägare och
tänkbara investerare beslutat att framtida ...

Författare AktieTorget News